open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Competència i propietat industrial | Processal | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Màsters | Màster

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2023-2024 - FORMAT ON-LINE

Inici: Octubre 2023, format ON-LINE. 

Objectius:

L'objectiu principal del Màster en Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) és la formació teòrica i pràctica de l'advocat/da en aquestes disciplines, per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa dels drets.

El sistema utilitzat és el de la combinació de classes teòriques, per assolir una comprensió global de la naturalesa jurídica dels títols d'exclusiva, les facultats que se'n deriven i les limitacions legalment establertes, amb determinades pràctiques per consolidar així els coneixements teòrics. El programa inclou també un mòdul de Dret processal, atesa la litigiositat d'aquestes matèries.

El Màster està adreçat a Llicenciats/Graduats en Dret i també a d'altres titulats superiors que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat/da. El quadre docent està format per advocats/des en exercici, magistrats i professors universitaris.

Comitè Científic:

 • Marta Baylina Melé, Advocada
 • Cristina Calvet Gómez, Advocada
 • Anna Autó Casassas, Advocada
 • Jordi Romaní Lluch, Advocat
 • Rosa Martínez Brines, Advocada
 • David Pellisé Urquiza, Advocat  
 • Miquel Montañá Mora, Advocat

Programa: 

Mòdul 1. La protecció de les creacions intel·lectuals
Sessió introductòria.
Introducció a la Propietat Intel·lectual; diferències amb la Propietat Industrial.
La creació intel·lectual. L'objecte dels drets d'autor; tipologia i classificació.
L'autor. Altres subjectes rellevants. El dret moral.
Els drets d'explotació.
La transmissió dels drets.
Drets connexos: artistes i intèrprets.
Drets connexos: productors de fonogrames i obres audiovisuals i les entitats de radiodifusió.
L'obra musical; l'obra audiovisual.
La tutela judicial dels drets de propietat intel·lectual.
La duració i els límits dels drets de propietat intel·lectual.
El Registre de la Propietat Intel·lectual. Les entitats de gestió.
Tecnologia digital, telecomunicacions i Internet. El dret d'autor en la societat de la informació. Particularitats dels actes d'explotació de la Propietat Intel·lectual a Internet. L'aplicació del dret moral.
La protecció jurídica dels programes d'ordinador. Contractes de software. Nous models de transmissió de les obres a la xarxa. El projecte GNU/Linux i el programari lliure. Les llicències Creative Commons.
Les mesures de protecció tecnològica de les obres i informació per a la gestió de drets. Responsabilitat dels intermediaris per continguts il·lícits. Els sistemes P2P i la pràctica de compartir arxius: implicacions jurídiques.
El nom de domini: el seu registre i la seva regulació. Conflictes derivats de l’adopció i ús de noms de domini. El procediment de resolució de conflictes.
Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 2. La protecció de les modalitats distintives de la propietat industrial: marques i noms comercials
Sessió introductòria: Què és una marca? Quina és la seva raó de ser?
Quines son les seves característiques?
Diferents tipologies (segons el seu objecte, àmbit territorial, grau de protecció...).
Marques nacionals, internacionals i comunitàries. Procediment de Registre (OEPM/OAMI/OMPI).
Referència a les marques de garantia, col·lectives, a les denominacions d'origen i a les denominacions geogràfiques.
Drets conferits: contingut i límits.
Les marques notòries i renombrades. Les marques com objecte de propietat.
Prohibicions absolutes de registre. Marques "genèriques", marques "descriptives"...
Prohibicions relatives de registre. El risc de confusió/associació.
Accions reivindicatòries, de nul·litat i de caducitat.
Accions per infracció: cessament i indemnització.
El nom comercial.
Referència a la Competència Deslleial.
Delimitació entre marques i d'altres drets immaterials.
El nom de domini.
Regulació i resolució de controvèrsies.
Casos Pràctics: Un expedient a l'OEPM, un procediment judicial

Mòdul 3. Dissenys Industrials
Determinació del objecte del Disseny Industrial. Solapament amb els drets de Propietat Intel·lectual i amb altres modalitats de protecció de la Propietat Industrial.
Requisits de validesa, drets conferits i limitacions del titular del Disseny registrat. Referència al Disseny no registrat.
Sistemes de protecció: disseny nacional, disseny comunitari i disseny internacional. Procediment de registre. Impugnació en la via administrativa.
Accions d’infracció del disseny registrat i no registrat.
Nul·litat i caducitat del disseny. Les accions negatòria i reivindicatòria.
Dissenys industrials i competència deslleial.
Sessió pràctica interactiva. Resolució d'un cas.
Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 4. Competència Deslleial
Introducció. Clàusula general. Pràctiques d'engany i agressives.
Actes de Confusió, Imitació i Aprofitament de la reputació aliena
Actes de Denigració, Comparació i Publicitat Il·lícita
Pràctiques agressives. Inducció a la infracció contractual. Violació de normes. Discriminació i  dependència econòmica. Venda a pèrdua.
Aspectes processals i cas pràctic.
 
Mòdul 5. La protecció de les modalitats inventives  de la propietat industrial: patents i altres invencions
Sessió introductòria: les modalitats inventives de la Propietat Industrial. Què es una Patent?.
Requisits de validesa de les Patents. Les invencions laborals.
Procediments de registre.
Drets i obligacions derivats del registre. Àmbit de protecció.
Les accions per infracció: infracció literal i infracció per equivalència.
Nul·litat i caducitat.
Les patents biotecnològiques.
Semiconductors; varietats vegetals; nanotecnologia.
Els Models d'Utilitat.
La possible futura Patent comunitària i l'acord ADPIC.
La Patent com objecte de propietat; transmissió i llicències.
Dret de propietat industrial i dret de la competència.
Sessió pràctica i d'avaluació. 

Mòdul 6. Els mecanismes processals de protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual
Procediments davant l’EUIPO i l’OEPM.     
Mesures en frontera contra la pirateria i la falsificació.    
El procés penal.           
La prova en la jurisdicció civil. Diligències preliminars i diligències de comprovació de fets.        
Les mesures cautelars i els escrits preventius.      
Demanda, contestació a la demanda i el procés fins a sentència.        
Impugnació de la validesa del dret d’exclusiva de l’actor. Especial referencia a la impugnació de la patent.            
Acumulació d’accions civils. Aspectes processals de l’acció indemnitzatòria.      
Els recursos.    
El Tribunal Unificat de Patents.       
Arbitratge, mediació i conciliació.    
Sessió pràctica i d’avaluació.          

Professorat:

Adrián Crespo, Advocat
Albert Agustinoy, Soci director del grup de propietat intel·lectual i tecnología de Cuatrecasas.
Alfonso Merino, Magistrat Jutjat Mercantil nº 4 Barcelona
Ana Benetó, Advocada
Anna Autó, Advocada
Anna Guix, Advocada
Antoni Romaní, Advocat
Carlos Valls, Advocat
Christian Durán, Advocat
Cristina Calvet, Advocada
David Pellisé, Advocat
Elena Boet, Professora Titular de Dret mercantil Universitat de Girona. Magistrada Suplent. Audiència Provincial de Barcelona
Elia Sugrañes, Advocada
Florencio Molina, Magistrat Jutjat Mercantil nº 5 Barcelona
Ignasi Marqués, Advocat
Jordi Güell, Advocat
Jordi Llevat, Advocat
Jordi Romaní, Advocat
José Mª del Valle, Advocat
Josep Montefusco, Advocat
Juan Carlos Quero, Advocat
Juan Cuerva, Advocat
Lara Foncillas, Advocada
Luis Batlló, Advocat
Luis Durán, Enginyer de Telecomunicacions
Marta Baylina, Advocada
Miquel Montañá, Advocat
Miquel Peguera, Professor Annex de Dret Mercantil a la UOC
Mireia Aguila, Advocada
Mònica López, Advocada
Nèstor Corominas, Enginyer industrial
Óscar Boué, Enginger Químic, PhD, Advocat Europeu de Patents
Rais Amils, Advocada
Raquel Xalabarder, Responsable de la Propietat Intel·lectual a la UOC
Rosa Martínez, Advocada
Santiago Nadal, Advocat
Silvia Carné, Advocada
Vicente Pérez, Catedràtic de Dret Processal
Yolanda Ríos, Magistrada Jutjat Mercantil nº 5 Barcelona

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 551.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 330€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3191.40€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 670.50€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3550€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 894€ + 8 quotes mensuals domiciliades (447€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4470€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3546,00€ 3191,40€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3546,00€ 3191,40€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3546,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3546,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3945,00€ 3550,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4470,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Competència i propietat industrial | Processal | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Màsters | Màster

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2023-2024 - FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 03/10/2023 - 11/07/2024
 • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Videoconferències en directe per Zoom amb la càmera encesa.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×