menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 24 al 30 de julio 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 24 al 30 de julio 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

30/07/2021

Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2021 del INAP por la que se convoca una beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América para el curso académico 2021-2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-B-2021-34446.pdf 
Publicat al BOE de 30-07-2021
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.

RESOLUCIÓ EMT/2426/2021, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb la concessió de beques de manutenció a les persones beneficiàries del programa Eurodyssey a Catalunya (SOC - EURODYSSEY) (ref. BDNS 577372) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8469/1865320.pdf 
Publicat al DOGC de 30-07-2021
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la seva publicació i finalitza el dia 30 de novembre de 2021, inclòs.

ANUNCI sobre convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574941) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8468/1865252.pdf 
Publicat al DOGC de 29-07-2021 
Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria general de 2020 publicada al DOGC núm 8241, de 6 d'octubre de 2020, que faci referència a actuacions realitzades a l'interior dels habitatges que compleixin amb les especificacions tècniques previstes a l'Annex 3, i seran tramitades de conformitat amb la mateixa.

ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574939) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8468/1865164.pdf 
Publicat al DOGC de 29-07-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció a la convocatòria que preveu l'article 36 de les Bases Reguladores s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 de novembre de 2021.

ANUNCI sobre convocatòria per a l’any 2021 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris (ref. BDNS 574940)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8468/1865148.pdf 
Publicat al DOGC de 29-07-2021 
El termini per signar els convenis previstos a l'apartat 2.1.(ii) i, consegüentment, per presentar les sol·licituds d'inscripció i les sol·licituds de subvencions corresponents a aquesta convocatòria que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 de les Bases reguladores, s'obre l'endemà que es publiqui al DOGC aquesta convocatòria i s'acaba el 30 de novembre de 2021. Es podran signar convenis d'assessorament fora d'aquest termini. Es pot tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior. El tancament de l'admissió de sol·licituds s'ha de fer mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC.

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA.- Convocatoria de Becas de Posdoctorado Junior Leader 2022. La Fundación "La Caixa", ha abierto una nueva convocatoria de becas a otorgar en 2022. En esta convocatoria se ofrecen 40 becas de posdoctorado para la contratación de investigadores excelentes que deseen continuar su carrera investigadora en territorio español y portugués, en disciplinas de Ciencias de la Vida, Física, Ingenierías y Matemáticas 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-B-2021-34295.pdf 
Publicat al BOE de 28-07-2021 
Admisión de solicitudes hasta el 7 de octubre de 2021.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME.- RESOLUCIÓ EMT/2357/2021, de 20 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de slow tourism en el marc del projecte Med Pearls, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània ENI CBC Med 2014-2020 (ref. BDNS 576347) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8467/1864868.pdf 
Publicat al DOGC de 28-07-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitzarà a les 18.00 hores del dia 30 de setembre de 2021.

RESOLUCIÓ DSO/2368/2021, de 20 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o en altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2021 (ref. BDNS 576690) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8467/1864932.pdf 
Publicat al DOGC de 28-07-2021 
El termini per presentar el formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 h del 15 de setembre de 2021.

Extracto de la Orden de 15 de julio del Ministerio de Defensa, por la que se convocan las subvenciones de ayudas de acción social para asociaciones, fundaciones, instituciones y organismos relacionados con el Ejército del Aire para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-B-2021-34171.pdf 
Publicat al BOE de 27-07-2021 
Plazo de presentación de las solicitudes. Se establecen quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, como plazo de finalización de presentación de solicitudes.

Extracto de la Resolución de fecha 15 de julio de 2021, del Almirante Jefe de Personal de la Armada, por la que se convocan subvenciones de ayuda de acción social para organismos, asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro estrechamente relacionadas con la Armada, para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-B-2021-34172.pdf 
Publicat al BOE de 27-07-2021 
Plazo de presentación de solicitudes. Para la presentación de solicitudes se establece un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución de la convocatoria en el BOE.

RESOLUCIÓ ACC/2352/2021, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria dels ajuts de minimis a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 576610) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8466/1864129.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2021 
El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut és d'1 mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, per la qual s’obre la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat individual en els àmbits de l'audiovisual, les arts escèniques i la música (ref. BDNS 575968) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8466/1864222.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2021 
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 15 de setembre al 4 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 576808)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8466/1864258.pdf 
Publicat al DOGC de 27-07-2021 
La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Extracto de Resolución de 20 de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34075.pdf 
Publicat al BOE de 26-07-2021
El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 10 de septiembre de 2021, contados a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en el Instituto Nacional de Estadística para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34076.pdf 
Publicat al BOE de 26-07-2021
Las solicitudes se formalizarán en el impreso oficial que figura como Anexo II en esta resolución, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del "extracto" de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado"

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2021 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Misiones Ciencia e Innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34077.pdf
Publicat al BOE de 26-07-2021
El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y finalizará el día 6 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×