menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Regulatory Commission | Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 27 de mayo al 2 de junio de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

02/06/2023

Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2023 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/02/pdfs/BOE-B-2023-16475.pdf
Publicat al BOE de 02-06-2023
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMT/1912/2023, de 29 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de la novena edició dels Premis DonaTIC. D'acord amb les seves bases reguladores, l'objecte dels Premis DonaTIC és distingir el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); divulgar referents entre la societat per promoure les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (CTEM); i fomentar la presència femenina en les carreres tecnològiques i les enginyeries.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8929/1978159.pdf
Publicat al DOGC de 02-06-2023 
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb els documents adjunts corresponents, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ECO/1878/2023, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris per a l'any 2023 (ref. BDNS 699269) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8929/1977994.pdf
Publicat al DOGC de 02-06-2023
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 24 de juliol de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/1896/2023, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI-SDUR) per a l'any 2023 (ref. BDNS 699313)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8929/1978000.pdf
Publicat al DOGC de 02-06-2023
D'acord al que preveu la base 7.1 de l'apartat II de l'annex de les bases reguladores, el termini per presentar les sol·licituds provisionals dels ajuts s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 21 de juny de 2023.

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan 2.431 Becas de colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico 2023-2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-B-2023-16411.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2023
El plazo para la presentación de solicitudes empezará el día 08 de junio y finalizará el 19 de septiembre de 2023, ambos inclusive.

Extracto de la Resolución de 29 de mayo de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a mujeres deportistas en el año 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-B-2023-16415.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2023
La solicitud deberá presentarse en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E. del extracto de la Resolución de convocatoria.

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-B-2023-16416.pdf
Publicat al BOE d’01-06-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Treinta días, finalizando a las 18:00 horas del día número 30, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado

RESOLUCIÓ ACC/1884/2023, de 18 d'abril, per la qual es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 (AG-23-092). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8928/1977900.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2023
El període de presentació de les candidatures abastarà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 24 de juliol de 2023.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ TER/1888/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances, que provenen de la convocatòria 2022 (ref. BDNS 699314). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8928/1977898.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2023
4.1 L'Administració inicia d'ofici el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions a les entitats que van presentar sol·licituds en la convocatòria de l'any 2022 que no van poder ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. 4.2 A aquests efectes, es notificarà a aquests sol·licitants la seva inclusió d'ofici en la present convocatòria, amb l'atorgament d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, per tal que en el seu cas manifestin la seva conformitat o disconformitat a participar en aquesta convocatòria en els termes exposats. Aquesta manifestació s'ha de presentar de forma electrònica mitjançant petició genèrica a través del Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). 4.3 En el supòsit que no es faci cap tipus de manifestació, s'entén que no s'accepta participar en aquesta convocatòria.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/1889/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2023 (ref. BDNS 699017).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8928/1977838.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 de desembre de 2023, inclòs.

RESOLUCIÓ SLT/1891/2023, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per al període 2023-2024 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de proves de validació en el marc del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (ref. BDNS 698999). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8928/1977922.pdf
Publicat al DOGC d’01-06-2023
El termini de presentació de les sol·licituds i de la resta de documentació que es detalla en la present convocatòria és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 15:00 hores, hora de Catalunya, del darrer dia del termini.

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2023, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la innovación correspondientes al año 2023 y se aprueban sus bases específicas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-B-2023-16316.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2023
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir de las 00:00 horas (hora peninsular española) del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará a las 23:59:59 horas del último día de plazo.

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, O.A., por la que se convocan ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, correspondientes al año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-B-2023-16317.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

"Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2023, del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por la que se convoca la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social" 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-B-2023-16320.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, trasladado desde la Base Nacional de Datos de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Extracto de la Orden de 26 de mayo de 2023 del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-B-2023-16335.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ PRE/1842/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d'actuació 12.1.a i 12.1.b.i del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre (ref. BDNS 699036). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8927/1977546.pdf
Publicat al BOE de 31-05-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1849/2023, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (ref. BDNS 698586). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8927/1977501.pdf
Publicat al DOGC de 31-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 21 de juny de 2023.

RESOLUCIÓ TER/1866/2023, de 25 de maig, de convocatòria de les subvencions destinades a la realització d'activitats en l'àmbit de les associacions professionals del sector del transport de mercaderies per carretera, per a l'any 2023 (ref. BDNS 699086). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8927/1977518.pdf
Publicat al DOGC de 31-05-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2023, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable (Programa H2 PIONEROS) en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-B-2023-16203.pdf
Publicat al BOE de 30-05-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de junio de 2023 y finalizará a las 13:00 horas del día 31 julio de 2023. Transcurrido dicho plazo, no serán admitidas más solicitudes.

Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convoca el II Certamen artñistico "Amigos de los Animales", modalidad fotografía 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-B-2023-16207.pdf
Publicat al BOE de 30-05-2023
Plazo de presentación de solictudes: Tres meses a contar a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este extracto en el BOE.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1751/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 697147). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977239.pdf
Publicat al DOGC de 30-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2023.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/1820/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (ref. BDNS 697864). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977333.pdf
Publicat al DOGC de 30-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 12 de juny de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/1820/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (ref. BDNS 697864). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977333.pdf
Publicat al DOGC de 30-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 12 de juny de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/1823/2023, de 24 de maig, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ) (ref. BDNS 698174). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977320.pdf
Publicat al DOGC de 30-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà a les 14:00 hores (hora local Barcelona) del 14 de setembre de 2023.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.- La Fundación Universitaria San Pablo-CEU ha abierto la convocatoria de becas y ayudas para cursar estudios en los centros educativos de su titularidad durante el curso académico 2023-2024. 
Las becas y ayudas se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-B-2023-16077.pdf
Publicat al BOE de 29-05-2023
La información sobre esta convocatoria está disponible en: https://www.ceu.es/ responsabilidad-social/becas-ayudas.php

RESOLUCIÓ PRE/1800/2023, de 24 de maig, per la qual es convoca la desena edició del guardó Memorial Cassià Just, corresponent a l'any 2023. Enguany, s'ha considerat oportú convocar la desena edició del guardó Memorial Cassià Just, corresponent a l'any 2023, adreçat a reconèixer el treball de persones, entitats i institucions a favor de la construcció d'un espai comú de respecte a la llibertat religiosa i de pensament, i de foment del diàleg i la relació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8925/1976993.pdf
Publicat al DOGC de 29-05-2023
El termini de presentació de les candidatures és de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.- RESOLUCIÓ PRE/1804/2023, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d'esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2022-2023 (ref. BDNS 696601). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8925/1977087.pdf
Publicat al DOGC de 29-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME.- RESOLUCIÓ EMT/1818/2023, de 25 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de la primera edició dels Premis Bite i Mos, de reconeixement de l'excel·lència en la creació de contingut digital, la gestió de les xarxes socials i la difusió de continguts en l'àmbit gastronòmic i enològic. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8925/1977049.pdf
Publicat al DOGC de 29-05-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud comença a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 20.00 hores del dia 12 de juny de 2023.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1577/2023, de 5 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 693310). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8925/1977061.pdf
Publicat al DOGC de 29-05-2023
El període per presentar sol·licituds és del 30 de maig al 13 de juny de 2023, tots dos inclosos.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×