menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Titulars

Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual

Publicada al BOE del 7 de setembre de 2022.

19/09/2022

Entrada en vigor: 07.10.2022, tret del capítol I del títol IV (Dret a l'assistència integral especialitzada i accessible) i el títol VI (Accés i obtenció de justícia) que seran aplicables a partir del 07.03.2023; i la lletra d) de l’apartat 1 de l’art. 33 (Atenció a les necessitats econòmiques, laborals, d'habitatge i socials, tant immediata, com d'emergència i crisi en centres 24 hores, d'acompanyament i de recuperació integral a llarg termini, en els termes establerts a l'article 35) serà aplicable a partir de l'entrada en vigor de la modificació normativa prevista a la disposició final 21a (En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei orgànica, el Govern remetrà a les Corts Generals un projecte de reforma de la Llei 1 /1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, a fi de garantir l’assistència jurídica gratuïta a les víctimes de violències sexuals, en els termes i amb els objectius previstos en aquesta llei orgànica).

Entre les novetats de la llei val la pena destacar

 1. Eliminació del delicte d’abús sexual

S'elimina la distinció entre agressió i abús sexual, i es consideren agressions sexuals totes aquelles conductes que atemptin contra la llibertat sexual sense el consentiment de l'altra persona.

Només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, tenint en compte les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona. (Art. 178 del C.P.).

 1. Submissió química i circumstàncies agreujants de gènere

També s'introdueix expressament com a forma de comissió de l'agressió sexual la denominada submissió química o mitjançant l'ús de substàncies i psicofàrmacs que anul·len la voluntat de la víctima. Igualment, i s'introdueix la circumstància agreujant específica de gènere en aquests delictes.

 1. Penalització assetjament de carrer

Finalment, es reformen altres preceptes del Codi Penal relacionats amb la responsabilitat de les persones jurídiques, la suspensió de l'execució de penes en els delictes de violència contra la dona, el perjudici social i els delictes d'assetjament, inclòs l'assetjament de carrer, definit com aquell que es dirigeixi a una altra persona amb expressions, comportaments o proposicions de caràcter sexual que creïn a la víctima una situació objectivament humiliant, hostil o intimidatòria, sense arribar a constituir altres delictes de major gravetat, al qual se li podran imposar penes de localització permanent de 5 a 30 dies, sempre en domicili diferent i allunyat del de la víctima, o feines en benefici de la comunitat de 5 a 30 dies, o multa d'1 a 4 mesos, aquesta última únicament en els supòsits en què concorren les circumstàncies expressades a l'apartat 2 de l'article 84.

 1. Agreujament de les penes per agressions sexuals

Una altra novetat és l’agreujament de la pena per a agressions sexuals a menors de 16 anys que podrà arribar fins als 15 anys de presó. Pel cas d'agressions sexuals a majors de 16 anys, les penes oscil·laran entre els 2 a 8 anys i els 7 a 15 anys per al cas de violacions quan concorrin les circumstàncies de l'art. 180 del C.P.

 1. Protecció especial per als menors

S'estableix una protecció especial per als casos de violència sexual contra menors, donant resposta, específicament a les violències sexuals comeses a l'àmbit digital, cosa que comprèn la difusió d'actes de violència sexual a través de mitjans tecnològics, la pornografia no consentida i la extorsió sexual.

 1. Actes de violència sexual

Així mateix, entre les conductes amb impacte a la vida sexual, es consideren violències sexuals la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l'assetjament amb connotació sexual i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.

 1. Modificació LECRIM

En la modificació de la LECRIM, el més rellevant és la incorporació de la figura de la revocació de la renúncia de l'acció civil quan els efectes del delicte fossin més greus del previst inicialment, cosa que és habitual en delictes contra la llibertat sexual.

 1. Modificació de la LOEX

La disposició final sisena modifica l'article 31 bis de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, per evitar la incoació d'expedient administratiu sancionador en el cas de les dones víctimes de violències sexuals que denunciïn la seva situació, com ja passa en el cas de víctimes de violència de gènere.

Quant al seu contingut general i estructura, la llei consta d'un títol preliminar, vuit títols, cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, i vint-i-cinc disposicions finals, adoptant una perspectiva integral i nova en l'àmbit de les violències sexuals que es materialitza a la modificació de les disposicions de l'ordenament jurídic necessàries per dur a terme els objectius i els principis d'aquesta llei orgànica.

El Títol I estableix mesures de millora de la investigació i la producció de dades sobre totes les formes de violència sexual, a fi d'estudiar-ne les causes estructurals i els efectes, la freqüència i els índexs de condemna, així com l'eficàcia de les mesures adoptades per aplicar aquesta llei orgànica.

El Títol II preveu actuacions per a la prevenció i la detecció de les violències sexuals com a base fonamental per a erradicar-les.

Així, el Capítol I disposa mesures de prevenció i sensibilització contra les violències sexuals a l'àmbit educatiu, sanitari i sociosanitari, digital i de la comunicació, publicitari, laboral, de l'Administració Pública i castrense, així com en llocs residencials i de privació de llibertat; mentre el Capítol II preveu el desenvolupament de protocols i formació per a la detecció de les violències sexuals en tres àmbits fonamentals: l'educatiu, el sanitari i el sociosanitari, per tal d'identificar i donar resposta a les violències sexuals més ocultes, com ara mutilació genital femenina, la detecció de casos d'avortament i esterilitzacions forçoses.

El Títol III, sobre formació, estableix les mesures de formació necessàries per garantir l'especialització de professionals amb responsabilitat directa en la prevenció i la detecció de la violència sexual, així com en l'atenció integral, la protecció i la justícia, com una de les principals garanties d’aplicació d’aquesta llei orgànica. Conté mesures de formació en l'àmbit docent i educatiu, sanitari, sociosanitari i de serveis socials i de les forces i cossos de seguretat. Així mateix, es preveu la formació a les Carreres Judicial i Fiscal i de lletrats de l'Administració de Justícia, a l'àmbit de l'advocacia, a l'àmbit forense i, finalment, al penitenciari. A més a més, es regula la formació del personal a l'exterior.

El Títol IV, sobre el dret a l’assistència integral especialitzada i accessible.

El Capítol I defineix l'abast i la garantia d'aquest dret, que comprendrà, almenys, la informació i l'orientació a les víctimes, l'atenció mèdica i psicològica, tant immediata i de crisi com de recuperació a llarg termini, l'atenció a les necessitats econòmiques , laborals, d'habitatge i socials, l'assessorament jurídic previ i l'assistència jurídica gratuïta en els processos derivats de la violència, el seguiment de les reclamacions de drets, els serveis de traducció i interpretació i l'assistència especialitzada en el cas de dones amb discapacitat , les nenes i els nens.

El Capítol II preveu mesures per garantir l'autonomia econòmica de les víctimes per tal de facilitar-ne la recuperació integral a través d'ajudes i mesures en l'àmbit laboral i d'ocupació pública que conciliïn els requeriments de la relació laboral o de l'ocupació pública amb les circumstàncies d'aquelles treballadores o funcionàries que pateixin violències sexuals. Aquestes ajudes seran compatibles amb les establertes a la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual; amb les previstes al Reial Decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de renda activa d'inserció per a desocupats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina; i amb les establertes a la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital. També seran compatibles amb la percepció de les indemnitzacions establertes per sentència judicial.

El Títol V regula l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat. Concretament, preveu l'obligació d'una actuació policial especialitzada i millores relatives a la qualitat de l'atenció en el procés de denúncia, la investigació exhaustiva i la protecció efectiva de dones, nens i nenes en risc.

El Títol VI aborda l'accés i l'obtenció de justícia i consta de dos capítols.

El Capítol I, sobre actuacions fonamentals per a l'acreditació del delicte, preveu l'especialització en violència sexual de les unitats de valoració forense integral que assisteixen els jutjats de violència sobre la dona. Així mateix, estableix l'obligació d'especialització del personal mèdic forense que faci els exàmens d'interès legal.

El Capítol II estableix mesures judicials de protecció i acompanyament reforçat per a les víctimes, així com mesures sobre protecció de dades i limitació a la publicitat. S'aborda també la protecció davant de les violències sexuals de les dones espanyoles a l'exterior.

El Títol VII consagra el dret a la reparació com a dret fonamental en el marc d'obligacions de drets humans; dret que comprèn la indemnització per danys i perjudicis materials i morals que correspongui a les víctimes de violències sexuals d'acord amb les normes penals sobre responsabilitat civil derivada de delicte, les mesures necessàries per a la seva completa recuperació física, psíquica i social i les garanties de no repetició, així com accions de reparació simbòlica.

El Títol VIII preveu mesures fonamentals per garantir l’aplicació efectiva de la llei. Estableix l'obligació de desenvolupar-la a través d'una Estratègia estatal i d'avaluar-ne l'eficàcia i l'impacte, per a la qual cosa es posaran en marxa mecanismes de recollida de dades.

Les disposicions finals desena, onzena, catorzena i quinzena modifiquen, respectivament, la Llei d'Igualtat, l'Estatut del Treball Autònom, el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a fi d'introduir-hi diversos drets laborals per a les víctimes de violències sexuals, en la línia del que preveu la normativa actual per a les víctimes de violència de gènere.

Les novetats en el pla laboral es reflecteixen així mateix en la modificació de la Llei General de la Seguretat Social, que duu a terme la disposició final setzena, i en la disposició final novena, mitjançant les modificacions realitzades a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14630

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Documents

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×