open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 25 de febrer al 3 de març de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

13/03/2023

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se convoca el Premio Nacional de Diseño de Moda, correspondiente al año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6361.pdf
Publicat al BOE de 10-03-2023
El plazo para la presentación de las propuestas y la documentación necesaria será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6362.pdf
Publicat al BOE de 10-03-2023
El plazo para la presentación de candidaturas será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convoca beca de investigación sobre temas de política o administración tributaria en el ámbito Iberoamericano 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-B-2023-7003.pdf
Publicat al BOE de 10-03-2023
El plazo límite para la presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6273.pdf
Publicat al BOE de 09-03-2023
El plazo de presentación de las propuestas será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 19 de enero de 2023 de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas para la preservación y conservación del patrimonio histórico aeronáutico, la difusión de la cultura y la formación aeronáuticas para el año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6953.pdf
Publicat al BOE de 09-03-2023
El cómputo del plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material didáctico de apoyo para la promoción de la lengua y cultura españolas en los centros educativos que albergan secciones bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía para el ejercicio 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-B-2023-6955.pdf
Publicat al BOE de 09-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes. 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del presente extracto de la resolución.

RESOLUCIÓ ACC/763/2023, de 2 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2023 (ref. BDNS 679894)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1962095.pdf
Publicat al BOE de 09-03-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/770/2023, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2023 (ref. BDNS 679485)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1961985.pdf
Publicat al DOGC de 09-03-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 27 de març del 2023. El dia 27 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/771/2023, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris per a l'any 2023 (ref. BDNS 679484)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1962158.pdf
Publicat al DOGC de 09-03-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 27 de març del 2023. El dia 27 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA.- CULTURAL RESOLUCIÓ CLT/772/2023, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d'obres literàries per a l'any 2023 (ref. BDNS 679488) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1962086.pdf
Publicat al DOGC de 09-03-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 27 de març de 2023. El dia 27 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/773/2023, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la creació literària per a l'any 2023 (ref. BDNS 679486)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8871/1961980.pdf
Publicat al DOGC de 09-03-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 27 de març del 2023. El dia 27 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2023 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convoca el XVI Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2022-2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6847.pdf
Publicat al BOE de 08-03-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación comenzará al día siguiente de la publicación de este anuncio en BOE, y finalizará a las 14:00 horas del 26 de abril de 2023.

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2023 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convoca el VIII Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2022-2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6848.pdf
Publicat al BOE de 08-03-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación comenzará al día siguiente de la publicación de este anuncio en BOE, y finalizará a las 14:00 horas del 26 de abril de 2023.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 23 de febrero de 2023, por la que se convocan los Premios Nacionales de Comercio Interior 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6849.pdf
Publicat al BOE de 08-03-2023
Las candidaturas podrán ser presentadas desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de dos meses.

Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2023 por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su XIV edición, correspondientes al año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6851.pdf
Publicat al BOE de 08-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

ORDRE EDU/41/2023, d'1 de març, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8870/1961781.pdf
Publicat al DOGC de 08-03-2023
L'alumnat que reuneixi els requisits indicats a l'Annex 1 i desitgi optar als Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció ha de presentar la documentació en el centre educatiu o establiment on hagi realitzat els seus estudis, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i s'hi ha d'inscriure en el centre educatiu o establiment en el qual es troba el seu expedient acadèmic fins al dia 31 de març de 2023 inclòs.

RESOLUCIÓ DSO/750/2023, de 6 de març, per la qual s'obre la convocatòria semestral per a la concessió de subvencions per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social (ref. BDNS 679963)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8870/1961813.pdf
Publicat al DOGC de 08-03-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

MEMORIAL DEMOCRÀTIC.- RESOLUCIÓ JUS/745/2023, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2023, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 679179)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8870/1961889.pdf
Publicat al DOGC de 08-03-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud i la documentació que l'acompanya és de 20 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf
Publicat al BOE de 07-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6753.pdf
Publicat al BOE de 07-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el ejercicio 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6767.pdf
Publicat al BOE de 07-03-2023
El plazo de presentación de las solicitudes y de la restante documentación que se indica a continuación y en los anexos a esta convocatoria, será de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Orden de 1 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la traducción de libros entre lenguas del Estado, correspondientes al año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6768.pdf
Publicat al BOE de 07-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2023, la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para los gastos de organización de los Campeonatos de España Universitarios realizados en el 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6769.pdf
Publicat al BOE de 07-03-2023
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días naturales, a partir del siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente Resolución.

RESOLUCIÓ EMT/684/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023 i 2024 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 677833)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8868/1961290.pdf
Publicat al BOE de 06-03-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del primer dia hàbil posterior al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins a les 14.00 h del 30 de desembre de 2024 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.- XXXV Convocatoria de Becas para ampliación de estudios postdoctorales en el extranjero, curso 2023-2024. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Becas para la ampliación de estudios postdoctorales en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2023-2024, sobre temas de CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, http://www.fundacionareces.es 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-B-2023-6501.pdf
Publicat al BOE de 04-03.2023
El plazo de presentación de solicitudes empieza el 10 de abril y finaliza el día 3 de mayo de 2023.

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA.- La Fundación Línea Directa convoca la XX Edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial para periodistas y entidades involucradas en la Seguridad Vial
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-B-2023-6633.pdf
Publicat al BOE de 04-03-2023
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 4 de abril de 2023.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×