menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Biblioteca

Edició especial de les Coedicions: “Los recursos en el proceso penal: Guía práctica sobre la impugnación de autos y sentencias penales” i “Okupación ilegal de viviendas: Procedimientos para recuperar la posesión”

Col·laboració Biblioteca ICAB i editorial Colex. Reserves fins al 30 de novembre de 2020. Preu amb IVA inclòs:  una obra 13,50 €, les dues 23,50 €

30/11/2020

La Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en col·laboració amb l'editorial Colex posa a la vostra disposició l’edició personalitzada de les guies Paso a Paso:  

1) “Los recursos en el proceso penal: Guía práctica sobre la impugnación de autos y sentencias penales”

Edició  Novembre 2020
Enquadernació rústica
192 pàgines aprox.
Mida 17 x 24 cm

Descripció:

Tant el Codi penal com la Llei d'enjudiciament criminal són objecte d'innombrables reformes. En aquesta ocasió, la Llei 41/2015 modifica el sistema de recursos en el procés penal, les novetats principals són: 1, es generalitza la segona instància, de tal manera que les sentències dictades en primera instància per l'Audiència Provincial són apel·lables davant la sala penal del Tribunal Superior de Justícia i les dictades per la sala penal de l'Audiència Nacional són impugnables davant la sala d'apel·lació de la mateixa Audiència Nacional, totes elles susceptibles de recurs de cassació; 2, s'amplia el recurs de cassació, ja que contra les sentències dictades en apel·lació per les audiències provincials i la Sala Penal de l'Audiència Nacional es pot interposar recurs de cassació per infracció de llei, ja que amb anterioritat a la Llei 41/2015 , una sentència dictada per un jutge penal únicament era susceptible de recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, però ara, després de la reforma, aquesta sentència dictada en apel·lació, també podrà ser recorreguda en cassació; 3, s'habilita el recurs de revisió per acomplir les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. La reforma operada per la Llei 41/2015 és molt positiva, ja que garanteix els drets fonamentals de les parts en el procés, si bé incrementa la càrrega de treball dels jutges, ja de per si molt elevada, per la qual cosa s'haurien d'incrementar les seves retribucions si realment volem una justícia ràpida i eficaç.

2) “Okupación ilegal de viviendas: Procedimientos para recuperar la posesión”

Edició  Setembre 2020
Enquadernació rústica
124 pàgines aprox.
Mida 17 x 24 cm

Descripció:

En aquesta guia pràctica el lector podrà endinsar-se en la "okupació il·legal d'habitatges", fenomen social que genera preocupació a la societat i una innegable sensació d'inseguretat en la ciutadania. A causa de l'auge d'aquest fenomen, la Fiscalia General de l'Estat va emetre la Instrucció 1/2020, de 15 de setembre, sobre criteris d'actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles. Al costat d'aquesta, el Ministeri de l'Interior també va fer públic el Protocol d'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat davant l'ocupació il·legal d'habitatges, per mitjà de la Instrucció 6/2020. Els lectors examinaran les dues vies legals per recuperar la possessió d'un habitatge. D'una banda, la via penal. En ella podran estudiar en profunditat els delictes de violació de domicili i usurpació "pacífica" d'immobles, conèixer què entén la jurisprudència per estatge, el Protocol d'actuació de les FCSE, juntament amb una anàlisi de la Instrucció emesa per la FGE amb les mesures cautelars que es podran aplicar durant els procediments penals per la comissió d'algun dels delictes esmentats, que també són examinats en la present guia. D'altra banda, la via civil. A través d'aquesta opció podran conèixer el judici sumari de recobrar la possessió de l'habitatge ocupat, tenint en compte la reforma processal de la Llei 5/2018, d'11 de juny. També, com a via extrajudicial, el lector podrà conèixer com actuen les anomenades empreses "desokupas". Finalment, tindran accés a formularis i a la legislació més destacada en la matèria.

Reserves fins al 30 de novembre de 2020 a les 24h

La producció i distribució d’aquesta edició limitada es farà el mes de desembre.

El servei inclou l’enviament gratuït de les esmentades obres al domicili.

Preu amb IVA inclòs una obra 13,50 €. Les dues 23,50 €

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Recursos en el proceso penal

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Okupación

>>> ENLLAÇ DE RESERVA A LES DUES COEDICIONS

SUMARI Recursos en el proceso penal

INTRODUCCIÓN

 1. RÉGIMEN GENERAL DE LOS RECURSOS .

1.1. Introducción

1.2. Concepto y clases

1.2.1. Devolutivos y no devolutivos

1.2.2. Suspensivos y no suspensivos

1.2.3. Ordinarios y extraordinarios

1.2.4. Contra providencias, autos y sentencias

1.3. Órganos jurisdiccionales en el orden penal

1.3.1. Competencia objetiva

1.3.1.1. Competencia objetiva en función de la gravedad del hecho punible

1.3.1.2. Competencia objetiva por razón de la materia

1.3.1.3. Competencia objetiva por razón de las personas

1.3.2. Competencia territorial

1.3.3. Competencia funcional

1.3.4. Competencia por conexión

1.3.4.1. Limitación de las penas

1.3.4.2. Acumulación de delitos

1.3.4.3. Modificación de la competencia objetiva

1.3.4.4. Modificación de la competencia territorial

1.3.5. La justicia universal

1.4. La doble instancia penal y las sentencias absolutorias

1.4.1. Sentencias condenatorias dictadas por la Audiencia Provincial en la resolución de un recurso de apelación

1.4.2. Sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Supremo en la resolución de un recurso de casación

1.5. La legitimación para recurrir

1.5.1. Acción popular

1.5.2. Acusación particular

1.5.3. Acusación pública

1.5.4. El investigado

1.5.5. El responsable civil

SUMARIO

1.6. La adhesión al recurso

1.6.1. La adhesión en el recurso de apelación

1.6.2. La adhesión en el proceso por Jurado

1.6.3. La adhesión en el recurso de casación

1.7. El cómputo de los plazos

1.7.1. Legislación aplicable

1.7.2. Días inhábiles

1.7.3. Mes de agosto

1.7.4. El dies a quo

1.7.5. La doble notificación

1.7.6. El dies ad quem

1.8. Depósitos, fianzas y costas

1.8.1. Depósitos

1.8.2. Fianzas

1.8.3. Costas procesales

1.9. El principio acusatorio y la reformatio in peius

 1. RECURSO DE REFORMA

 2. RECURSO DE SÚPLICA

 3. RECURSO DE APELACIÓN

4.1. Introducción

4.2. Recurso de apelación contra autos del Juez de instrucción en el proceso común y en el del Jurado

4.3. Recurso de apelación contra autos del Juez de instrucción y del Juez de lo penal en el procedimiento abreviado

4.4. Recurso de apelación contra sentencias del Juez de lo penal y del Juez Central de lo penal en el procedimiento abreviado

4.5. Recurso de apelación contra sentencias dictadas en los procedimientos para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

4.6. Recurso de apelación contra sentencias dictadas por el Juez de instrucción en los juicios por delitos leves

4.7. Recurso de apelación contra sentencias y determinados autos del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado

4.8. Recurso de apelación contra autos y sentencias dictados por las

Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

 1. RECURSO DE QUEJA

 2. RECURSO DE CASACIÓN

6.1. Introducción

6.2. Resoluciones recurribles en casación

6.2.1. Sentencias susceptibles de recurso de casación (LECrim 847)

6.2.2. Autos susceptibles de recurso de casación (LECrim 848)

6.3. Motivos del recurso

6.3.1. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional

SUMARIO

6.3.2. Recurso de casación por infracción de ley

6.3.3. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

6.4. La preparación del recurso

6.5. Interposición del recurso

6.6. Sustanciación del recurso

6.6.1. Admisión del recurso

6.6.2. Vista

6.7. Sentencia

6.8. Recurso de casación para unificación de doctrina

6.8.1. Sentencias de la jurisdicción de menores

6.8.2. Autos en materia penitenciaria

 1. RECURSO DE REVISIÓN

 2. RECURSO DE ANULACIÓN

 3. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS SECRETARIOS

JUDICIALES

9.1. Introducción

9.2. Recurso de reposición

9.3. Recurso de revisión

ANEXO. FORMULARIOS

 1. Recurso de reforma

 2. Recurso de súplica

 3. Recurso de apelación

 4. Recurso de casación

 5. Recurso de revisión

 6. Recurso de anulación

 

SUMARI  Okupación

 

 1. INTRODUCCIÓN A LA “OKUPACIÓN” ILEGAL DE VIVIENDAS

 2. DELITOS RELATIVOS A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

1.1. Delito de allanamiento de morada

1.1.1. Subtipo agravado del delito de allanamiento de morada

1.1.2. Concurso de delitos con el de allanamiento de morada

1.1.3. Delito de allanamiento de domicilio de personas jurídicas y local

abierto al público

1.2. Delito de usurpación: delito de usurpación de inmuebles

1.2.1. Modalidad delictiva: ocupación “pacífica” de bienes inmuebles

1.2.2. Medidas cautelares

1.2.3. Diferenciación entre el delito del art. 245.2 CP y la infracción

administrativa del art. 37.7 LO 4/2015, de 30 de marzo

 1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL CONCEPTO DE MORADA

 2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE

SEGURIDAD DEL ESTADO ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

3.1. Objeto y ámbito de aplicación de la Instrucción 6/2020

3.2. Medidas policiales para la prevención e investigación de hechos delictivos

relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles

3.3. Delitos previstos en la Instrucción 6/2020

3.4. Actuación policial ante esos delitos

3.4.1. Actuación ante la ocupación de inmuebles por los delitos del artículo

202 y 203 del C.P

3.4.2. Actuación ante la ocupación de inmuebles por el delito del artículo

245 del C.P

3.4.3. Actuación ante la ocupación de inmuebles que no constituya delito

3.5. La denuncia de la víctima o perjudicado.

3.6. Ejercicio de acciones civiles por parte de la víctima o perjudicado

 1. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCEDIMIENTOS PENALES POR

DELITOS DE ALLANAMIENTO DE MORADA Y USURPACIÓN.

(INSTRUCCIÓN DE LA FGE)

4.1. Planteamiento de la cuestión

4.2. Notitia criminis

4.3. Solicitud de la medida cautelar. Fumus boni iuris, periculum in mora y

juicio de proporcionalidad

 

SUMARIO

 

4.4. Trámite. Posible audiencia del/de la investigado/a. Medida cautelar inaudita

parte

4.5 Conclusiones de la Fiscalía General del Estado en la Instrucción 1/2020, de

15 de septiembre

 1. PROCEDIMIENTOS PENALES PARA RECUPERAR LA POSESIÓN

5.1. El Tribunal del Jurado

5.1.1. El Jurado

5.1.2. El procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado

5.2. El juicio sobre delitos leves

 1. EMPRESAS “DESOKUPAS”: ¿AL LÍMITE DE LA LEGALIDAD?

 2. LA VÍA CIVIL PARA EL DESALOJO DE OKUPAS: LA NUEVA

TUTELA SUMARIA POSESIÓN DE VIVIENDAS: REFORMA

PROCESAL DE LA LEY 5/2018, DE 11 DE JUNIO

7.1. La concepción legal de la vivienda en el ámbito jurídico y social español y

la reforma operada por la Ley 5/2018, de 11 de junio

7.1.1. La concepción de la vivienda en el ámbito jurídico y el movimiento okupa

7.1.2. La reforma y sus razones. La ineficacia de las herramientas jurídicas anteriores

7.2. El juicio sumario de tutela de la posesión especial de vivienda ocupada

7.2.1. Las especialidades del juicio sumario de recobrar la posesión de la vivienda ocupada

7.2.2. La tramitación del juicio sumario de tutela de la posesión especial

7.3. La problemática de la nueva regulación

7.3.1. Restrictiva interpretación del juicio verbal de desahucio

7.3.2. ¿Tienen legitimación activa las comunidades de propietarios?

7.3.3. Consecuencias de la insuficiencia de título aportado por la actora

7.3.4. Necesidad de abogado y procurador

7.3.5. Problemática del lanzamiento

ANEXO I. FORMULARIOS

ANEXO II. LEGISLACIÓN

NORMATIVA PENAL

– Código Penal (extracto)

– Ley del Tribunal del Jurado (extracto)

– Ley de Enjuiciamiento Criminal (extracto)

– MINISTERIO FISCAL. Instrucción no 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles

– MINISTERIO DE INTERIOR. Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ante la ocupación ilegal de inmuebles

NORMATIVA CIVIL

– Ley de Enjuiciamiento Civil (extracto)

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Departament de Biblioteca | Biblioteca | Actualitat Jurídica | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

  Actualitat Jurídica del 14 al 20 de gener de 2021

  Classificada per matèries
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 9 al 15 de gener de 2021

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Departament de Biblioteca | Biblioteca

  DataLey

  Gràcies a l'acord entre l'ICAB i l'editorial Wolters Kluwer oferim a totes les persones col·legiades i associades l'accés a la Base de dades DataLey

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×