menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Civil | Màsters | Màster

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2021-2022 - FORMAT BLENDED

Inici: 8 de novembre de 2021. Màster en Dret Immobiliari ICAB 2021-2022 - FORMAT BLENDED

Objectius:

L'objectiu principal del Màster de Dret Immobiliari és la formació dels juristes en la complexa branca del Dret Immobiliari, que aglutina Dret Civil, Dret Urbanístic, Dret Registral, Dret Fiscal, i Dret Processal, de tal forma que esdevé una formació transversal, completa i exhaustiva, tant per l’advocat “in house” d’empreses del sector immobiliari com per a l’advocat de despatx que ha de lidiar a diari amb assumptes relatius a aquesta branca del Dret. 

La formació teòrica i pràctica de l'advocat en aquesta especialitat tan demandada en el mercat a la conjuntura econòmica actual del país per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa dels drets.

El màster està adreçat a Llicenciats en Dret que vulguin especialitzar-se en el Dret Immobiliari des d'una vessant eminentment pràctica. El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats especialistes en Dret Immobiliari, Notaris, Registradors, Magistrats, i Professors d'Universitat.

Comitè Científic:
Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil de la UB.
Marian Avedillo Ros. Advocada
Pablo Molina Alegre. Soci de J & A Garrigues, S.L.P
Joan Sacristán Tarragó. Advocat.
Antonio J.Muñoz, Registrador de Sabadell i Director del Servei d'Estudis Registrals
Alejandro Ebrat Picart. President de la Secció de Dret Fiscal de l'ICAB


Programa:
BLOC 1.- CONTRACTES IMMOBILIARIS
- Els principis de la contractació immobiliària. La informació pre contractual. La promesa de contracte. El contracte de mediació. 
- El dret d'opció de compra: naturalesa, duració i transmissibilitat. Exercici i inscripció al Registre de la Propietat.
- El contracte d’arres: naturalesa, característiques i modalitats. La cessió del contracte.
- El contracte de compravenda immobiliària (I): naturalesa. Característiques. Modalitats. Les parts del contracte i les seves obligacions.
- El contracte de compravenda immobiliària (II): l’objecte: el bé immoble. La falta de conformitat. 
- El contracte de compravenda immobiliària (III): el preu. La garantia del pagament. La clàusula resolutòria.
- La protecció dels consumidors a la compravenda d'habitatge.
- La permuta. Contracte de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
- La rescissió per lesió. L’avantatge injusta.
- Contracte d'obra (I): naturalesa, característiques, i obligacions de les parts.
- Contracte d'obra (II): els subcontractes.
- Contracte d’obra (III): els vicis de la construcció i les accions a exercitar.
- Contracte d’obra (IV): la LOE.
- Contracte d’obra (V): procediments ordinaris.
- Contracte d’obra (VI): Dret de retenció d’immobles.
- Arrendaments (I): el contracte d’arrendament de finca urbana. Elements essencials. Regulació legal.
- Arrendaments (II): cessió i sotsarrendament. Supòsits d’unió matrimonial i parella de fet. Alienació de l'habitatge arrendat: drets d'adquisició preferent de l'arrendatari i acció impugnatòria.
- Arrendaments (III): l'arrendament per a usos diferents d'habitatge. El traspàs a l'antiga i la nova LAU. La subrogació.
- Arrendaments (IV). Disposicions Transitòries de la LAU.
- Arrendaments (V): causes de denegació de la pròrroga forçosa i causes de resolució dels contractes als arrendaments regulats pel TRLAU 64.
- Arrendaments (VI): rústics.
- Arrendaments (VII): la renda i quantitats a càrrec de l'arrendatari. Determinació d’actualització. Problemàtica del judici de desnonament per falta de pagament de rendes.
- Arrendaments (VIII): l’arrendament d'habitatge d'ús turístic. L’arrendament d’habitacions.
- Contracte de donació. La clàusula de reversió.

BLOC 2.- DRETS REALS 
- La possessió. Adquisició, pèrdua i protecció. 
- Les accions de tutela sumària de la possessió. La usucapió de béns immobles.
- El contracte de comodat. El precari. El procediment de desnonament per precari.
- Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatge.
- La propietat: la propietat temporal i la propietat compartida.
- La propietat (II): acció reivindicatòria i acció negatòria.
- La propietat (III): propietat immobiliària i el concurs de creditors. Immobles i societats mercantils. Transmissions d’immobles i operacions societàries. Compravenda i garantia hipotecaria a la Llei Concursal.
- Comunitat ordinària indivisa. La divisió de la cosa comuna. La copropietat germànica: problemàtica. La copropietat per torns.
- La Propietat Horitzontal (I): elements comuns i elements privatius. Obligacions dels propietaris al respecte. Acció de cessació.
- La propietat horitzontal (II): complex immobiliari, subcomunitats.
- La propietat horitzontal (III): obligacions econòmiques dels propietaris. Especialitats del judici monitori de reclamació de quotes de Comunitat.
- Accessió immobiliària. Dret de superfície i dret de vol.
- Usdefruit, dret d’ús i dret d'habitació.
- Relacions de veïnatge. Servituds.
- Censos i la seva redempció.
- Drets d'adquisició preferent: opció de tempteig i retracte; retractes legals.
- Drets reals de garantia (II): dret real d'hipoteca. Classes. La subrogació. 
- Drets reals de garantia (III): clàusules abusives del contracte d’hipoteca. 
- Execució hipotecària: judicial i extrajudicial.
- Llei 4/2016: aixecament de la suspensió. Una oportunitat per evitar l'exclusió residencial.

BLOC 3.- ASPECTES URBANÍSTICS.
- Dret de propietat i urbanisme. Funció social del dret de propietat. Evolució del dret de la propietat urbana a la llum de la jurisprudència. Igualtat en l'exercici del Dret de propietat. Principis generals del Dret Urbanístic.
- Classificació del sòl. Situacions bàsiques de sòl. Règim jurídic del sòl: sòl urbà, sòl no urbanitzable i urbanitzable. Condicions en cadascun d’aquests sòls. Drets i deures dels propietaris.
- Planejament urbanístic. Tipus de plans: objecte i tramitació. Modificació i revisió. Impugnació dels actes de planejament.
- Valoració del sòl. Criteris i mètodes de valoració. 
- Expropiacions forçoses per actuacions urbanístiques
- Execució del planejament: gestió urbanística. Sistemes d'actuació urbanística. Expropiació. El sistema de reparcel·lació: modalitats de compensació bàsica, concertació, cooperació, i sector d'urbanització prioritària. Funcionament de les Juntes de Compensació i execució de les obres d’urbanització
- El projecte de reparcel·lació. Funcionament pràctic
- Llicències urbanístiques: naturalesa jurídica. Actes subjectes. Règim aplicable. Tipologia. Procediment d’atorgament. Silenci. Règim d'impugnació. Extinció dels efectes. Parcel·lació. Obres. Activitats. Ambiental. Primera ocupació.
- Les situacions dels edificis construïts. El règim de fora d'ordenació i de volum disconforme. Deure de conservació. Ordres d'execució i declaració de ruïna. Retenció especulativa del sòl. 
- Protecció de la legalitat urbanística. Concepte. Infraccions urbanístiques. Òrgans competents. Activitat inspectora. Procediments: restauració, sancionador urbanístic, rescabalament. Prescripció de les infraccions i sancions.
- Responsabilitat patrimonial i urbanisme
- Revisió urbanística de finques en operacions immobiliàries. Sessió pràctica. Fonts d'informació. Contingències habituals. Examen bàsic.
- Tendències actuals i el futur de l’urbanisme.

BLOC 4.- ASPECTES REGISTRALS.
- Drets reals i drets d'obligació. La seguretat jurídica. El tràfic immobiliari i la seguretat jurídica preventiva. Registres jurídics: el Registre de la Propietat. El sistema de foli real. El títol formal. Titulació pública i doble control de la legalitat notarial i registral: beneficis del sistema.
- El Registre com a oficina. La publicitat formal: mitjans i efectes. L’informe registral al sistema de col·laboració notaries. Registres. El registre de béns mobles.
- El principi de legalitat. La qualificació registral. Recursos contra la qualificació. La nota al peu de títol. 
- El procediment registral. El principi de prioritat. Presentació de documents. L’assentament de presentació. Acreditació de mitjans de pagament en les transmissions de domini.
- Principis hipotecaris: tracte successiu, legitimació, fe pública registral i especialitat.
- Immatriculació de finques. Inscripció d’excessos de cabuda. Modificació d’entitats hipotecàries. Requisits de caràcter administratiu. Finca registral. Divergència entre les dades registrals, cadastrals i municipals. Les operacions immobiliàries i organisme central de blanqueig de capitals. 
- La inscripció d'obra nova. La divisió horitzontal. Aspectes urbanístics i registrals. L’assegurança decennal. Reparcel·lacions.
- El títol material. Drets inscriptibles. Inscripció de l’arrendament, de l’opció i de les arres. Inscripció de garanties: la condició resolutòria. L’anotació preventiva. L'embargament de béns immobles.

BLOC 5: ASPECTES FISCALS.
Fiscalitat d'operacions de transmissió d’immobles
1º. Fiscalitat d’operacions de transmissió d’immobles: IRPF, Impost de Societats, IVA, ITP i AJD
2º. Fiscalitat d’operacions immobiliàries: Impost de successions i donacions, i Patrimoni. Societats patrimonials.

Fiscalitat de la tinença d’immobles
3º. Fiscalitat de la tinença d’immobles: IRPF i Impost de Societats. Imposició indirecta dels arrendaments. Venda de participacions en el capital de societats immobiliàries. Comprovació de valors.

Fiscalitat de la construcció
4º. Fiscalitat en la construcció: IVA, ITP i AJD, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'impost sobre activitats econòmiques, Drets de superfície, declaració obra nova, declaració divisió horitzontal, agrupació, segregació, agregació, divisió. 

Fiscalitat immobiliària local
5º. Fiscalitat immobiliària local: IBI i Plusvàlua municipal.

Professorat:
Agustí Serra Monté. Secretari de l'Agenda Urbana i Territori Generalitat
Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Advocat
Angeles Postils Lanfranco. Advocada i membre de la Secció de Dret Financer i Tributari ICAB
Antonio José Muñoz Navarro, Registrador de Sabadell i Director del Servei d'Estudis Registrals
Carolina Ortega Ramírez. Advocada
Chantal Moll de Alba. Professora de Dret Civil Universitat de Barcelona
Cristina Adell Fernández-Tresguerres, Advocada
Emilia Simó García.Registradora de Badalona núm. 3 
Eva Giménez Corrons. Advocada
Francesc Xavier Urios Aparisi. Director general d'Assumptes Contenciòs al Gabinete Jurídic de la Generalitat
Gemma Segura López. Advocada
Guillermo Martínez Gonzalo. Advocat
Inmaculada Barral Viñas. Catedràtica de Dret Civil a la Universitat de Barcelona
Isabel González Garcia. Registradora de Barcelona núm. 15
Jesús Gómez Taboada. Notari
Jesús Sánchez García. Advocat
Joan Sacristán Tarragó. Advocat
Jordi Duatis i Puigdollers. Arquitecte
Jordi Medina Ortiz. Advocat
Jorge García-Coca Castro. Advocat
José M. Calavia Molinero, Advocat
José Maria Giménez Alcover. Advocat
José María Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB
Josep Maria Espinet Asensio, Advocat
Juan Bautista Altadill Ferre, Advocat
Lluis Pau Gratacós. Advocat urbanista
Luis Brun Menendez. Advocat
Maite Fernández de Alarcón. Registradora de Barcelona núm. 12
Manuel Alcover Povo. Magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 14 de Barcelona
Maria Antonia Avedillo Ros. Advocada
María del Carmen Floran Cañadell. Degana del Col·legi de Registradors 
Marta Legarreta Fontelles. Advocada
Miguel Cervilla Domínguez. Advocat
Miquel Serra i Camús, Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l'ICAB
Mireia del Pozo Niubó. Advocada
Noemí Andrés Fernández. Assessora Fiscal 
Núria Garcia Vives, Advocada
Pablo Molina Alegre. Advocat
Paz Cano Sallares. Advocada
Pedro-Luis Yúfera Sales. Advocat
Rafael Arnaiz Ramos. Registrador de la Propietat en el Registre núm. 7 de Barcelona i Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Registradors de Catalunya i Registrador de la Propietat de Barcelona núm.7"
Rafael de Olañeta de Fernández-Grande. Doctor en Dret UB. Lletrat de l'Ajuntament de Barcelona. Director de la Inspecció d’Hisenda.
Rafael Fernández Bautista, Advocat
Rosa Mari Peris Vidal. Responsable de Consultoria i Servei Jurídic Cambra Propietat Urbana de Barcelona
Salvador Mila i Solsona. Director dels Serveis de Presidència de l'ÀMB
Susana Ferrer Delgadillo. Advocada
Verónica Dávalos Alarcón. Advocada
Vicente Pérez Daudi. Catedràtic de Dret Processal
Yolanda Hernández Darnes. Advocada de la Generalitat de Catalunya

* La formació és BLENDED, sessions ONLINE i uns dies específics del programa, a partir del segon trimestre, en format presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Civil | Màsters | Màster

Màster en Dret Immobiliari ICAB 2021-2022 - FORMAT BLENDED

Informació general

  • 08/11/2021 - 29/06/2022
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes de 15 a 18 hores. Videoconferències en directe per Zoom.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×