menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Titulars | Premis, Beques i Subvencions

Convocada la segona edició del Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz (2022)

El Premi està destinat a ajudar a la realització d'un treball sobre un tema de dret civil català per part d'advocats i advocades en exercici. 

03/10/2022

BASES DEL Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz

1. Finalitat. El premi ”Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz” és instituït per la Junta de Govern de l’II·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per honrar la memòria de l’Excm. Sr. Josep Joan Pintó Ruiz, qui va ser degà del Col·legi, estimat i admirat per tots, acadèmic de número i president (1984-1988) de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, vicepresident del Consejo General de la Abogacía Española (1978-1982) i un referent excepcional en el món de l’advocacia, de la justícia i per a la societat.

2. Participants. Podran optar al Premi els advocats i advocades en exercici llevat dels què hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant l’any de la convocatòria de la corresponent edició i dels  membres de la Junta de Govern, persones treballadores i persones col·laboradores no docents de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

3. Premi. El Premi té caràcter anual i està dotat amb la quantitat de 3.000 euros.

4. Tema dels treballs a concurs. El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Civil català.

5. Documentació i lloc de presentació. Les persones interessades hauran de presentar al Registre del Col·legi de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) o per correu electrònic a secretariadejunta@icab.cat dins del termini establert, la sol·licitud normalitzada adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

- El títol del tema escollit per la persona concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.

- La bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

- El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.

- El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

6. Termini de presentació. La data límit de presentació serà l’1 de desembre de 2022. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.

7. Jurat. La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres, per dos integrants més de reconegut prestigi especialistes en matèria de Dret civil català designats per la Junta de Govern de l’ICAB i per un representant de la família del degà Josep Joan Pintó Ruiz.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats.

Igualment, el Jurat, que podrà declarar desert el Premi, es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes.

La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades i se’n farà publicitat mitjançant els mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Si no es presentés cap persona al concurs, o la Junta de Govern decidís que cap concursant és mereixedor/a del Premi, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

El lliurament del Premi s’efectuarà durant una de les sessions solemnes dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort o en un acte col·legial especial organitzat amb aquesta finalitat.

8. Conveni i execució del projecte guardonat. La Junta de Govern designarà una persona especialitzada en el tema del treball perquè en controli l’execució i orienti al o la concursant durant la realització d’aquest, i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament, especialment abans del venciment de cadascun dels terminis assenyalats per al lliurament de l’import del Premi.

La persona beneficiària haurà de subscriure un Conveni que contindrà les clàusules següents:

 1. a) L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.
 2. b) Subjecció al control de l’assessor/a designat/da per la Junta de Govern.
 3. c) Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests la persona beneficiària hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud del beneficiari/a avalada per l’assessor/a, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s’hagi realitzat la part del treball convinguda. S’exceptuen els casos extraordinaris que autoritzi expressament la Junta de Govern. El beneficiari/a que es retardi en la realització del treball, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de tornar al Col·legi la part d’aquest que ja hagi rebut.

9. Lliurament del treball. Un cop finalitzat el treball el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar i també en format electrònic, juntament amb l’informe final de l’assessor/a, que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.

10. Edició del treball. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. Un cop passats sis mesos després del lliurament del treball sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació s’entendrà que renuncia a aquesta.

Per aquesta primera edició, la persona premiada cedeix a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en exclusiva, tots els drets d’explotació del treball premiat, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat.

Els drets d’explotació objecte de cessió comprendran, entre d’altres, els de reproducció, els de distribució, els de comunicació pública, els de transformació i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment de l’atorgament del premi.

La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

En el supòsit que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona decideixi explotar els drets del treball, ho podrà fer directament per si mateix o amb qualsevol altre ens o editorial, en exclusiva o no, amb les quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l’estranger.

Si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona així ho requereix, l’autor/a premiat/da s’obliga a subscriure el contracte d’edició, cessió de drets d’explotació sobre el treball realitzat i altres documents que calguin per a formalitzar oportunament aquestes cessions.

En el supòsit que el treball guardonat no siguin publicat pel Col·legi, però sí per un altre editor/a, el guanyador/a haurà de demanar expressament la inclusió en totes aquelles edicions posteriors a l’atorgament del Premi d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz.

11. Acceptació de les Bases. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases. La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes que es pugui plantejar.

 Barcelona, juliol de 2022

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT (Consulteu document 'Bases del premi' en PDF) 

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Premis i Beques | Premis, Beques i Subvencions

  Atorgat el Premi Memorial Josep Solé Barberà 2023

  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Secretaria Col·legiada del Partit Socialista Unificat de Catalunya, la Secretaria General de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates van ...
 • Observatori dels Drets de les Persones | Notes de Premsa | Titulars

  Missió Jurídica ICAB-ICAM a Colòmbia

  Els Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Madrid (ICAM) i Barcelona (ICAB) duran a terme durant la setmana una missió jurídica conjunta a Colòmbia. ...
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 16 al 22 de setembre de 2023

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×