open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 7 de agosto al 3 de septiembre de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

03/09/2021

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 (ref. BDNS 574944).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8494/1869041.pdf

Publicat al DOGC de 03-09-2021

Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria general de 2020 publicada al DOGC núm. 8173, de 9 de juliol de 2020, que faci referència a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, i seran tramitades de conformitat amb la mateixa.

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-B-2021-36831.pdf

Publicat al BOE de 02-09-2021

Plazo de presentación de solicitudes Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE. Tanto la solicitud propiamente dicha como el proyecto para el que se solicite subvención, deberán presentarse necesariamente dentro de dicho plazo. De no hacerlo, se considerará excluida la solicitud.

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del president de la Comissió Jurídica Assessora, de publicació de l’Acord del Ple de la Comissió Jurídica Assessora de 22 de juliol de 2021, pel qual es convoquen dues beques de col·laboració i formació en la doctrina de la Comissió per a l’any 2022 (ref. BDNS 577402).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868953.pdf

Publicat al DOGC de 02-09-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU RESOLUCIÓ XGO/2667/2021, de 15 de juliol, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2021) (ref. BDNS 572870).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868893.pdf

Publicat al DOGC d’01-09-2021

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/2468/2021, de 27 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner arrencades per estar afectades pel virus de la sharka tipus M (ref. BDNS 577383).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868859.pdf

Publicat al DOGC d’01-09-2021

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/2469/2021, de 19 de juliol, per la qual es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021 (ref. RAIS PO-21-040).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868905.pdf

Publicat al DOGC d’01-09-2021

El període de presentació de les candidatures abastarà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 8 d'octubre de 2021.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2606/2021, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya, per a l'any 2021 (ref. BDNS 577976).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868845.pdf

Publicat al DOGC d’01-09-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 22 de setembre del 2021.

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

RESOLUCIÓ JUS/2589/2021, de 29 de juliol, per la qual es convoquen els Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2021 a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsades per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp (ref. BDNS 578068).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868865.pdf

Publicat al DOGC d’01-09-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, pel que fa als premis de les categories A i B, és de 30 dies naturals comptats de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores. Pel que fa al premi de la categoria C, no s'ha de presentar cap sol·licitud, ja que les candidatures seran proposades, indistintament, per membres del ple de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista o per membres del jurat, segons estableix el punt 5 de les bases reguladores.

Extracto de la Orden de 24 de agosto de 2021 por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del sector pesquero.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-B-2021-36760.pdf

Publicat al BOE de 31-08-2021

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», en el registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/ seMAPA), según los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 581072).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8491/1868814.pdf

Publicat al DOGC de 31-08-2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 1 de setembre al dia 14 ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de 6 de agosto de 2021, del Secretario de Estado de Memoria Democrática, por la que se convocan subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/30/pdfs/BOE-B-2021-36649.pdf

Publicat al BOE de 30-08-2021

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones extraordinarias, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios (escritores, traductores e ilustradores), derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-B-2021-36280.pdf

Publicat al BOE de 25-08-2021

El plazo de formalización de solicitudes abarca desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta el 15 de octubre de 2021.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2642/2021, d'11 d'agost, de segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 579497).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8487/1868461.pdf

Publicat al DOGC de 25-08-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 26 d'agost al 14 de setembre del 2021, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para cursos de formación dirigidos a profesores de Bulgaria, Polonia y de la Federación de Rusia en el programa Europrof 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-B-2021-36248.pdf

Publicat al BOE de 24-08-2021

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

ANUNCI sobre convocatòria del XXXIX Premi Reina Sofia de Composició Musical 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8485/1868269.pdf

Publicat al DOGC de 23-08-2021

Les obres hauran d'ésser lliurades abans del 31 de desembre de 2021, al domicili social de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Diagonal 549, 5a planta, Barcelona.

RESOLUCIÓ EDU/2604/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 578645).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8485/1868271.pdf

Publicat al DOGC de 20-08-2021

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació corresponent és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins el dia 10 de setembre de 2021, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, utilitzant el formulari de sol·licitud que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat); el formulari, una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament des d'aquest mateix web, junt amb la documentació requerida. També es podrà accedir al formulari de sol·licitud des del web del Departament d'Educació (http://educacio.gencat.cat).

RESOLUCIÓ VPD/2598/2021, de 3 d'agost, de convocatòria de les subvencions destinades a la realització d'activitats en l'àmbit de les associacions professionals del sector del transport de mercaderies per carretera, per a l'any 2021 (ref. BDNS 578571).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8483/1868109.pdf

Publicat al DOGC de 19-08-2021

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución 12 de agosto de 2021, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a determinadas organizaciones no gubernamentales para la participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas de competencia estatal.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-B-2021-35953.pdf

Publicat al BOE de 18-08-2021

El plazo para presentar solicitudes comenzará el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 23 de septiembre de 2021, en los términos y condiciones especificados en las bases reguladoras.

Extracto de la Resolución 10 de agosto de 2021, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-B-2021-35778.pdf

Publicat al BOE de 16-08-2021

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, hasta el día 10 de septiembre de 2021, en los términos y condiciones especificados en las bases reguladoras.

RESOLUCIÓ ACC/2618/2021, de 4 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 578682).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8480/1867909.pdf

Publicat al DOGC de 16-08-2021

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME RESOLUCIÓ EMT/2629/2021, de 3 d'agost, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de la 24a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 578678).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8477/1867353.pdf

Publicat al DOGC d’11-08-2021

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 23.59 hores del 15 de setembre de 2021.

ACORD 65/2021, de 15 de juliol, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual es convoquen els XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual (ref. BDNS 577907).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8475/1866886.pdf

Publicat al DOGC de 09-08-2021

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2578/2021, de 2 d'agost, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 578322).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8475/1866956.pdf

Publicat al DOGC de 09-08-2021

El període per presentar sol·licituds és del 26 d'agost al 14 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ EDU/2601/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2020 (ref. BDNS 578646).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8475/1866884.pdf

Publicat al DOGC de 09-08-2021

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds i la resta de la documentació que estableixen les bases reguladores des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins el dia 20 de setembre de 2021.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca | Press releases | Headlines

  • Biblioteca

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×