menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Publicat en el BOE del 9/11/2021. Entrada en vigor: 10/11/2021

19/11/2021

D'una banda, aquest RDL adapta l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan la quota de l'impost resultava superior a la plusvàlua generada. Per això, s'introdueix una regla de salvaguarda, per evitar que la tributació per aquest impost pogués resultar en algun cas contrària al principi de capacitat econòmica, establint-se un supòsit de no subjecció (nou apartat 5 a l'article 104), segons el qual:

“No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels terrenys esmentats en les dates de transmissió i adquisició. (...) Per constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels valors següents, sense que a aquests efectes es puguin computar les despeses o els tributs que graven aquestes operacions: el que consti al títol que documenti l'operació o el comprovat, si escau, per l'Administració tributària”.

Però, a més, introdueix un nou mètode de càlcul basat en la plusvàlua real generada. Aquest nou mètode de càlcul s'introdueix al nou article 104.5 del TRLHL (abans indicat), per la diferència entre el valor de transmissió i d’adquisició, i la seva aplicació es configura conforme a l'article 107.5 del TRLHL, segons el qual:

“Quan, a instància del subjecte passiu, d'acord amb el procediment establert a l'article 104.5, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada d'acord amb el que disposen els apartats anteriors —(mètode de càlcul objectiu)— d'aquest article, es pren com a base imposable l'import del dit increment de valor”.

El sistema objectiu de determinació de la base imposable de l'impost es converteix així en un sistema optatiu, que només és aplicable en aquells casos en què el subjecte passiu no faci ús del nou mètode de càlcul.

A més, estableix la possibilitat que els ajuntaments corregeixin a la baixa la base imposable de l'impost fins a un 15%. A tal efecte es modifica l'apartat segon de l'article 107 del TRLHL, que indica que

«El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà del que estableixen les regles següents:

 a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin determinat en aquest moment a efectes de lBI. Això no obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la ponència esmentada, es pot liquidar provisionalment aquest impost d'acord amb aquell. En aquests casos, a la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte a les lleis de pressuposts generals de l'Estat. Quan el terreny, tot i ser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment, l'ajuntament podrà practicar la liquidació quan aquest valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació. Els ajuntaments poden establir a l'ordenança fiscal un coeficient reductor sobre el valor assenyalat als paràgrafs anteriors que ponderi el seu grau d'actualització, amb el màxim del 15 per cent».

Se substitueixen els percentatges anuals aplicables per uns coeficients màxims, establerts en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició del terreny i aplicables al moment de la meritació. Aquests coeficients màxims seran actualitzats cada any pel Ministeri d'Hisenda en norma amb rang legal, i es pot dur a terme aquesta actualització mitjançant les lleis de pressuposts generals de l'Estat: 

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

Per als casos on, com a conseqüència del supòsit de no subjecció, no es determini quota a pagar, s’estableix un mecanisme de comprovació per als Ajuntaments

Per això, es modifica l'apartat 4 i s'afegeix un apartat 8 a l'article 110, segons els quals:

«Els ajuntaments queden facultats per establir el sistema d'autoliquidació pel subjecte passiu, que comportarà l'ingrés de la quota resultant d'aquella dins els terminis previstos a l'apartat 2 d'aquest article. Pel que fa a les autoliquidacions esmentades, sense perjudici de les facultats de comprovació dels valors declarats per l'interessat o el subjecte passiu a l'efecte del que disposen els articles 104.5 i 107.5, respectivament, l'ajuntament corresponent només podrà comprovar que s'han efectuat mitjançant la aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que es puguin atribuir valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.En cap cas no es pot exigir l'impost en règim d'autoliquidació quan es tracti del supòsit a què fa referència l'article 107.2.a), paràgraf tercer.
(...)
D'acord amb el que disposa l'article 8, les administracions tributàries de les comunitats autònomes i de les entitats locals col·laboraran per a l'aplicació de l'impost i, en particular, per donar compliment al que estableixen els articles 104.5 i 107.5, i es poden subscriure per això els convenis d'intercanvi d'informació tributària i de col·laboració corresponents».

A més, s'estableix un gravamen de les plusvàlues generades en un període de temps inferior a l'any

Mitjançant la modificació de l'apartat 4 de l'article 107 del TRLHL s'estableix també la tributació de les plusvàlues generades en un període de temps inferior a l'any prorratejant el coeficient aplicable a la part de l'any en què es genera:

«4. El període de generació de l’increment de valor serà el nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest aquest increment. 
En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indiqui una altra cosa, per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una transmissió posterior del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, als efectes del que disposa en el paràgraf anterior, aquella en què es va produir la meritació anterior de l'impost.
En el còmput del nombre d'anys transcorreguts s'han de prendre anys complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions d'any. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes».

Finalment, s'estableix un període transitori: els ajuntaments que tinguin establert l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana han de modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, les seves ordenances fiscals respectives per adequar-les al que disposa aquest. Fins que entri en vigor aquesta modificació, és aplicable el que disposa aquest Reial decret llei, i es prenen, per a la determinació de la base imposable de l'impost, els coeficients màxims establerts a la nova redacció de l'article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×