open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Ajuts a persones amb discapacitat

Servei d'Atenció Col·legial (SAC) | Ajuts, Descomptes i Promocions | Tràmits col·legials

Ajuts a persones amb discapacitat

Descripció del servei

El Col·legi ofereix una mesura social consistent en l’aplicació d’un descompte del 50% sobre el cost de determinats serveis col·legials per a persones col·legiades amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o amb familiars dependents amb discapacitats.

Característiques generals de l’ajut

1.- Condicions de la persona beneficiària:

1.1 Persones col·legiades exercents, amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%.

1.2 Persones col·legiades exercents amb familiars dependents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat amb discapacitat en grau igual o superior al 33%.

La dependència de la persona familiar haurà de ser severa (grau II) o gran dependència (grau III)

1.3 Les persones beneficiàries en atenció a la seva discapacitat no han de tenir rendes econòmiques que en el seu còmput anual superin:

a) el doble de l’IPREM anual, si el seu grau de discapacitat està entre el 33% i el 64%.

b) el quàdruple de l’IPREM anual, si s’acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

1.4 En el supòsit que la persona beneficiària ho sigui en atenció a la discapacitat d’un familiar depenent, la unitat de convivència no ha de tenir rendes econòmiques que en el seu còmput anual superin els imports següents:

En casos de discapacitat en un grau entre el 33% i el 64%:

Nombre integrants unitat familiar

 Renda anual

                              2

2 x IPREM anual

                              3

2,5 x IPREM anual

                              4

3 x IPREM anual

                              5

3, 5 x IPREM anual

                              6

4 x IPREM anual

                              7

4,5 x IPREM anual

                              8

5 x IPREM anual

 A partir del 8è  integrant

El factor multiplicador s’incrementarà en 0.5 respecte al de la unitat de convivència immediatament anterior.

En casos de discapacitat en un grau igual o superior al 65%:

Nombre integrants unitat familiar

Renda anual

                            2

4 x IPREM anual

                            3

4, 5 x IPREM anual

                            4

5 x IPREM anual

                            5

5,5 x IPREM anual

                            6

6 x IPREM anual

                           7

6,5 x IPREM anual

                           8

7 x IPREM anual

A partir del 8è integrant

El factor multiplicador s’incrementarà en 0.5 respecte al de la unitat de convivència immediatament anterior.

1.4 Als efectes de calcular els requisits econòmics anteriors es prendrà com a base els ingressos bruts obtinguts en l’any immediatament anterior al que s’hagi de percebre l’ajuda i, com a  indicador IPREM, el vigent en l’any anterior en què l’ajut s’atorgui.

1.5 En el moment de sol·licitar l’ajut, les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.

Tramitació

Per a sol·licitar aquest descompte s’haurà de presentar la sol·licitud que trobareu a peu de pàgina, degudament complimentada i acompanyada de la documentació que es requereixi en cada cas i que es relaciona a  continuació:

a).- En el supòsit de discapacitat de la persona beneficiària, a més de la sol·licitud (Model 1):

 • Resolució de reconeixement, targeta acreditativa o certificat de valoració de la situació de discapacitat (grau igual o superior al 33%).
 • Documentació relativa a la situació econòmica personal: Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible. En el supòsit de no estar obligat a fer la declaració de la renda: certificat de l’Agència Tributària de no haver presentat declaració de l’IRPF, i certificats d’ingressos o retribucions dineràries, percepcions d’interessos i rendiments nets de capital mobiliari i immobiliari.

b).- En el supòsit de familiars dependents amb discapacitat de la persona beneficiària, a més de la sol·licitud (Model 2):

 • Resolució del reconeixement de la situació de dependència (dependència severa (grau II) i gran dependència (grau III).
 •  Resolució de reconeixement, targeta acreditativa o certificat de valoració de la situació de discapacitat (grau igual o superior al 33%).
 • Documentació acreditativa de la unitat de convivència: certificat de convivència de l’Ajuntament.
 • Documentació relativa a la situació econòmica de la unitat de convivència: Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible de tots els membres de la unitat familiar. En el supòsit de no estar obligats a fer la declaració de la renda: certificat de l’Agència Tributària de no haver presentat declaració de l’IRPF, i certificats d’ingressos o retribucions dineràries, percepcions d’interessos i rendiments nets de capital mobiliari i immobiliari.

Aquestes sol·licituds es poden presentar tant presencialment al Registre col·legial del  carrer Mallorca o Ciutat de la Justícia (Edifici P) o per correu electrònic a: sac@icab.cat.

Les sol·licituds es podran presentar al llarg de tot l’any i el descompte tindrà una

durada d’un any des de la seva aprovació.

El termini aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

Renovació de l’ajut

Els sol·licitants podran sol·licitar l’ajut anual fins a un màxim de quatre anys consecutius.

Per a la renovació de l’ajut no s’haurà de tornar a presentar la documentació acreditativa de la discapacitat si no han concorregut circumstàncies que modifiquin la situació inicial però si s’haurà de tornar a presentar la documentació acreditativa de la situació econòmica.

Concurrència d’ajuts

En el supòsit que en un mateix servei concorri aquest ajut amb altres ajuts o bonificacions, únicament s’aplicarà el que comporti un major avantatge econòmic pel col·legiat.

Inicialment, els serveis col·legials objecte de l’ajut seran els següents:

 • Activitats formatives organitzades exclusivament pel Col·legi
 • Venda de productes ICAB (paper professional, bitlleters, togues, carteres ICAB, petjapapers, bolígrafs, USB,  Samarreta “D’ofici advocat)
 • Subscripció de la Revista Jurídica de Catalunya
 • Lloguer d’espais per a ús professional
 • Registre de societats professionals
 • Obtenció certificat ACA (persona física i persona jurídica)
 • Aparcament

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×