menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 29 de mayo al 4 de junio de 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 29 de mayo al 4 de junio de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

04/06/2021

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-B-2021-27973.pdf 
Publicat al BOE de 04-06-2021 
Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ VPD/1721/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús per a l'any 2021 (ref. BDNS 567582). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855746.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 30 de juny de 2021, inclòs.

RESOLUCIÓ EMC/1745/2021, de 25 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (ref. BDNS 567268). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855744.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2021 
El termini de presentació de les noves sol·licituds per a les actuacions indicades en l'article 4 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, a les 9.00 hores, i finalitza amb la conclusió de la vigència prevista fins al 30 de juny de 2021, la qual cosa esdevindrà quan es doni alguna de les dues circumstàncies següents: que, d'acord amb les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible, o que s'arribi al 30 de juny de 2021 sense que s'hagin cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible. No obstant això, en el cas que una norma posterior modifiqui l'actual vigència del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, aquesta convocatòria restarà oberta fins que finalitzi la vigència que si escau cas fixi aquesta norma posterior. En cas que s'esgoti el pressupost assignat o de reassignació de pressupost, i sempre abans de la finalització de la vigència d'aquest programa, es podran registrar sol·licituds, en condició de llista d'espera, que seran ateses per rigorós ordre de presentació, supeditades al fet que hi hagi desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajudes previs que puguin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou a la convocatòria. Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver presentat dins el termini que s'indica en aquest article.

RESOLUCIÓ CLT/1652/2021, de 25 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per compensar el dèficit d'explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional (ref. BDNS 566664). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855696.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2021
El període per presentar sol·licituds és del 7 al 28 de juny del 2021, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan 2.400 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico 2021-2022 destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27914.pdf 
Publicat al BOE de 03-06-2021 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de septiembre de 2021.

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2021 de la Subsecretaría, por la que se convocan las becas del Ministerio de Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de estudios artísticos, en los Estados Unidos de América (Curso 2021-2022) 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27920.pdf
Publicat al BOE de 03-06-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

RESOLUCIÓ TES/1707/2021, de 25 de maig, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (ref. BDNS 566441). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855545.pdf 
Publicat al DOGC de 03-06-2021 
El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ CLT/1636/2021, de 25 de maig, per la qual es convoca el Premi Haidé al millor treball de grau sobre l'obra i la figura de Joan Maragall i la producció literària i artística del seu període, per a l'any 2021. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855315.pdf
Publicat al DOGC de 03-06-2021
El termini per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2021.

RESOLUCIÓ EMT/1699/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a l'any 2021 dels requisits i el procediment per a l'acreditació de mentors en el marc d’empreses emergents (start-up) per al període 2021-2023. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855429.pdf
Publicat al DOGC de 03-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 d'octubre de 2021 a les 14:00h.

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de Becas MAECAECID, para capacitación de jóvenes españoles en las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID, curso académico 2021-2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-B-2021-27830.pdf 
Publicat al BOE de 02-06-2021
Plazo de presentación de solicitudes. Del 8 al 22 de junio de 2021.

Extracto de la Orden de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, correspondientes al año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-B-2021-27839.pdf 
Publicat al BOE de 02-06-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución, de 18 de mayo de 2021, del Ministro de Consumo, por la que se convocan becas de formación en materia de investigación y control de la calidad de los productos de consumo para el ejercicio 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-B-2021-27840.pdf
Publicat al BOE de 02-06-2021
El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2021, del Ministro de Consumo por la que se convocan becas de formación para el programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para el ejercicio 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-B-2021-27841.pdf
Publicat al BOE de 02-06-2021
El plazo para presentar las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMC/1658/2021, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 566469). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1854981.pdf
Publicat al DOGC de 02-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00:00 hores (hora local a Barcelona), del darrer dia del termini.

RESOLUCIÓ EDU/1696/2021, de 21 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 566936). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855173.pdf
Publicat al DOGC de 02-06-2021
D'acord amb la base reguladora 4, els interessats poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1697/2021, de 19 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a finançar la contractació de tècnics d'integració social a diversos centres privats concertats participants en el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0- 20, per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 566707). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855229.pdf 
Publicat al DOGC de 02-06-2021
D'acord amb la base reguladora 4, els interessats poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

"Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se convoca la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social".
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27720.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, trasladado desde la Base Nacional de Datos de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Extracto de la ORDEN, de 7 de mayo, por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27734.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2021
Plazo de Solicitud. Se iniciará a los 10 días contados a partir de la publicación del extracto de esta orden y finalizará el 15 de septiembre de 2021.

Extracto de la Resolución, de 18 de mayo de 2021, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca una beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Formación e Investigación en nuevas tecnologías aplicadas a la Educación del Museo Nacional del Prado 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27738.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2021
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a las acciones de dinamización «Europa Excelencia» 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27739.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2021
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 10 hasta el 24 de junio de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ PRE/1688/2021, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat (ref. BDNS 566843). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8422/1854696.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMC/1659/2021, de 20 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a l'estudiantat universitari de centres adscrits (ACA 2020/2021) (ref. BDNS 566230). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8422/1854664.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i finalitza a les 14:00 h (hora local de Barcelona) del darrer dia del termini.

RESOLUCIÓ ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020) (ref. BDNS 566726). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8422/1854632.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2021
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2021 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27528.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes. Desde el 9 de junio hasta el 20 de julio de 2021.

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2021 del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27538.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2021, del Ministro de Consumo, por la que se convocan subvenciones para su concesión a las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores en el ejercicio 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27539.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», por parte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

RESOLUCIÓ CLT/1619/2021, de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 566183). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8421/1854393.pdf
Publicat al DOGC DE 31-05-2021
El període per presentar les sol·licituds és de l'1 al 22 de juny del 2021.

RESOLUCIÓ JUS/1620/2021, de 14 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos (ref. BDNS 566367). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8421/1854449.pdf
Publicat al DOGC de 31-05-2021
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. A l'efecte del còmput del termini fixat, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se aprueban las bases y la convocatoria del XXXIV Premio Internacional Menéndez Pelayo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-9000.pdf
Publicat al BOE de 29-05-2021
La propuesta de candidatura al Premio podrá ser realizada por las Universidades y Academias, así como otros Centros o Instituciones vinculados a la cultura literaria, humanística o científica. Las propuestas, convenientemente documentadas en cuanto a los méritos de los candidatos, deberán remitirse al Rectorado de la UIMP hasta el día 3 de septiembre de 2021.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×