open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 15 al 21 de octubre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

21/10/2022

RESOLUCIÓ ACC/3195/2022, de 17 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors pesquers (OPP) i associacions d'organitzacions de productors pesquers (AOP) reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 654167). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8777/1933040.pdf 
Publicat al DOGC de 21-10-2022
El termini de presentació de sol·licituds i la documentació que l'ha d'acompanyar és de 15 dies comptadors de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. La presentació del compte justificatiu i la documentació que l'ha d'acompanyar s'ha de realitzar dins les 48 hores següents a la presentació de la sol·licitud.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ ACC/3194/2022, de 18 d'octubre, de convocatòria extraordinària d'ajuts destinada a la retirada de cobertes d'amiant afectades per les inclemències meteorològiques esdevingudes el dia 30 d'agost de 2022 en els municipis afectats segons l'informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes afectades (ref. BDNS 654269). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8777/1932933.pdf 
Publicat al DOGC de 21-10-2022
El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de quinze dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.- RESOLUCIÓ DSO/3196/2022, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Art Jove Creació corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 654166). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8777/1933023.pdf 
Publicat al DOGC de 21-10-2022
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar comença a les 9 hores de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del dia 9 de novembre de 2022.

Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria 2022 de ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32085.pdf 
Publicat al BOE de 18-10-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 3 de noviembre de 2022 y finalizará el día 22 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución del Instituto de las Mujeres, por la que se convocan becas de formación "María Telo". 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32086.pdf 
Publicat al BOE de 19-10-2022
Presentación de solicitudes. Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de las Subvenciones en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES .- Ayudas Fundación Ramón Areces para la realización de Tesis Doctorales 2022. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en universidades y centros de investigación españoles, a partir del año 2023, sobre temas de ECONOMÍA y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, www.fundacionareces.es  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32101.pdf 
Publicat al BOE de 19-10-2022 
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 21 de octubre y finaliza el día 22 de noviembre de 2022.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. - Ayudas Fundación Ramón Areces para la realización de Tesis Doctorales 2022. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en universidades y centros de investigación españoles, a partir del año 2023, sobre temas de CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, www.fundacionareces.es  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32102.pdf 
Publicat al BOE de 19-10-2022 
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 21 de octubre y finaliza el día 22 de noviembre de 2022.

RESOLUCIÓ EMT/3136/2022, de 5 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i l'economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i solidària, en l'exercici 2022 (ref. BDNS 653688). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8775/1932474.pdf 
Publicat al BOE de 19-10-2022
El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el desè dia hàbil, a les 15.00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/3097/2022, d'11 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d'exhibició (ref. BDNS 653351). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8775/1932428.pdf 
Publicat al DOGC de 19-10-2022
Que el període per presentar les sol·licituds és del 19 d'octubre al 2 de novembre del 2022, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-B-2022-31962.pdf 
Publicat al BOE de 15-10-2022
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ ACC/3113/2022, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 652230). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8774/1932300.pdf 
Publicat al DOGC de 15-10-2022
El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà als dos mesos de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3114/2022, de 7 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de suport a la recerca i la creació d'arts escèniques i arts visuals de caràcter professional per a l'any 2022 (ref. BDNS 653352). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8774/1932144.pdf 
Publicat al DOGC de 15-10-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 19 d'octubre al 3 de novembre de 2022. El dia 3 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×