menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 26 de junio al 2 de julio 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 26 de junio al 2 de julio 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

02/07/2021

Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, por la que se convocan subvenciones para congresos, jornadas y seminarios relacionados con la cooperación al desarrollo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-B-2021-31680.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-B-2021-31689.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan los premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-B-2021-31692.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

FUNDACIÓN SGAE- CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM).

La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han convocado el XXXII Premio Jóvenes Compositores 2021 Fundación SGAE-CNDM con el objetivo de estimular la creación entre los jóvenes compositores de la música clásica contemporánea y de contribuir al desarrollo social mediante el conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y modos de expresión musicales.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-B-2021-31701.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2021

Para ampliar información, los interesados podrán dirigirse al Departamento de Música de la Fundación SGAE, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid (Teléfono: 915036800 o a informacion@fundacionsgae.org y www.fundacionsgae.org) o al CNDM www.cndm.mcu.es

RESOLUCIÓ XGO/2025/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 572355).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8448/1860299.pdf

Publicat al DOGC de 02-07-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió excepcional per al supòsit que el darrer dia del termini coincideixi en un divendres, d'acord amb la qual, la data de finalització es prolongaria fins al dilluns següent.

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, per la qual es convoquen ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023.

Convocar els ajuts concedits a la Universitat de Barcelona per l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes al Reial decret 289/2021, de 20 d'abril, amb la distribució per modalitats següent: - Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors: un mínim de 120 ajuts, per un import de 10.080.017 euros totals, distribuïts d'acord amb el disposat a les bases de la convocatòria. - Ajuts de requalificació de professorat universitari funcionari o contractat: un mínim de 10 ajuts, per un import de 1.230.016 euros totals, distribuïts d'acord amb el disposat a les bases de la convocatòria. - Ajuts Maria Zambrano per a l'atracció de talent internacional: un mínim de 82 ajuts, per un import de 8.850.000 euros totals, distribuïts d'acord amb el disposat a les bases de la convocatòria.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8448/1860275.pdf

Publicat al DOGC de 02-07-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts convocats és de 20 dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021 de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a Organizaciones Sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria, correspondiente al año 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-B-2021-31553.pdf

Publicat al BOE de 30-06-2021

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D' INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)

Convocatoria para el Programa de Ayudas para los estudios de Máster asociados a Proyectos de Investigación a realizar en el ICIQ.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-B-2021-31569.pdf

Publicat al BOE de 30-06-2021

Las bases por las que se regula esta convocatoria, así como el formulario online para su solicitud, se pueden consultar en la página web www.iciq.es

RESOLUCIÓ ACC/1925/2021, de 16 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2021-2022 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 570392).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8446/1859994.pdf

Publicat al DOGC de 30-06-2021

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, correspondientes al año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-B-2021-31482.pdf

Publicat al BOE de 29-06-2021

La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859661.pdf

Publicat al DOGC de 29-06-2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 15 de juliol de 2021.

RESOLUCIÓ EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (ref. BDNS 571487).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859651.pdf

Publicat al DOGC de 29-06-2021

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1993/2021, de 22 de juny, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de recerca i experimentació artística en residència al Centre Arts Santa Mònica (ref. BDNS 572031)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859681.pdf

Publicat al DOGC de 29-06-2021

El període per presentar sol·licituds és del 29 de juny al 13 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 571509).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859775.pdf

Publicat al DOGC de 29-06-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 1 de juliol de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 14 de juliol de 2021.

ANUNCI sobre convocatòria de beques i ajuts de la Universitat Abat Oliba CEU per al curs 2021-2022.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU ha obert la convocatòria de beques y ajuts per cursar els estudis a la Universitat Abat Oliba CEU durant el curs acadèmic 2021/2022.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859759.pdf

Publicat al DOGC de 29-06-2021

L'informació sobre aquesta convocatòria es troba disponible a: https://www.uaoceu.es/becas-y-ayudas-de-grado

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, por la que se convocan subvenciones para congresos, jornadas y seminarios relacionados con la cooperación al desarrollo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-B-2021-31313.pdf

Publicat al BOE de 28-06-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-B-2021-31314.pdf

Publicat al BOE de 28-06-2021

Plazo de presentación de candidaturas. Tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMT/1977/2021, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 571613).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8444/1859348.pdf

Publicat a DOGC de 28-06-2021

El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 1 i 2 que preveu l'Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, s'inicia a les 9.00 h de l'1 de juliol de 2021 i finalitza a les 15.00 h del 15 de juliol de 2021.

RESOLUCIÓ ACC/1966/2021, de 21 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització, corresponents a 2021 (ref. BDNS 571472).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8444/1859440.pdf

Publicat al DOGC de 28-06-2021

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×