menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search

Tarjeta sanitaria

Collegial Attention Service (SAC)

Com obtenir la targeta sanitària

L’accés a l’assistència sanitària de caràcter públic per als advocats i advocades que resideixen a Catalunya

En l’àmbit territorial de Catalunya i en el cas concret dels professionals liberals, amb la Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, es va reconèixer expressament el dret a l’assistència sanitària pública als professionals liberals.

Tanmateix, i com ja us vàrem informar en la nota publicada a aquesta pàgina web el proppassat 30 d’octubre, el govern central va aprovar, el 3 d’agost de 2012, el Reial Decret 1192/2012 que regula la condició d’assegurat i beneficiari de l’assistència sanitària a Espanya amb càrrec a fons públics (en endavant, RD 1192/2012). Aquesta normativa inclou en el sistema públic de salut a tots els advocats, llevat d’aquells professionals que han optat per un règim de previsió social privat i disposen d’un nivell d’ingressos superiors a 100.000 €.  Segons la informació facilitada pel propi INSS, el llindar econòmic de 100.000 € es determina a partir dels ingressos íntegres corresponents al darrer exercici fiscal obtinguts per rendiments de treball, de capital, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials (actualment es té en compte base liquidable general i de l’estalvi de la declaració de la renda de 2011- caselles núm.620 + 630 de la Declaració de l’IRPF).

La resta de professionals tenen garantida l’assistència sanitària de caràcter públic en l’àmbit territorial de Catalunya, segons ha informat el CatSalut. Ara bé, si l’exercici d’aquest dret es planteja fora d’aquest àmbit geogràfic, llevat que la Comunitat Autònoma de recepció decideixi prestar el servei a càrrec dels seus propis recursos, inicialment únicament es podrà gaudir d’assistència sanitària si prèviament els advocats/des han subscrit un Conveni específic que els atorgui aquest dret

Un cop finalitzat el període transitori del què ens van informar els responsables del CatSalut (veure nota informativa de 30 d’octubre de 2012 publicada a la pàgina web de l’ICAB), els efectes a partir de l’1 d’abril de 2013, són:

a) Si finalment l’INSS dóna d’alta a l’advocat/da i, per tant, el/la reconeix com a assegurat/da o beneficiari/ària dels sistema, aquest reconeixement abastarà la prestació sanitària arreu del territori de l’Estat espanyol.

b) En canvi, si l’advocat/da no és reconegut/da en el Sistema Nacional de Salut per l’INSS, les repercussions en relació amb l’accés a la prestació de l’assistència sanitària de caràcter públic vindran determinades per cadascuna de les Comunitats Autònomes en què s’exerceix el dret.

El procediment per al reconeixement de la condició d'assegurat o beneficiari es tramita i resol per l'Institut Nacional de la Seguretat Social a través de les seves direccions provincials. En la majoria dels casos (treballadors per compte propi o aliè, pensionistes, desocupats) el reconeixement es fa de forma automàtica, d'ofici (article 5 RD 1192/2012), si bé, els interessats poden comprovar si consten d’alta del sistema, tot accedint a una aplicació informàtica habilitada per l’Institut Nacional de Seguretat Social que permet fer la consulta online (https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=97).

Ara bé, aquells advocats/des que hagin realitzat la consulta i no figurin d’alta, si entenen, d’acord amb el referit RD 1192/2012, que han de ser reconeguts, com assegurats o beneficiaris dels Sistema Nacional de Salut, la normativa ha previst que puguin formular aquesta sol·licitud d’alta de manera expressa (article 6 del RD 1192/2012).

Per fer aquesta petició s’haurà d’emplenar el model de sol·licitud que us adjuntem (a peu de pàgina) o que podeu descarregar a Seguretat Social i juntament amb la documentació que s’especifica al formulari, lliurar-lo al Servei d’Atenció al Col·legiat de l’ICAB en l’horari habitual. A més, caldrà que aporteu el document en què l’INSS us informa que no teniu la condició d’assegurat o beneficiari de l’assistència sanitària.

L’ICAB s’encarregarà de lliurar-lo a l’INSS i serà des d’aquest organisme que us donaran la resposta directament al domicili que s’hagi fet constar al formulari.

Barcelona, 19 de març de 2013

Contact

Share

Documents

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×