menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de julio 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de julio 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

23/07/2021

FUNDACIÓN JOSÉ CELMA PRIETO. Premio de Economía Rey de España. Este premio, de convocatoria bienal, tiene por finalidad recompensar la labor científica o profesional más destacada, a juicio del Jurado, dentro del campo de la economía.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-B-2021-33849.pdf

Publicat al BOE de 23-07-2021

Todas las propuestas se dirigirán a la "Fundación José Celma Prieto", calle de Oquendo, 23, planta 3.ª, puerta C - derecha, en 28006 Madrid (España), y deberán recibirse antes del treinta de septiembre del 2021.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ REU/2290/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2021 (ref. BDNS 575965).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8464/1863699.pdf

Publicat al DOGC de 23/07/2021

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i fins a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona, del dia 10 d'agost de 2021.

RESOLUCIÓ JUS/2295/2021, de 19 de juliol, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals durant l'any 2021 (ref. BDNS 576054).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8464/1863799.pdf

Publicat al DOGC de 23/07/2021

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària que ha d'acompanyar la sol·licitud és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ EMT/2271/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863629.pdf

Publicat al DOGC de 22-07-2021

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 15 de setembre de 2021 inclòs.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 576019).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863589.pdf

Publicat al DOGC de 22-07-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 23 de juliol de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de juliol de 2021.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-B-2021-33723.pdf

Publicat al BOE de 21-07-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓ PRE/2259/2021, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2021 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2021-2022 (ref. BDNS 574463).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8462/1863351.pdf

Publicat al DOGC de 21-07-2021

El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL. RESOLUCIÓ CLT/2222/2021, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'estades de formació i perfeccionament en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional per al període 2021-2022 (ref. BDNS 575188).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8462/1863408.pdf

Publicat al DOGC de 21-07-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 22 de juliol al 7 de setembre del 2021.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL. RESOLUCIÓ CLT/2223/2021, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 575215).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8462/1863353.pdf

Publicat al DOGC de 21-07-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 22 de juliol al 7 de setembre del 2021.

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8461/1863095.pdf

Publicat al DOGC de 20-07-2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual s’obre la 2a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 575067).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8461/1863127.pdf

Publicat al DOGC de 20-07-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 6 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual s’obre la 2a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 575068).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8461/1863085.pdf

Publicat al DOGC de 20-07-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 6 al 26 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres supervivientes a la violencia por razón de género

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33540.pdf

Publicat al BOE de 19-07-2021

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33541.pdf

Publicat al BOE de 19-07-2021

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Emprendimiento en Protección de Datos Personales Ángela Ruiz Robles

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33542.pdf

Publicat al BOE de 19-07-2021

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33543.pdf

Publicat al BOE de 19-07-2021

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-B-2021-33544.pdf

Publicat al BOE de 19-07-2021

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

RESOLUCIÓ EMT/2215/2021, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció (ref. BDNS 575073).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862941.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza a les 15.00 hores del cinquè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini. A l'efecte de còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

RESOLUCIÓ ACC/2217/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries (ref. BDNS 575281).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862989.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

RESOLUCIÓ CLT/2167/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 574305)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862983.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 22 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2168/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 574306).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862871.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 5 d'agost del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2169/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 574307).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862917.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 9 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2184/2021, de 8 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 574560).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1863001.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 14 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2185/2021, de 8 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 574606).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862895.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 9 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2224/2021, de 13 de juliol, de convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, dels ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses i entitats dels àmbits culturals (ref. BDNS 575214).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862949.pdf

Publicat al DOGC de 19-07-2021

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 21 d'octubre del 2021, tots dos inclosos.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×