open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de diciembre de 2022

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de diciembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

23/12/2022

Extracto de la Orden de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del PERTE NAVAL en el marco del PRTR y se efectúa la convocatoria mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40153.pdf

Publicat al BOE de 23-12-2022

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 18 de enero de 2023 y finalizará el día 28 de febrero de 2023.

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40154.pdf

Publicat al BOE de 23-12-2022

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 31 de enero hasta el 21 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales».

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40155.pdf

Publicat al BOE de 23-12-2022

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 2 al 23 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40156.pdf

Publicat al BOE de 23-12-2022

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 12 hasta el 26 de enero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Ramón y Cajal.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40157.pdf

Publicat al BOE de 23-12-2022

El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto para las entidades como para las personas candidatas, será desde el 19 de enero hasta el 9 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se convocan ayudas para la financiación de proyectos del Programa UNICO SECTORIAL 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40081.pdf

Publicat al BOE de 22-12-2022

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará desde el día 13 de febrero de 2023 y finalizará el día 3 de marzo de 2023 a las 13 horas peninsulares.

FUNDACION BBVA. CONVOCATORIA DE LA XVIII

EDICION DE PREMIOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Con esta convocatoria, la Fundación BBVA pretende reconocer públicamente la labor de las organizaciones conservacionistas, las instituciones y organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación medioambiental, así como la de los/as profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural.

Se contemplan tres modalidades de premios:

PREMIO FUNDACIÓN BBVA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA

PREMIO MUNDIAL FUNDACIÓN BBVA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

PREMIO FUNDACIÓN BBVA A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40093.pdf

Publicat al BOE de 22-12-2022

La fecha límite de presentación de candidaturas es el 31 DE MARZO DE 2023, a las 12.00 horas (hora peninsular española).

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3985/2022, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 en relació amb la concessió de beques d'allotjament i manutenció a les persones beneficiàries del Programa Eurodyssey a Catalunya (SOC - EURODYSSEY) (ref. BDNS 664288).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943843.pdf

Publicat al DOGC de 22-12-2022

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2 de gener de 2023 i finalitza el dia 15 de setembre de 2023, inclòs.

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

RESOLUCIÓ EXT/3987/2022, de 15 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les entitats catalanes amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 664552).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943937.pdf

Publicat al DOGC de 22-12-2022

El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC

RESOLUCIÓ ACC/3992/2022, de 16 de desembre, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat al sector porcí no integrat i a determinades espècies d'aus i indústries agroalimentàries que tinguin la condició de PIME, afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014- 2022 (mesura 22) (ref. BDNS 664939).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944063.pdf

Publicat al DOGC de 22-12-2022

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria.

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAECAECID en Universidades Extranjeras para el curso 2023/2024

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39956.pdf

Publicat al BOE de 21-12-2022

Plazo de presentación de solicitudes: Lectorados vacantes y nuevos: del 9 al 30 de enero de 2023. Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2023: del 9 al 18 de enero de 2023. Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2023 y enero de 2024: del 24 de abril al 3 de mayo de 2023. El régimen horario del cómputo de plazos se establecerá de acuerdo con el calendario, fecha y hora oficial publicado en la Sede Electrónica de la AECID.

Extracto de la Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Juan de la Cierva.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39972.pdf

Publicat al BOE de 21-12-2022

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 24 de enero hasta el 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de ayudas para personal técnico de apoyo.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39973.pdf

Publicat al BOE de 21-12-20222

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 26 de enero hasta el 16 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española)

RESOLUCIÓ EMT/4009/2022, de 16 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions per a les associacions del treball autònom a Catalunya de l'any 2022, per fomentar les activitats que els són pròpies i per sufragar les seves despeses de funcionament (ref. BDNS 665084).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8817/1943467.pdf

Publicat al DOGC de 21-12-2022

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del cinquè dia hàbil.

RESOLUCIÓ ACC/3965/2022, de 15 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2022 no cobertes per la Resolució ACC/1501/2022, de 12 de maig, amb ref. BDNS 627136 (ref. BDNS 664434).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8817/1943526.pdf

Publicat al DOGC de 21-12-2022

La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins del període de subscripció establert.

ANUNCI sobre convocatòria del 43è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8817/1943757.pdf

Publicat al DOGC de 21-12-2022

El termini de presentació d'originals es tancarà el dia 10 de febrer del 2023.

Extracto de la Orden de 1 de diciembre del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que establecen las BBRR para la concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39857.pdf

Publicat al BOE de 20-12-2022

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles. Este plazo se iniciará a partir del 9 de enero de 2023, siempre después de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/3930/2022, de 13 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, per a l'any 2023 (ref. BDNS 664047).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8816/1943199.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2022

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 12 de gener de 2023 a les 9 h (hora local de Barcelona) i finalitza a les 14 h (hora local de Barcelona) del dia 25 de gener de 2023.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU

RESOLUCIÓ EXT/3917/2022, de 12 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 15 de novembre de 2022, mitjançant el qual s'obre la dotzena edició del Premi ICIP Construcció de Pau per a l'any 2023 (ref. BDNS 663206).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8815/1942981.pdf

Publicat al DOGC de 19-12-2022

Poden presentar candidatures les persones físiques i jurídiques sense afany de lucre, d'acord amb les bases reguladores del Premi, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord i fins a un termini màxim de tres (3) mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2022 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. por la que se convoca la concesión de subvenciones del "Proyecto ICEX Vives" de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39505.pdf

Publicat al BOE de 17-12-2022

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de enero del 2023 hasta el agotamiento del crédito presupuestario de esta convocatoria.

Extracto la Orden de 30 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 12 metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora total igual o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo "Next Generation EU"

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39506.pdf

Publicat al BOE de 17-12-2022

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2022 de la Fundación Pluralismo y Convivencia F.S.P, por el que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39507.pdf

Publicat al BOE de 17-12-2022

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: https://mpr.sede.gob.es El modelo de solicitud se encontrará disponible en: www.pluralismoyconvivencia.es. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×