open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió d'Estrangeria | Estrangeria | Curs

Curs General d'Estrangeria 2024 (accés al Torn d'Ofici - Prova de capacitació obligatòria)

Inici 03/04/2024. Organitzat per la Comisió d'Estrangeria de l'ICAB. 54 hores lectives.

PART GENERAL 

03/04/24
Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
• La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'Estrangeria espanyol.
• Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
• La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Eduard Llorens Rodríguez. Advocat

MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

08/04/24
Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència
• Fronteres exteriors i interiors.
• Entrada per llocs no habilitats.
• Requisits i documentació per a l'entrada.
• El concepte d'estada i la seva pròrroga.
• El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent/llarga durada.
Concha Par López-Pinto. Advocada.

10/04/24
• Estudiants. Situació d’estada i residència.
• Autorització d’estada per estudis. 
• Pròrroga. 
• Modificacions de les situacions d’estada per estudis. 
• Estudiants. Autorització de residència per cerca d’ocupació. 
• Estudiants. Autorització de residència per a pràctiques. 
Jorge Graupera Expósito. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

15/04/24
El règim jurídic de les residències temporals
•  Residencia temporal no lucrativa
•  Residència de reagrupament familiar 
•  Residència de fill de resident legal
Carles Martín García. Cap de secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria

17/04/24
El règim jurídic de les residències temporals
• La residència temporal per circumstàncies excepcionals.
Carles Martín García. Cap de secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria

22/04/24
El règim jurídic de les residències temporals laborals
• La residència temporal i treball per compte d'altri.
• La residència temporal i treball per compte propi.
• Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.
• Residencia i treball en el marc de les prestacions transnacionals de serveis.
•  Gestió col·lectiva de contractacions en origen 
• Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
• La modificació de les autoritzacions de treball.
• La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.
Verónica Bolívar Rojas. Advocada

24/04/24
El control a la frontera
• La denegació d'entrada i el retorn.
• La devolució.
Pilar Barja Lavandeira. Advocada

29/04/24
Règim comunitari.
• Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.
•  Situació dels familiars de ciutadans espanyols. Aplicació del règim comunitari versus arrelament familiar. 
Carles Martín García. Cap de secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria.

06/05/24
Menors no acompanyats.
• Legislació aplicable.
• El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
• Procediment de repatriació: condicions objectives.
• Actuació de les diferents Administracions implicades.
• Garanties i drets dels menors no acompanyats.
Albert Parés Casanova. Advocat Social. President de Associació NOVES VIES

MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

08/05/24
El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria
• La potestat sancionadora de l'Administració.
• Les infraccions i sancions.
• Prescripció i caducitat.
• Procediments sancionadors. Modalitats.
• Notificacions
Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència a la Persona Detinguda

13/05/24
El procediment d'expulsió I
• Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.
• Les modalitats procedimentals.
• Especial referència al procediment preferent.
• La tramitació de l'expedient de l'expulsió.
José Antonio Antón Morales. Advocat. 

15/05/24
El control jurisdiccional de l'activitat administrativa.
• Les garanties en el procediment sancionado/r.
• El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
• L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.
• L'expulsió com a substitutiu penal.
Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

22/05/24
El procediment d'expulsió II.
• Les mesures cautelars. Especial referència al internament.
• L'execució de la resolució d'expulsió.
• La impugnació de la resolució d'expulsió.
• Els centres d'internament.
Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència a la Persona Detinguda

27/05/24
El recurs contenciós administratiu.
• Els diversos procediments i accions.
• Mesures cautelars i cautelaríssimes.
• La prova.
• El recurs d'empara constitucional.
Eila Soteras Garrell. Jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

29/05/204
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria 
• Inversors. 
• Professional altament qualificat. Nacional i Targeta blava-UE
• Emprenedors. 
• Trasllat interempresarial dels treballadors. 
• Teletreball de caràcter internacional. 
• Modificacions a altres règims. 
Verónica Bolívar Rojas. Advocada

MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

03/06/24
L'adquisició de la nacionalitat espanyola.
• L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
• L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.
• L'adquisició per residència.
• Cas pràctic.
Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria. 

05/06/2024
Matrimonis mixtes.
• El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Documentació necessària.
• Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Cas pràctic.
Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

10/06/24
La protecció internacional. 
• Normativa internacional i nacional. 
• Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries. 
• Dades estadístiques. 
• Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la persecució per motius de gènere i orientació sexual.
• Grups vulnerables. 
• Causes d’exclusió i causes de denegació.
• Agents de persecució i agents de protecció
• Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place.
Yolanda Nieves. Advocada. Equip Jurídic CEAR-Catalunya

12/06/24
Procediment d’asil  en territori. 
• Drets i deures del sol·licitant.
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret 
• L’entrevista.
• Informació de país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat.  
• Informes de recolzament. 
• Instrucció del procediment.
• Procediment en la primera fase.  
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
• Instrucció del procediment. 
• Denegació de la sol·licitud. 
• Recursos administratius. 
Gerard Català i Calderón. Responsable servei jurídic del sistema d'acollida a Creu Roja Barcelona

17/06/24
Procediment d’asil en frontera.
• Sol·licituds presentades en frontera.
• Drets i deures del sol·licitant. 
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret.  
• L’entrevista.
• Informació del país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat. 
• Paper de l’ACNUR. 
• Procediment en la primera fase. 
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol•licitud i els seus efectes.
• Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE. 
• Reexamen i altres recursos administratius. 
José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

19/06/24
Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional. 
• Condicions d’acolliment. 
• Concessió de la protecció internacional i els seus efectes. 
• L’extensió de l’asil. 
• La reagrupació familiar. 
• Nacionalitat. 
• Cessament i revocació. 
• Expulsió. 
• Menors i menors no acompanyats. 
• Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.
José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

26/06/23
• Apatrídia.
• Règim jurídic regulador. 
• Concepte jurídic. 
• Causes que poden produir l’apatrídia. 
• Causes d’exclusió.
• Sol•licitud: legitimació, llocs de presentació. 
• Formularis i documentació. 
• Tramitació i instrucció. 
• Concessió, denegació: efectes i documentació.
• Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors.  
• Revocació i expulsió. 
• La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència.  
Gerard Català i Calderón. Responsable servei jurídic del sistema d'acollida a Creu Roja Barcelona

01/07/24
Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.
Yolanda Nieves. Advocada. Equip Jurídic CEAR-Catalunya

03/07/24
Nou règim del Recurs de Cassació Contenciós Administratiu davant del Tribunal Suprem.
• Resolucions recurribles. 
• Preparació del Recurs: interès cassacional objectiu. 
• Criteris i tràmits d’admissió. 
• Interposició del Recurs.
• Primeres sentències del TS en matèria d’estrangeria després de la reforma.
David Querol Sánchez. Advocat i Vocal de la Subcomissió d’ Estrangeria del CGAE

08/07/24
Pràcticum Mòdul I
David Querol Sánchez. Advocat i Vocal de la Subcomissió d’ Estrangeria del CGAE

10/07/24
Pràcticum. Mòdul II
Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència a la Persona Detinguda

15/07/24
Protecció Internacional i tràfic d’éssers humans: Qüestions claus per actuar en defensa dels drets humans.
Identificació de la víctima.
Natalia Massé Minchero. Responsable del programa integral per a la protecció de les víctimes de tràfic de la Fundació APIP-ACAM (pendent de confirmar)
Laura Llobet i Galinsoga.  Jurista especialitzada en tràfic d’essers humans de la fundació APIP-ACAM (pendent de confirmar)

17/07/24 Prova de capacitació obligatòria (online)

IMPORTANT

En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d’aprofitament als alumnes que hagin assistit a un 80% de les hores lectives i hagin superat un examen de capacitació.

En el cas dels alumnes que assisteixen on-line a través de zoom, quedarà enregistrat a la plataforma virtual els dies i hores de connexió. Serà obligatori tenir la càmera oberta durant totes les sessions del curs i durant les dues hores de classe, així com identificar-se amb nom i cognoms.  L’incompliment d’aquest terme, significarà la no assistència a classe.

Aquesta PROVA serà tipus test i caldrà tenir l’assistència exigida per poder realitzar-la

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 118,00€ 88,50€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 118,00€ 88,50€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 177,00€ 132,75€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 295,00€ 221,25€
No Col·legiats/des ICAB 442,50€ 442,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
??? icab.event.register.online ???
Comissió d'Estrangeria | Estrangeria | Curs

Curs General d'Estrangeria 2024 (accés al Torn d'Ofici - Prova de capacitació obligatòria)

Informació general

  • 03/04/2024 - 17/07/2024
  • Aula 63, 6a planta ICAB (c/ Mallorca, 283)
  • Dilluns i dimecres de 15 a 17h
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×