open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Transparència. Dret d'accés a la informació pública col·legial

Transparència

Dret d'accés a la informació pública col·legial

De conformitat amb el que preveu l’article 18 i ss. de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.

Per altra part, l’exercici d’aquest dret podrà ser denegat o restringit per les causes expressament previstes a la llei, que es troben descrites a l’article 21 de la pròpia Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o en cas que la informació que es vol obtenir contempli dades especialment protegides, com ara les relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, o relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública de l’infractor.

També es podran inadmetre les sol·licituds d’accés a la informació pública en els supòsits previstos a l’article 29 de la mateixa norma legal (si es demanen notes o esborranys, resums, opinions o documents de treball intern sense rellevància o interès públic, si la informació sol·licitada és en fase d’elaboració i s’ha de fer pública, segons les obligacions de la normativa en matèria de transparència, o si es tracta de consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens).

Per poder exercir el seu dret d’accés a la informació pública, la petició es podrà fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concret, forma o formats en què prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

En la seva sol·licitud podrà exposar, si així ho considera, els motius que justifiquen l’exercici del dret a accedir a la informació pública, sense que l’absència de motivació pugui ser causa per denegar la seva sol·licitud.

Si la seva sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, contactarem amb vostè per tal de demanar-li que concreti la informació a la qual vol tenir accés, supòsit en què el termini per resoldre la seva petició restarà suspès. En aquesta situació, vostè disposarà d’un termini no inferior a 10 dies per concretar la informació sol·licitada. En cas que no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a tal efecte, es considerarà que ha desistit del procediment i es procedirà a l’arxiu del mateix, que no exclourà el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En el cas que la sol·licitud d’informació pública afecti a drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud per fer al·legacions, tràmit que suspèn el termini per resoldre.

Finalment, en el cas que no s’atengui la seva petició d’accés a la informació, li serà notificada expressament resolució motivada, contra la que podrà interposar els recursos corresponents, que seran indicats a la pròpia resolució dictada.

Per a qualsevol consulta, pot enviar un e-mail a s ecretariadejunta@icab.cat, amb l'assumpte "Dret d'accés a la informació pública col·legial".

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×