menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Publicada en el BOE del 29/9/2021

18/10/2021

S'estableix la pròrroga dels ERTO basats en causes relacionades amb la situació pandèmica fins el 28 de febrer de 2022, sempre que se sol·liciti la mateixa a l'autoritat laboral i es presenti la documentació complementària prevista. També es preveu la remissió de l'expedient a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, als efectes oportuns. Es recullen les regles aplicables a nous ERTO per impediment i limitacions que puguin produir-se a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

D'altra banda, es determina el règim de les accions formatives a què es vinculen les exempcions a la Seguretat Social, recollint l'obligació de realitzar aquestes accions, el seu objecte i requisits, la informació a la representació legal de les persones treballadores i la verificació i control per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. També es regulen els beneficis en matèria de cotització dels ERTO prorrogats, en funció de cada tipus d'expedient.

Es prorroguen els continguts complementaris relacionats amb el repartiment de dividends, la transparència fiscal, la salvaguarda de l'ocupació i la realització d'hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions, així com els articles 2 i 5 de la Llei 3/2021, de 12 d'abril , per la qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19.

Així mateix, es prorroguen les mesures de protecció de les persones treballadores recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, juntament amb la pròrroga de les mesures de protecció per desocupació extraordinàries per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.

S'eximeix a la cotització als treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

Es regula la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

Es preveu la continuació de la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi, així com la sol·licitud de la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, pels treballadors autònoms en els quals concorrin les condicions establertes en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i compleixin els requisits que ara es contemplen.

S'estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 10 d'aquest reial decret llei.

També es recull la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada.

En un altre ordre de coses, s'estableixen les funcions i el funcionament de la Comissió de Seguiment tripartida laboral; l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en l'exercici de les seves competències, el control de l'acompliment dels requisits i de les obligacions establertes en relació amb les exoneracions en les cotitzacions de la Seguretat Social relatives a expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes relacionades amb la COVID-19.

A més, es preveu la necessitat d'integració, en el futur Mecanisme de Sostenibilitat en l'Ocupació, la vinculació dels beneficis en matèria de cotització a el desenvolupament efectiu, per part de les empreses, d'accions formatives.

S'estableix el requisit de la presentació d'una relació de les persones treballadores incloses en l'àmbit d'aplicació de l'expedient i que vagin a romandre incloses en el mateix, com a condició per accedir a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i protecció per desocupació.

Aquest RDL estableix mesures extraordinàries per a les empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cim Vell, estenent a les empreses que vegin impedida o limitada la seva activitat per aquesta causa les mesures previstes per als expedients relacionats amb la COVID-19; així com les mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l'erupció del volcà de Cumbre Vieja a La Palma. A més, es preveu la constitució d'una Comissió mixta de caràcter paritari, integrada per representants de l'Administració General de l'Estat, de la Comunitat Autònoma de Canàries i de les entitats locals afectades, amb la finalitat de planificar, impulsar i coordinar les actuacions i mesures que impulsin les administracions públiques per pal·liar els perjudicis que porten causa dels moviments sísmics i les erupcions volcàniques iniciades a l'illa de la Palma a partir del mes de setembre. Aquesta Comissió mixta garantirà l'actuació coordinada de les diferents administracions i assumirà, entre altres funcions, les que preveu l'article 25.2 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, de Protecció Civil, per a les comissions de coordinació; a fi d'evitar la duplicitat d'òrgans administratius.

Es regula la possibilitat que la Tresoreria General de la Seguretat Social faciliti a les fundacions laborals de caràcter paritari, establertes a l'empara de convenis sectorials d'àmbit estatal, la informació necessària perquè puguin gestionar les aportacions destinades al seu funcionament, d'acord amb el que estableix en el conveni col·lectiu.

El RDL prorroga el Pla MECUIDA fins al dia 28 de febrer de 2022; les mesures de suport i de protecció per desocupació d'artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics, previstes en el Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre; el règim recollit en el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, fins el 31 d'octubre de 2021 (fins el 31 d'octubre de 2021).

D'altra banda, s'estableix que determinades exempcions en la cotització a la Seguretat Social establertes en aquest RDL no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració de el període en què s'apliquin com efectivament cotitzat a tots els efectes, sense que sigui aplicable el que estableixen els apartats 1 i 3 de l'article 20 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

S'encomana a la Comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social el seguiment i avaluació de les mesures establertes en aquest RDL per a la protecció dels treballadors autònoms.

Es preveu la revisió en el marc de el diàleg social de la regulació de la prestació per cessament d'activitat, per tal d'estendre els supòsits d'accés a aquesta prestació per cessament temporal de l'activitat, així com contemplar, dins de l'acció protectora, altres situacions relacionades amb causes derivades d'un cicle econòmic negatiu o un altre tipus de canvis econòmics de naturalesa estructural.

Es modifica l'apartat 7 de l'article 8 de el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre. També es modifica el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig. Concretament, es modifica l'apartat 2 de l'article 7 amb la finalitat de revertir a la regulació donada pel Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, amb efectes retroactius a partir de l'11 de juliol de 2021, data d'entrada en vigor de la llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15768

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×