menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 24 de septiembre al 01 de octubre de 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 24 de septiembre al 01 de octubre de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

01/10/2021

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872596.pdf 
Publicat al DOGC d’01-10-2021
El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 20 d'octubre de 2021.

RESOLUCIÓ ACC/2913/2021, de 23 de setembre, de convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2021 (ref. BDNS 585042). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872626.pdf 
Publicat al DOGC d’01-10-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista en la base 8a de l'Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA 
RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872668.pdf 
Publicat al DOGC d’01-10-2021
 El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

RESOLUCIÓ JUS/2954/2021, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de les mesures penals, la reinserció i l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català, l'ordenament jurídic i la ciència forense que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2022 (ref. BDNS 583586). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872510.pdf 
Publicat al DOGC d’01-10-2021
El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 585676). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8514/1872534.pdf 
Publicat al DOGC d’01-10-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, para el año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15903.pdf 
Publicat al BOE de 30-09-2021
 El plazo para presentar las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 24:00 horas del día 28 de octubre de 2021.

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado, para el año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15904.pdf 
Publicat al BOE de 30-09-2021
El plazo para presentar las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 24:00 horas del día 28 de octubre de 2021.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA 
RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (ref. BDNS 585437). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872359.pdf 
Publicat al DOGC de 30-09-2021
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.

Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf 
Publicat al BOE de 29-09-2021
La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por el mero hecho de que la explotación se encuentre anotada en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha señalada en el artículo 3.1.

Extracto de la Orden de 20 de septiembre de 2021, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes al año 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-B-2021-40275.pdf 
Publicat al BOE de 29-09-2021 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan 8 becas de formación en práctica institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y relaciones con comunidades para 2021-2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-B-2021-40197.pdf 
Publicat al BOE de 28-09-2021 
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

RESOLUCIÓ EMT/2870/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8511/1871839.pdf 
Publicat al DOGC de 28-09-2021 
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EDU/2871/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre el procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats, per al curs 2020-2021 i 2021-2022 (ref. BDNS 584868). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8511/1871843.pdf 
Publicat al DOGC de 28-09-2021 
D'acord amb la base reguladora 4, els interessats poden presentar les seves sol·licituds junt amb la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.- CONCEJALÍA DE IGUALDAD
XVI Edición del Certamen de Relato Breve “Mujeres”
Los trabajos consistirán en relatos breves, de temática relacionada con el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/igualdad/certamenes-y-concursos 
Publicat al lloc web de l’Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
El plazo para la presentación de solicitudes, será desde el día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y hasta el día catorce (14) de octubre de 2021.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA
La Fundación Amancio Ortega convoca 400 becas dirigidas a estudiantes de 4.º de ESO de centros educativos españoles para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o en Estados Unidos el curso académico 2022 – 2023. Se asignarán 70 becas a los participantes de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y 330 becas a los participantes de los centros educativos de las otras Comunidades y Ciudades Autónomas de España que resulten seleccionados. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-B-2021-40047.pdf 
Publicat al BOE de 27-09-2021 
Plazo de inscripción: del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2021.

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 
ACORD 60/2021, de 30 de juny, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'obre la convocatòria dels XIX Premis eduCAC (ref. BDNS 584365). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8510/1871704.pdf 
Publicat al DOGC de 27-09-2021

Orden CIN/1004/2021, de 20 de septiembre, por la que se convocan los Premios Nacionales de Investigación correspondientes al año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15517.pdf 
Publicat al BOE de 24-09-2021 
El plazo para la presentación de candidaturas se iniciará a las 00:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 15:00 horas del día 15 de octubre de 2021.

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf 
Publicat al BOE de 24-09-2021 
El plazo máximo de presentación de solicitudes es de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución del 17 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39569.pdf 
Publicat al BOE de 24-09-2021 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Comparte

También puede interesarte

 • Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

  Subvenciones, premios y becas del 23 al 29 de septiembre de 2023

  La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas.
 • Comisión de Normativa | Novedades Jurídicas | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia

  Actualidad Jurídica del 21 al 27 de septiembre de 2023

  Clasificada por materias.
 • Premios y Becas | Premios, Becas y Subvenciones

  Otorgado el Premio Memorial Josep Solé Barberà 2023

  El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, la Secretaría Colegiada del Partido Socialista Unificado de Cataluña, la Secretaría General de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas constituyeron ...

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

 • Medir cómo se utiliza la página web.
 • Habilitar la personalización de la página web.
 • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×