open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 11al 17 de septiembre de 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 11al 17 de septiembre de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

17/09/2021

RESOLUCIÓ ACC/2790/2021, de 2 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal del sector porcí, de la cunicultura i de la producció apícola i als programes de tuberculosi i d'agalàxia de l'oví i el cabrum (ref. BDNS 579075). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870543.pdf 
Publicat al DOGC de 16-09-2021 
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa, és el comprès entre el 13 de setembre de 2021 i l'1 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2791/2021, de 31 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022) corresponents a 2021 (ref. BDNS 583444). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870513.pdf 
Publicat al DOGC de 16-09-2021 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2021, inclòs.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.-RESOLUCIÓ ACC/2792/2021, de 6 de setembre, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870499.pdf 
Publicat al DOGC de 16-09-2021 
El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ PRE/2783/2021, de 26 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de quinze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya durant l'any 2022 (ref. BDNS 583307). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870310.pdf 
Publicat al DOGC de 15-09-2021
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ XGO/2760/2021, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2022 (ref. BDNS 579975). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8501/1870159.pdf 
Publicat al DOGC de 14-09-2021
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convocan los Premios Reina Letizia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14912.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 10 de septiembre de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38291.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
Las candidaturas podrán ser presentadas desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Extracto de la Orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de septiembre de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38292.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
Las candidaturas podrán ser presentadas desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 4 de octubre de 2021, inclusive.

Extracto de la Orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de septiembre de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienci. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38293.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
Las candidaturas podrán ser presentadas desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 6 de octubre de 2021, inclusive.

Extracto de la Orden de 7 de septiembre de 2021 por la que se convocan subvenciones en I+D+i, en el ámbito de los planes nacionales de acuicultura, para las agrupaciones de entidades que realicen proyectos de investigación en esta materia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38294.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
El plazo de presentación de las solicitudes se establece en 25 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la convocatoria.

FUNDACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO.-Decimocuarta convocatoria del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez. 
La Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, convoca la decimocuarta edición del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez, que organiza con la Universidad San Pablo CEU y la Editorial Wolters Kluwer, para trabajos de investigación en el ámbito del urbanismo y del Derecho Urbanístico, tanto en su vertiente jurídica como técnica
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38303.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2021
Los trabajos podrán presentarse hasta el 30 de mayo de 2022

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/2716/2021, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster (ref. BDNS 582296). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870006.pdf 
Publicat al DOGC de 13-09-2021
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 15 d'octubre de 2021.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/2740/2021, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere 2021 (INDOVIG 2021) (ref. BDNS 582762). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870102.pdf 
Publicat al DOGC de 13-09-2021
El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14:00 hores (hora local de Barcelona) del darrer dia del termini.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.- ANUNCI sobre els Premis Sant Jordi 2022 XCI, cartell de premis i borses d'estudi.
L'Institut d'Estudis Catalans convoca, el dia 11 de setembre de 2021, els premis i borses d'estudi següents: 
-Premi PRAT DE LA RIBA de l'Institut d'Estudis Catalans
-Premi anual, ofert a una persona o a una entitat o institució que hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, a difondre i/o a desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes.
-Premi CREU CASAS de l'Institut d'Estudis Catalans. Dones per canviar el món Ofert a dues modalitats: A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'empoderament de les dones o d'ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats.
-Premi RAFAEL PATXOT I JUBERT Ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d'assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert: cultura popular catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus aspectes (etnografia, el rol de la dona, música, arquitectura); l'excursionisme en la descoberta del territori i la llengua catalana (estudis filològics, didàctica de la llengua catalana, sociolingüística); història medieval catalana; història de les ciències a Catalunya; història local de Sant Feliu de Guíxols; dret internacional en la defensa dels drets i valors humans, i astronomia i meteorologia.
-Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JAUME VICENS I VIVES d'Història Contemporània Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre història política, social, econòmica i cultural —o sobre historiografia— de les terres de llengua catalana en els segles xix i xx.
-Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOSEP PIJOAN d'Història de les Arts Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre història de les arts (incloent-hi la musicologia).
-Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències de la Vida
-Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Geologia (en honor de Carmina Virgili)
-Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d'Assumpció Català i Poch)
-Premi IEC de la Secció Filològica LLUÍS NICOLAU D'OLWER de Filologia
-Premi IEC de la Secció Filològica JOSEP CARNER de Teoria Literària
-Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d'Investigació i Assaig
-Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials SALVADOR GINER de Tesis Doctorals
-PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L'IEC.- Premi dels Amics de l'Art Romànic (per a estudiants)
-Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (per a estudiants)
-Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment)
-Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment)
-Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (per a estudiants)
-Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)
-Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics (per a estudiants)
-Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme
-Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació profesional
-Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació acadèmica
-Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d'estudiants d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori
-Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales
-Premi Catalunya Territori Enric Lluch
-Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre Cervera
-Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic
-Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació
-Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove investigadora 
-Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)
-Premi Societat Catalana de Biologia a una start-up
-Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de recerca de batxillerat (per a estudiants)
-Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants)
-Premi Joan Vilà Valentí de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxillerat)
-Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)-
Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)
-Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a estudiants)
-Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)
-Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Científica
-Premi de la Societat Catalana de Química al Talent Científic Emergent
-Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Educativa
-Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació Educativa
-Premi de la Societat Catalana de Química a l'Activitat Divulgadora
-Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
-Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)
-Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants) 
-PREMIS, AJUTS I BORSES DELS CENTRES I FUNDACIONS DE L'IEC
-Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
-Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l'alimentació de la població o l'educació alimentària 
-Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d'una trajectòria d'excel·lència en el camp de la nutrició
-Premi Ferran Sunyer i Balaguer
-Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)
-Borses Ferran Sunyer i Balaguer
-Premi Fundació Mercè Rodoreda
-Ajuts Fundació Mercè Rodoreda.- BORSES D'ESTUDI DE L'IEC
-Borses d'estudi Països Catalans
La finalitat d'aquestes borses és promoure estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català —entre dos territoris com a mínim—, sincrònicament o diacrònica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870054.pdf
Publicat al DOGC de 13-09-2021
Si no s'indica una altra cosa en les condicions específiques de cada premi, aquests premis es regeixen per les condicions generals següents: Termini d'admissió de candidatures: fins el 3 de desembre de 2021. Lliurament dels premis: abril del 2022  Les bases completes dels premis i les borses d'estudi es poden consultar al web de l'Institut d'Estudis Catalans (http://www.iec.cat).

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×