open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s'estableix un Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s'adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris (BOE del 23 de novembre de 2022)

Entrada en vigor: 24/11/2022.

05/12/2022

Modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s'adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris.

S'amplia el Codi de Bones Pràctiques vigent perquè pugui cobrir aquells deutors vulnerables afectats per pujades de tipus d'interès que assoleixin nivells d'esforç hipotecari excessius davant qualsevol increment de l'esforç hipotecari.

Les mesures relacionades amb els deutors hipotecaris es poden classificar en:

1. Deutors més vulnerables

Es reforça l'actual Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables quant a aquelles famílies amb rendes inferiors als 25.200 € a l'any i un increment de l'esforç del 50 %, amb habitatges de fins a 300.000 €.

Així, es redueix el tipus d'interès aplicable durant els 5 anys de carència en el pagament del principal de la hipoteca, passant de l'euríbor més 0,25% a l'euríbor menys 0,10%.

També introdueix la possibilitat que les famílies sol·licitin la reestructuració del deute més d'una vegada.

Es duplica fins als 24 mesos el termini per sol·licitar la dació en pagament de la vivenda habitual.

S'amplia de 6 a 12 mesos el termini per sol·licitar el lloguer social al propi habitatge a l'entitat financera, per un import màxim del 3 % del seu valor, per part de les persones en situació de vulnerabilitat que estiguin sotmeses a una situació de desnonament del vostre habitatge habitual.

Per a les llars vulnerables que no hagin experimentat un augment del 50 % de la càrrega hipotecària també es podran acollir al Codi, en aquest cas amb una carència en el pagament del principal de 2 anys, un tipus d'interès menor durant aquest període i la possibilitat de allargar el termini de la hipoteca fins a 7 anys.

2. Famílies amb rendes inferiors a 29.400 €

La protecció s'estén a les famílies de classe mitjana que estiguin en risc de vulnerabilitat com a conseqüència de l'augment ràpid de la càrrega hipotecària. Així, el nou Codi de Bones Pràctiques serà aplicable a les llars amb renda inferior a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) -29.400 € anuals- que hagin de fer front a una quota hipotecària superior al 30% de la seva renda i que hagin experimentat un increment d'aquesta càrrega hipotecària almenys del 20%.

En aquests casos, les entitats financeres han d'oferir la possibilitat de congelar la quota durant 12 mesos, una reducció del tipus d'interès aplicable al principal que s'ajorna i un allargament del termini del préstec de fins a 7 anys.

També es preveuen altres mesures:

S'adopten mesures en relació amb el règim de compensacions i comissions de reemborsament anticipat, que es regula a l'article 23 de la Llei 5/2019, de 15 de març:

- Se suspèn durant un any (any 2023) el cobrament de les compensacions i comissions per als préstecs a tipus variable per amortització anticipada o pas a tipus fix,

- Es redueix de 0,15% a 0,05% la compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada en els primers tres anys de vida del préstec, en aquells casos en què es passa de tipus variable a tipus fix.

- S'adopten dues mesures adreçades a millorar el coneixement per part dels deutors hipotecaris en dificultats de les eines a la seva disposició i de les institucions públiques a què pot acudir a la recerca d'assessorament o suport.

- S'encomana al Banc d'Espanya l'elaboració d'una Guia d'eines per al deutor hipotecari en dificultats de pagament, que s'haurà de publicar a la pròpia web del Banc d'Espanya ia les pàgines web de les entitats prestadores de la Llei 5/ 2019, de 15 de març, i

- S'estableix un mecanisme per recopilar i posar a disposició del públic la informació sobre les institucions públiques de suport als deutors hipotecaris en dificultats que hi ha a les administracions territorials.

També es revisen alguns aspectes del procediment de subrogació de creditor que es regeix fonamentalment per les disposicions de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. En aquest sentit, s'introdueixen modificacions per millorar la transparència quant a les despeses per als prestataris i ajustar el seu àmbit d'aplicació al de les hipoteques concedides per les entitats autoritzades per a la concessió de crèdits amb garantia immobiliària a la Llei 5/2019, de 15 de març. La finalitat és fomentar la competència perquè els deutors hipotecaris puguin beneficiar-se de les ofertes del mercat que millor s'ajustin a les seves necessitats financeres i que poden sense detriment de la deducció per inversió en habitatge habitual que preveu la disposició transitòria divuitena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per a persones que van adquirir el seu habitatge habitual amb anterioritat a l'1 de gener de 2013.

D’altra banda, s’autoritza l'atorgament d'avals a les operacions de finançament que facin la Comissió Europea, el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment i el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19403

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Documents

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×