open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Transparència. Codi Ètic ICAB

VERSIÓ ACTUALITZADA 2024

Codi ètic ICAB

Codi ètic de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Preàmbul

El S XXI demanda de les organitzacions públiques i privades una profunda actualització dels seus models culturals i una especial sensibilitat amb les expectatives i interessos que hi dipositen les parts i grups d’interès amb qui s’hi relacionen. L’ètica corporativa és l’element vertebrador d’aquest nou paradigma, que té en el bon govern i el compliance els altres dos components conformadors de l’eix sobre el qual construir una gestió ètica de les nostres organitzacions.

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha estat i és un referent pel seu compromís amb la Justícia i la Igualtat com a valors conformadors de la Societat i com a tal, no ha estat aliè a aquest profund canvi.

Ja el 2017 va aprovar un primer Codi Ètic que reflectia un conjunt de valors, principis i regles inspiradors de la conducta dels membres de la Junta de Govern, comissions, seccions i personal i el 2021 va aprovar la seva Política de Compliance Penal, que ha estat objecte d'evolució en revisions posteriors.

El Codi Ètic del 2017 ha estat un referent valuós per a tota la comunitat de l'advocacia barcelonina. La seva força residia en el compromís adquirit per totes les persones integrants de la comunitat institucional de l'ICAB de respectar un conjunt de valors i principis comuns en les seves conductes cap endins i cap enfora del Col·legi.

Set anys després, ha arribat el moment de renovar el nostre Codi Ètic per harmonitzar-lo al nou model de gestió ètica que junts hem construït, de manera que no només serveixi com carreu sobre el qual edificar l'arquitectura del nostre sistema, sinó que esdevingui el referent principal de la cultura ètica que ha d'inspirar tots els nostres actes i decisions.

Article 1. Objectius

La finalitat d’aquest Codi és recopilar un conjunt de compromisos ètics i fer-los visibles de cara tant al funcionament de l’ICAB com a la seva relació amb la societat, perquè:

 1. Serveixi de carta de presentació dels valors, principis i compromisos generals del Col·legi davant la societat.
 2. Faciliti compartir pautes de referència per a les actuacions dels diferents nivells de participació en els òrgans i comissions que gestionen l'organització.
 3. Ofereixi una guia general de principis i valors ètics que inspirin la diversitat de normes i reglaments que s'apliquen a l'ICAB.

Article 2. Valors i principis

L’ICAB es regeix pels valors i principis que han d’orientar l’actuació de qualsevol entitat pública o privada, així com pels valors i principis específics que regeixen l’advocacia institucional. Aquests valors i principis són els següents:

2.1. La transparència, el bon govern i la prevenció de la corrupció, que impliquen el compliment de la normativa aplicable, la rendició de comptes de la gestió davant les persones col·legiades i la societat, la publicació de la informació rellevant sobre l'activitat i els resultats de l'ICAB, i l'aplicació dels mecanismes de prevenció, detecció i reacció davant de possibles infraccions administratives o delictes comesos en el si de la corporació o pels seus membres o col·laboradors.

2.2. La independència, la integritat, la lleialtat i la confidencialitat, que suposen el respecte a l'autonomia, la dignitat i la llibertat professional de les persones col·legiades, el compliment de les normes deontològiques que regulen el seu exercici professional, la salvaguarda de la informació confidencial que manegen i la gestió adequada dels possibles conflictes d'interessos o incompatibilitats que puguin sorgir, així com el respecte a la política de gestió de regals i viatges d'ICAB.

2.3. La competència, la diligència, la qualitat i la innovació, impliquen oferir serveis de qualitat a les persones col·legiades i a la ciutadania, formar-se contínuament i actualitzar els coneixements professionals, utilitzar les noves tecnologies i adaptar-se als canvis legislatius i socials, buscar l'excel·lència i la millora contínua en el treball i afavorir la meritocràcia i la igualtat d'oportunitats.

2.4. El respecte, la participació, la imparcialitat i la responsabilitat, que comporten el reconeixement i la valoració de la diversitat i la pluralitat de l'advocacia, la facilitació de la comunicació, la informació i la participació de les parts interessades, l'actuació amb criteris d'objectivitat, equitat i justícia, i el compromís amb el desenvolupament sostenible, la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i la solidaritat.

2.5. El respecte als drets humans, que implica la defensa i la promoció dels drets fonamentals de totes les persones, sense distinció de cap mena, i el compliment dels principis i les normes internacionals que els protegeixen, així com la denúncia de qualsevol vulneració o amenaça que els afecti.

2.6. La sostenibilitat, que implica el compromís amb la cura del medi ambient i la conservació dels recursos naturals, la reducció dels impactes negatius sobre l'entorn, la contribució a la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, i la incorporació de criteris ambientals en la gestió i les decisions de l'ICAB.

El present Codi Ètic té per finalitat recollir i fer explícits els compromisos ètics que assumeix l’ICAB en el desenvolupament de les seves funcions i en la seva relació amb les seves parts interessades, tant internes com externes. El Codi ètic s'adreça a totes les persones que formen part de la Comunitat Col·legial de l'ICAB i pretén servir de guia i de referència per a l'actuació de totes aquestes persones, així com d'instrument per a la prevenció i la resolució de possibles conflictes ètics que puguin sorgir en l'àmbit de l'ICAB.

Article 3. Compromisos ètics

L’ICAB assumeix els següents compromisos ètics en l’exercici de les seves funcions i en la seva relació amb les seves parts interessades:

3.1.  Compromís amb l'advocacia

L’ICAB es compromet a:

 1. Representar i defensar els interessos de les persones col·legiades, vetllant pel respecte a la seva independència, la seva dignitat i la seva llibertat professional, i donant suport a les seves iniciatives i propostes per al desenvolupament de la professió.
 2. Promoure el compliment de les normes deontològiques i exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades, garantint el dret a la defensa, el principi de proporcionalitat, la independència i imparcialitat dels òrgans disciplinaris i la publicitat de les sancions fermes.
 3. Oferir serveis de qualitat a les persones col·legiades, facilitant-los formació contínua, accés a la informació i a les noves tecnologies i participació en la vida col·legial.
 4. Impulsar la innovació i la millora contínua en l'exercici de l'advocacia, fomentant l'ús de les eines digitals, l'especialització professional, l'adaptació als canvis legislatius i socials, i el reconeixement de les bones pràctiques i de l'excel·lència
 5. Reconèixer i valorar la diversitat i la pluralitat de l'advocacia, respectant les diferents sensibilitats, opinions i formes d'exercir la professió, i afavorint la integració, la col·laboració i el respecte mutu entre les persones col·legiades.

3.2.  Compromís amb la ciutadania

L’ICAB es compromet a:

 1. Prestar juntament amb les administracions públiques competents els serveis d’assistència jurídica gratuïta i d’orientació jurídica a la ciutadania garantint el dret a la tutela judicial efectiva, l’accés a la justícia i la defensa d’ofici, i vetllant per la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat d’aquests serveis.
 2. Col·laborar amb les administracions públiques i les institucions jurídiques, contribuint al bon funcionament de l'administració de justícia i a l'enfortiment de l'Estat de dret, i participant activament en l'elaboració, l'aplicació i l'avaluació de les normes i les polítiques públiques que afectin l'advocacia i la ciutadania.
 3. Promoure la cultura jurídica i els drets humans, difonent el coneixement de l’ordenament jurídic i sensibilitzant sobre la importància de la protecció dels drets fonamentals, i desenvolupant accions de formació, divulgació, recerca i cooperació en aquests àmbits.
 4. Atendre les demandes i les expectatives de la ciutadania, facilitant la comunicació, la informació i la participació, i responent a les seves necessitats i suggeriments, amb especial atenció a les persones i col·lectius més vulnerables o desfavorits.
 5. Actuar amb responsabilitat social, comprometent-se amb el desenvolupament sostenible, la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la solidaritat, i donant suport a les iniciatives de responsabilitat social corporativa, de voluntariat i d’acció social que es desenvolupin des de l’ICAB o des d’altres entitats, i tenint com a referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions

3.3.  Compromís amb l'organització

L’ICAB es compromet a:

 1. Gestionar els recursos públics i privats amb eficiència, proporcionalitat i austeritat, aplicant criteris de racionalitat, control i avaluació, i respectant els principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació en la contractació de béns i serveis.
 2. Respectar la confidencialitat i la protecció de dades, garantint la seguretat de la informació i el compliment de la normativa vigent, i adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar l’accés, l’alteració, la pèrdua o la cessió no autoritzada de les dades personals que es tractin en l’àmbit de l’ICAB.
 3. Tenir cura de la imatge i la reputació de l’ICAB, evitant qualsevol conducta que pugui danyar-les o perjudicar-les, i diferenciant entre l’actuació personal i la institucional, i respectant el dret a la llibertat d’expressió i d’opinió, sempre que no es vulneri l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de l’ICAB o de les persones que en formen part.
 4. Fomentar la qualitat i l'excel·lència en el treball, aplicant els estàndards de professionalitat, competència i diligència, i buscant la satisfacció de les parts interessades, i promovent la formació, la motivació, el reconeixement i el desenvolupament professional de les persones que treballen a l'ICAB o que hi col·laboren.

Àmbit d’aplicació

El Codi ètic s'aplica a totes les persones que formen part de la Comunitat Col·legial de l'ICAB, ja sigui per raó del seu càrrec, de la seva funció, de la seva condició de col·legiat o de la seva relació contractual o mercantil. Aquestes persones són les següents:

 • Els membres de la Junta de Govern, representants legals de la Corporació i responsables de la direcció i gestió.
 • El personal laboral i mercantil contractat, que són les persones que presten els seus serveis a l’ICAB sota una relació de dependència i subordinació, sigui per temps indefinit o determinat.
 • Les persones col·legiades que formen part dels òrgans de govern de les seccions i comissions, que són les persones que col·laboren amb l'ICAB en l'exercici de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, sigui de forma permanent o
 • Els proveïdors, contractistes i subcontractistes, que són les persones físiques o jurídiques que subministren béns o serveis a l’ICAB o que executen obres o projectes per a l’ICAB, sigui de forma directa o indirecta.

Totes aquestes persones han de conèixer, acceptar i complir el Codi ètic, així com col·laborar en la seva difusió i en la seva aplicació. L’incompliment del Codi ètic pot donar lloc a l’adopció de mesures disciplinàries, sancionadores o contractuals, segons correspongui, d’acord amb la normativa vigent i els procediments establerts.

Resolució de conflictes ètics

Un conflicte ètic és una situació en què es produeix una contradicció o una incompatibilitat entre els valors, els principis o els compromisos ètics que regeixen l’actuació de l’ICAB o de les persones que en formen part. Un conflicte ètic pot sorgir, per exemple, quan es planteja un dilema entre l'interès personal i l'interès col·lectiu, entre el deure professional i el deure moral, entre el compliment de la norma i la recerca del bé comú, o entre la lleialtat a l'organització i la lleialtat als col·legues o als clients.

Prevenir i resoldre els conflictes ètics que puguin sorgir en l’àmbit de l’ICAB és competència del Comitè d’Ètica i Compliance, que és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi ètic i de la política de compliance penal, d’interpretar les seves disposicions, de resoldre les consultes i els dubtes que es plantegin, de comunicar, tramitar i resoldre les possibles infraccions o incompliments del Codi ètic o de la política de compliance penal, i de proposar les mesures correctores o disciplinàries que procedeixin. El Comitè d'Ètica i Compliance està regulat en la nostra Política de Compliance Penal.

Totes les persones que integren la Comunitat Col·legial poden traslladar els seus dubtes i inquietuds al Comitè d'Ètica i Compliance, bé a través del Compliance Officer o a través del Canal de Denúncies que té habilitat ICAB.

Aprovació i revisió

El Codi ètic s’aprova per la Junta de Govern de l’ICAB i es publica al web de l’ICAB. El Codi ètic entra en vigor l’endemà de la seva publicació i té una vigència indefinida, llevat que es modifiqui o es derogui per la Junta de Govern.

El Codi ètic es revisa periòdicament, almenys cada quatre anys, per adaptar-lo als canvis normatius, socials o institucionals que puguin afectar el seu contingut o la seva aplicació. La revisió del Codi ètic es realitza pel Comitè d’Ètica i Compliance, que proposa les modificacions oportunes a la Junta de Govern.

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×