menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Penal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2021-2022 - FORMAT PRESENCIAL

Inici: octubre 2021, #FormacióICAB

Objectius:

El Màster en Advocacia Penal ICAB és un curs d’especialització dirigit a tots/es els/les professionals del Dret que tinguin interès en aprofundir en conceptes teòrics i essencialment pràctics dins de l'àmbit del Dret Penal, així com per als Llicenciats/des - Graduats/des en Dret que cerquin una formació continuada de qualitat i l'actualització i consolidació dels seus coneixements.

Una de les finalitats essencials és proporcionar metodologia, eines i recursos eminentment útils per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l'exercici de la professió.

Per aconseguir aquestes finalitats, comptem amb un grup de professionals qualificats per transmetre experiència i coneixements, i des dels diferents punts de vista, atès que hi col·laboren com a personal docent, magistrats/des, fiscals i advocats/des especialistes en Dret Penal, avalats per una llarga trajectòria en l'exercici professional.

Presentació 

Comitè Científic:

 • Cristina Rodríguez Orriols. Advocada
 • Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
 • Marc Molins Raich. Advocat
 • Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
 • Jorge Navarro Massip. Advocat
 • Esther Palmés Bosch. Advocada
 • Miguel Capuz Soler. Advocat

Programa:

Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.

•    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamobilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
•    La jurisdicció criminal.
•    Tècniques d'investigació policial.
•    Garanties de l'activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
•    La detenció i la presó preventiva. Habeas Corpus.
•    Drets constitucionals en l'activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
•    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’antijuricitat.
•    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J
•    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
•    El plenari.
•    Recursos. Prova en segona instància.
•    Judicis ràpids.
•    La Justícia de menors.
•    Judici amb jurat.
•    Recurs de cassació. Recurs d'empara.
•    Execució penal
•    Cooperació jurídica internacional

Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.

•    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
•    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
•    L’error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
•    Penes. Regles d'aplicació. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
•    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
•    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)
•    La Pericial

Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.

•    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
•    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents; Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
•    Insolvències punibles.
•    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
•    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrestos; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
•    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
•    Delictes contra l'honor.
•    Violència domèstica.

Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.

•    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
•    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
•    Delictes informàtics.
•    Propietat intel·lectual i Industrial.
•    Delictes societaris.
•    Receptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
•    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
•    Delictes contra els drets dels treballadors.

Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.

•    Delictes contra l'ordenació del territori.
•    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
•    Delictes contra la salut pública.
•    Delictes contra la seguretat del tràfic.
•    Falsedats documentals.

Mòdul 6-  Delictes contra l'Administració Pública, l'Administració de Justícia i contra la Constitució i l'ordre públic.

•    Delictes contra l'Administració Pública.
•    Delictes contra l'Administració de Justícia.
•    Delictes contra l'ordre públic.

Professorat: 

Albert Pons Vives. Advocat
Alberto Varona Jiménez. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i Magistrat
Alejandro Barros Manuel. Funcionari Cos de Mossos d’Esquadra. Cap Unitat Central Laboratori Biològic
Alessio Castellano, Advocat
Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona 
Andrés Maluenda Martínez. Advocat
Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat
Bernat-Noël Tiffon Nonis. Psicòleg
Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
Carme Guil Roman. Magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona
Constantino Adell Artiga. Advocat
Cristina Rodriguez Orriols. Advocada
Emilio Zegrí de Olivar. Advocat
Esther Palmés Bosch. Advocada
Fermín Morales Prats. Advocat
Francisco Bañeres Santos. Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Francisco González Maillo. Magistrat Jutge del Jutjat d'Instrucció nº 11 de Barcelona
Inés Portabella Cornet. Advocada
Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat
Jenifer Lahoz. Advocada
Jordi Oliveras Badia. Advocat
Jorge Navarro Massip. Advocat
José A. Rodríguez Sáez. Magistrat  Audiència Provincial de Barcelona
José L. Ramírez Ortiz. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
Jose Luis Rosillo Cascante. Advocat
José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Advocat
José Rey Cadenas. Advocat
Josep Aniol Frigola Martínez. Fiscal
Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
Josep Oriol Rusca Nadal. Advocat
Juan Antonio Loste Madoz. Advocat
Juan Carlos Hortal Ibarra. Professor Facultat de Dret UB
Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
Luis Batlló Buxó-Dulce. Advocat
M. Carmen García Martínez. Jutgessa, titular del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de Barcelona
M. Gabriela Boldó Prats. Jutgessa
Marc Molins Raich. Advocat
Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona
Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona
Maria Dolores Balibrea Perez. Ex Magistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona  
Miquel Capuz Soler. Advocat
Mireia Balaguer Bataller. Advocada
Miriam de Rosa Palacio. Magistrada de Instrucción de Barcelona.
Pau Valls i Escolà. Sargent Mosso d'Esquadra
Rafael López Rivera. Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT
Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal de la Universitat de Lleida.
Ramón Ragués Vallés. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat  Penal núm. 22
Vanesa Riva Aniés. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona
Victor Gómez Martín. Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Barcelona

Format

La formació és PRESENCIAL. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programat, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

Títol

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 4223,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ mes de 10 anys 4223,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Penal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2021-2022 - FORMAT PRESENCIAL

Informació general

 • 19/10/2021 - 11/07/2022
 • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Classes el segon divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×