open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 18 al 24 de febrero de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

24/02/2023

Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en los años 2023 y 2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5445.pdf
Publicat al BOE de 23-02-2023
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como Anexo a la Resolución (https://www.airef.es/es/resoluciones/) y podrán presentarse de forma telemática en la sede electrónica de la AIReF (https://airef.sede.gob.es/), presencialmente en las oficinas de la AIReF sitas en Madrid, c/ José Abascal, 2-4, 2.ª planta, 28003 Madrid, o según lo previsto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de esta convocatoria.

Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2023 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Innovación E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5468.pdf
Publicat al BOE de 23-02-2023
El plazo de presentación de las solicitudes y documentación anexa comenzará el día 28 de febrero y finalizará el día 20 de abril de 2023, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

FUNDACIÓN BBVA.- CONVOCATORIA DE LA V EDICION DE PREMIO BIOPHILIA DE COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5480.pdf
Publicat al BOE de 23-02-2023
La fecha límite de presentación de candidaturas es el 31 DE MAYO DE 2023, a las 12.00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ PRE/459/2023, de 14 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2023 per a la concessió d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos 2023-2024 (ref. BDNS 676669)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958622.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/508/2023, de 17 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic (ref. BDNS 676916)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958618.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà a les 14:00 hores (hora local Barcelona) del 30 de març de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/509/2023, de 9 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a l'edició de llibres de text, manuals universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits o traduïts en llengua catalana (ref. BDNS 676825)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958600.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 h, hora local de Barcelona, del darrer dia del termini.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ TER/521/2023, de 3 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves, que provenen de la convocatòria de l'any 2022 (ref. BDNS 674935)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958560.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
L'Administració inicia d'ofici el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions a les persones que van presentar sol·licituds en la convocatòria de l'any 2022 que no van poder ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. A aquests efectes, es notificarà a aquests sol·licitants la seva inclusió d'ofici en la present convocatòria, amb l'atorgament d'un termini de 15 dies hàbils per tal que aportin la següent documentació: - Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats. La presentació d'aquests rebuts comporta l'acceptació a participar en la present convocatòria. - En cas d'oposar-se, poden presentar un escrit manifestant la seva disconformitat.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/374/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a galeries d'art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya (ref. BDNS 674701)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958714.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 20 de març de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/375/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a galeries d'art per a la programació d'exposicions a Catalunya (ref. BDNS 674751)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958626.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 20 de març de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/409/2023, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial (ref. BDNS 675698)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958666.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març del 2023, tots dos inclosos.

FUNDACIÓ ANTIGUES CAIXES CATALANES.- ANUNCI sobre convocatòria del 22è Premi BBVA de Teatre 2023. La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, convoca el Premi BBVA de Teatre amb la finalitat de donar suport a les creacions teatrals, incentivar la creativitat i l'ofici teatral, i vetllar per la difusió dels espectacles guanyadors
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8860/1958716.pdf
Publicat al DOGC de 22-02-2023
L'enregistrament de l'obra i la informació requerida s'ha de tramitar a través del formulari que es troba a www.fcaixescatalanes.cat El termini de presentació s'acabarà el 14 d'abril de 2023 a les 24 h.

RESOLUCIÓ SLT/484/2023, de 9 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per al període 2023-2025 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d'actuacions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (ref. BDNS 676673)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958259.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El termini de presentació de les sol·licituds i de la resta de documentació que es detalla en la present convocatòria és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGC i fins a les 15:00 hores, hora de Catalunya, del darrer dia del termini.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/485/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676586)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958257.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març del 2023. El dia 10 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/486/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676587)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958081.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març de 2023. El dia 10 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/487/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676585)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958179.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març de 2023. El dia 10 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/488/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676584)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958151.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març de 2023. El dia 10 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA.- ACORD IEMED/01/2023, de 25 de gener, pel qual s'obre convocatòria dels Premis Programa Interuniversitari IEMed Aula Mediterrània (ref. BDNS 675224). D'acord amb els objectius i finalitats estatutàries, l'IEMed considera oportú convocar la quarta edició dels Premis Programa Interuniversitari IEMed Aula Mediterrània, destinats als millors Treballs de Fi de Master de temàtica mediterrània procedents de Màsters que participen en el PII
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8859/1958103.pdf
Publicat al DOGC de 21-02-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud amb la documentació requerida és de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/453/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675868)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957834.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 9 de març del 2023. El dia 9 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/454/2023, de 9 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres per a l'any 2023 (ref. BDNS 675867)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957860.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 9 de març del 2023. El dia 9 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/455/2023, de 9 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2023 (ref. BDNS 675865)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957847.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 30 d'octubre del 2023. El dia 30 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/456/2023, de 9 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2023 (ref. BDNS 676340)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957758.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 9 de març del 2023. El dia 9 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/370/2023, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de pòdcasts de temàtica cultural en català o occità (ref. BDNS 675360)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957844.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 15 de març del 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/371/2023, de 7 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització de premis, concursos i gales d'inauguració de temporada que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 675231)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957824.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 14 de març del 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/377/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per compensar el dèficit d'explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional (ref. BDNS 674700)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957838.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 13 de març del 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/379/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023 (ref. BDNS 674702)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957820.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 13 de març de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/460/2023, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura (ref. BDNS 676641)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957812.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 14 de març del 2023, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2023, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5015.pdf
Publicat al BOE de 18-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2023 de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2023, del programa de asociaciones de la orden ESS/1613/2012, de 19 de julio
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5100.pdf
Publicat al BOE de 18-02-2023
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL.- XXII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica: 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5117.pdf
Publicat al BOE de 18-02-2023
Las propuestas deberán realizarse, en español o inglés, entre el 31 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Convocatorias, sección Premios). Cada propuesta vendrá acompañada del currículo del/de la nominado/a y de cuanta documentación complementaria estimen oportuna.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL.- VII Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería: 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5118.pdf
Publicat al BOE de 18-02-2023
Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 31 de enero del 2023 al 31 de marzo de 2023 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Convocatorias, sección Premios).

FUNDACIÓN BANCO SABADELL.- XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica: 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5119.pdf
Publicat al BOE de 18-02-2023
Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 31 de enero del 2023 al 31 de marzo de 2023 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Convocatorias, sección Premios).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/454/2023, de 9 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres per a l'any 2023 (ref. BDNS 675867)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957860.pdf
Publicat al DOGC de 20-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de febrer al 9 de març del 2023. El dia 9 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×