open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de febrero de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

17/02/2023

Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2023 de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2023, del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-B-2023-4849.pdf 
Publicat al BOE de 17-02-2023
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN BANCO SABADELL.- II Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina:La Fundación Banco Sabadell, con el objetivo de incentivar el trabajo de los/las científicos/as en el campo de la regeneración y explotación sostenible del medio marino, hace pública la convocatoria del II Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina
 ttps://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-B-2023-4863.pdf
Publicat al BOE de 17-02-2023
Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 31 de enero del 2023 al 31 de marzo de 2023 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Convocatorias, sección Premios)

RESOLUCIÓ EMT/436/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació", referent a les inversions del Component 23, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses" a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, per a l'any 2023 (ref. BDNS 676341) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8857/1957526.pdf 
Publicat al DOGC de 17-02-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del setè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ ACC/425/2023, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es i d'associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 676035)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8857/1957522.pdf
Publicat al DOGC de 17-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2023.

Extracto de la Orden de 10 de febrero de 2023, por la que se convoca el Programa de ayuda al estudio de la Escuela Diplomática para el curso 2022-2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-B-2023-4778.pdf
Publicat al DOGC de 16-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2023, per la qual s'obre la 1a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 675436)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8856/1957235.pdf
Publicat al DOGC de 16-02-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 15 de març de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2023, per la qual s’obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (ref. BDNS 675438)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8856/1957106.pdf
Publicat al DOGC de 16-02-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 22 de març de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2023, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques (ref. BDNS 675437)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8856/1957291.pdf
Publicat al DOGC de 16-02-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 16 de març de 2023, ambdós inclosos.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL RESOLUCIÓ CLT/367/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2023 (ref. BDNS 675045) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8855/1956900.pdf
Publicat al DOGC de 15-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 30 d'octubre de 2023. El dia 30 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/368/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges i sèries per a plataformes digitals i en suport físic per a l'any 2023 (ref. BDNS 675047)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8855/1956848.pdf
Publicat al DOGC de 15-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 30 d'octubre de 2023. El dia 16 de febrer de 2023 es poden presentar sol·licituds a partir de les 9:00:00 hores. El dia 30 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/369/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana per a l'any 2023 (ref. BDNS 675046)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8855/1956808.pdf
Publicat al DOGC de 15-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 6 de març de 2023. El dia 6 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675216)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8855/1956948.pdf
Publicat al DOGC de 15-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 6 de març de 2023. El dia 6 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/376/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 674703)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8855/1956774.pdf
Publicat al DOGC de 15-02-2023
El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 27 de març del 2023, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el periodo lectivo de 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4642.pdf
Publicat al BOE de 14-02-2023
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la presente convocatoria y finalizará el día 27 de febrero de 2023

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan ayudas y premios nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía e Informática correspondientes al año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4643.pdf
Publicat al BOE de 14-02-2023
Los plazos de presentación de solicitudes para optar a los premios en metálico y ayudas en especie previstos en el apartado sexto, séptimo y octavo de esta convocatoria, será posterior a la celebración de las fases locales de ámbito autonómico de cada una de las olimpiadas científicas y anterior a la celebración de las fases nacionales. El Calendario definitivo de plazo de presentación de solicitudes para cada una de las Olimpiadas se publicará en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/343/2023, de 30 de gener, per la qual s'obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 641468)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956398.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
Article 1 Obrir un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per als estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2022-2023 amb posterioritat al 31 d'octubre de 2022 d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d'una de les universitats següents: - Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Universitat de Lleida - Universitat Rovira i Virgili I per als centres adscrits següents: - Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona. - Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida. Article 2 Obrir un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per als estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2022-2023 amb posterioritat al 31 d'octubre de 2022 d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant a la Universitat Oberta de Catalunya.
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 de març de 2023 a les 14.00 hores local de Barcelona.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/363/2023, de 7 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) (ref. BDNS 675056)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956348.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza a les 14:00 hores (hora local de Barcelona) del dia 21 de març de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/365/2023, de 8 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers i productores pesqueres reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 675141)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956447.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds i la documentació corresponent s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 28 de febrer de 2023, inclòs.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/372/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als fons NextGenerationEU (ref. BDNS 674769)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956352.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 3 de març del 2023. El dia 3 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/380/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 674788)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956299.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 16 de març del 2023. El dia 16 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/381/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 674918)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956435.pdf
Publicat al DOGC de 14-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 16 de març del 2023. El dia 16 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

RESOLUCIÓ EDU/342/2023, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 674919)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8853/1955888.pdf
Publicat al DOGC de 13-02-2023
D'acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.- RESOLUCIÓ ACC/344/2023, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR 2014-2022) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674875)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8853/1956010.pdf
Publicat al DOGC de 13-02-2023
Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los Premios Nacionales eTwinning 2023, en las enseñanzas oficiales no universitarias
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/11/pdfs/BOE-B-2023-4383.pdf
Publicat al BOE d’11-02-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en BOE.

FUNDACION BBVA.- CONVOCATORIA DE LA XVI EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO : Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento son expresión del compromiso de responsabilidad social del Grupo BBVA con el reconocimiento de la investigación y la creación cultural de excelencia en diversas áreas del conocimiento
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento constan de las siguientes categorías: 1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 2. Biología y Biomedicina 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 4. Ecología y Biología de la Conservación 5. Cambio climático 6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 7. Humanidades y Ciencias Sociales 8. Música y Ópera 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/11/pdfs/BOE-B-2023-4402.pdf
Publicat al BOE d’11-02-2023
Las candidaturas y su documentación podrán ser presentadas a partir del 1 de enero y hasta las 16 horas GMT del 30 de junio de 2023, exclusivamente en lengua inglesa, a través del formulario disponible en el sitio web de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la siguiente dirección www.premiosfronterasdelconocimiento.es; con las demás condiciones y requisitos que se indican en dicha página web.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×