menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Publicat al BOE el 20 de gener de 2021. Entrada en vigor: 21/01/2021.

01/03/2021

S'incorpora a la normativa estatal de defensa de les persones consumidores la figura de la persona consumidora vulnerable, que haurà de ser objecte d'especial atenció tant per part d'autoritats públiques com d'empreses privades en les relacions de consum.

En aquest sentit, es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en determinats articles.

En l'article 8, sobre drets bàsics dels consumidors i usuaris, es procedeix a modificar la seva redacció amb l'objectiu de preservar els  drets de les persones consumidores vulnerables.

En l'article 17 s'introdueix un nou apartat 3, relatiu al dret a la informació, formació i educació dels consumidors i usuaris, amb la finalitat de considerar la referència a les persones consumidores vulnerables, de manera que es disposa que es prestarà especial atenció a aquells sectors que, per la seva complexitat o característiques pròpies, compten amb major proporció de persones consumidores vulnerables entre els seus clients o usuaris, atenent de forma precisa a les circumstàncies que generen la situació de concreta vulnerabilitat.

En l'article 18 es modifica l'apartat 2, dedicat a l'etiquetatge i presentació dels béns i serveis, amb l'objectiu de determinar que, sense perjudici de les exigències concretes que s'estableixin reglamentàriament i de la normativa sectorial que en cada cas sigui aplicable,  prestaran especial atenció a les persones consumidores vulnerables, tots els béns i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris hauran de ser de fàcil accés i comprensió i, en tot cas, incorporar, acompanyar o, en últim cas, permetre obtenir de forma clara i comprensible, informació veraç, eficaç i suficient sobre les seves característiques essencials, tal com es detalla en el mateix.

Pel que fa a l'article 19, relatiu a les pràctiques comercials, d'especial rellevància a l'objecte pretès pel Reial decret llei; es reescriu disposant que els legítims interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris han de ser respectats en els termes establerts en aquesta norma, aplicant-se, a més, el que preveuen les normes civils i mercantils en les regulacions sectorials d'àmbit estatal, així com el que preveu la normativa comunitària i autonòmica que sigui aplicable, incorporant al text refós la referència al fet que les pràctiques comercials dels empresaris queden subjectes al que disposa el text refós, en la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, i en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del Comerç Minorista, no obstant la normativa sectorial que en cada cas resulti d'aplicació. Així, es preveu que en les pràctiques comercials relatives als serveis financers i béns immobles, o en l'àmbit de les telecomunicacions o energètic, es podran establir normes legals o reglamentàries que ofereixin una major protecció al consumidor o usuari. I que les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit del consum i les pràctiques comercials orientades a les persones consumidores vulnerables estaran destinades dins l'àmbit de les relacions entre consumidors o usuaris i empresaris a preveure i remoure les circumstàncies que generen la situació de vulnerabilitat, així com a pal·liar els seus efectes; en particular en relació amb les comunicacions comercials o informació precontractual facilitada, l'atenció postcontractual o l'accés a béns o serveis bàsics.

També es modifica l'article 20, relatiu a la informació necessària en l'oferta comercial de béns i serveis; amb l'objectiu de precisar que, sense perjudici de la normativa sectorial que si s'escau sigui aplicable, la informació necessària a incloure en l'oferta comercial s'ha de facilitar als consumidors o usuaris, principalment quan es tracti de persones consumidores vulnerables, en termes clars, comprensibles, veraces i en un format fàcilment accessible, de manera que assegurin la seva adequada comprensió i permetin la presa de decisions òptimes per als seus interessos.

Així mateix, es procedeix a modificar l'article 43, relatiu a cooperació en matèria de control de qualitat; amb la finalitat de dotar el text de coherència semàntica i gramatical en relació amb la nova figura de persona consumidora vulnerable.

A més, es modifica l'apartat 1 de l'article 60, sobre informació prèvia al contracte, amb la finalitat de preveure de manera expressa la informació donada a les persones consumidores vulnerables, concretant que l'empresari ha de facilitar de forma clara i entenedora, la informació rellevant, veraç i suficient sobre les característiques principals del contracte, en particular sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques, i establint-se, sense perjudici de la normativa sectorial que, si s'escau, siguin aplicables els termes i format en què hagi de ser subministrada aquesta informació, principalment quan es tracti de persones consumidores vulnerables, per garantir la seva adequada comprensió i que els permeti la presa de decisions òptimes per als seus interessos.

També es modifica la Disposició final Primera de Reial decret legislatiu 1/2007, per adequar el seu contingut a les modificacions operades en el text refós vinculades al caràcter de normativa bàsica estatal dels preceptes que són objecte de modificació.

La Disposició Final primera modifica l'art. 1 bis del RDL 11/2020 --que va ser afegit pel RDL 37 / 2020-- per introduir en la suspensió dels llançaments que preveu (de persones que estiguin habitant un habitatge sense cap títol habilitant) el cas dels processos penals, que abans no estaven previstos. També exclou la possible suspensió de llançament quan l'entrada o permanència s'hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones (no amb força en les coses) i no quan sigui constitutiva de delicte, com establia. L'exposició de motius d'aquesta modificació no justifica la reforma i la norma (RDL 37/2020) que es va aprovar fa tan sols un mes.

La disposició final segona modifica la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, d'una banda, a l'efecte de derogar la disposició addicional sisena, i, d'altra banda, modificar l'annex XII. Bonificacions portuàries.

A més, s'habilita per a modificacions de determinats preceptes del Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; i es modifiquen els preus bàsics del cànon de control d'abocaments del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1 / 2001, de 20 de juliol.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×