menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Regulatory Commission | Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 15 AL 21 de abril de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

21/04/2023

Extracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11446.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" para las tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11447.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las tesis doctorales en Derecho Administrativo 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11448.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en Ciencia Política 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11449.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la resolución de 12 de abril de 2023, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11450.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Orden del 17 de abril del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial correspondientes al año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/21/pdfs/BOE-B-2023-11453.pdf
Publicat al BOE de 21-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓ JUS/1328/2023, de 13 d'abril, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació d'interns en centres penitenciaris i alliberats condicionals durant l'any 2023 (ref. BDNS 688742) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8900/1970459.pdf
Publicat al DOGC de 21-04-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària que ha d'acompanyar la sol·licitud és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.- ANUNCI relatiu als Premis Sant Jordi 2024 XCIII Cartell de premis i de borses d’estudi. L'Institut d'Estudis Catalans convoca, el dia 21 d'abril de 2023, els premis i borses d'estudi següents:

 • PREMIS DE L'IEC
 • Premi PRAT DE LA RIBA de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Premi CREU CASAS de l'Institut d'Estudis Catalans. Dones per canviar el món
 • Premi RAFAEL PATXOT I JUBERT
 • Premi de recerca JOAN JULIÀ-MUNÉ per a treballs de fi de grau en l'àmbit de la filologia catalana
 • Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOAN REGLÀ d'Història Moderna, ad honorem Eva Serra i Puig
 • Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica MANUEL MILÀ I FONTANALS d'Història Literària, ad honorem Josep Massot i Muntaner
 • Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències de la Vida
 • Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències Químiques (en honor d'Antoni de Martí i Franquès)
 • Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències de l'Enginyeria (en honor d'Isabel de P. Trabal i Tallada)
 • Premi IEC de la Secció Filològica FRANCESC DE B. MOLL de Dialectologia
 • Premi IEC de la Secció Filològica POMPEU FABRA de Gramàtica
 • Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d'Investigació i Assaig
 • Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials SALVADOR GINER de Tesis Doctorals
 • PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L'IEC
 • Premi dels Amics de l'Art Romànic (per a estudiants)
 • Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (per a estudiants)
 • Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment)
 • Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (per a estudiants)
 • Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)
 • Premi Taula de Canvi de la Societat Catalana d'Economia
 • Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics (per a estudiants)
 • Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme
 • Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació profesional
 • Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació acadèmica
 • Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d'estudiants d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori
 • Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà-Morales
 • Premi Catalunya Territori Enric Lluch
 • Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre Cervera
 • Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic
 • Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació
 • Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove investigadora
 • Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)
 • Premi Societat Catalana de Biologia a una start-up
 • Premi Mercè Durfort al millor treball de fi de grau en ciències biològiques
 • Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de recerca de batxillerat (per a estudiants)
 • Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants)
 • Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)
 • Premi Joan Vilà-Valentí de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxillerat)
 • Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)
 • Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)
 • Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a estudiants)
 • Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)
 • Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Científica
 • Premi de la Societat Catalana de Química al Talent Científic Emergent
 • Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Educativa
 • Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació Educativa
 • Premi de la Societat Catalana de Química a l'Activitat Divulgadora
 • Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l'Àmbit de la Química
 • Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
 • Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)
 • Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants)
 • PREMIS, AJUTS I BORSES DE LES FUNDACIONS I CENTRES DE L'IEC
 • Premi Ferran Sunyer i Balaguer
 • Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)
 • Borses Ferran Sunyer i Balaguer
 • Premi Fundació Mercè Rodoreda
 • Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
 • Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
 • Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l'alimentació de la població o l'educació alimentària
 • Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d'una trajectòria d'excel·lència en el camp de la nutrició 
  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8900/1970555.pdf
  Publicat al DOGC de 21-04-2023
  Si no s'indica una altra cosa en les condicions específiques de cada premi, aquests premis es regeixen per les condicions generals següents: el termini d'admissió de candidatures s'acaba l'1 de desembre de 2023, a les 13 hores, i el lliurament dels premis tindrà lloc l'abril del 2024.

FUNDACIÓN ÁBACO PARA EL PROGRESO DE LA EDUCACIÓN.- La fundación convoca su Programa de Becas y Ayudas al Estudio para el curso 2023-24 destinadas a estudiantes en edad escolar. La información completa está disponible en la web de la fundación www.fundacionabaco.org 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/20/pdfs/BOE-B-2023-11418.pdf
Publicat al BOE de 20-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de abril hasta el 15 de junio de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/1313/2023, de 17 d'abril, per la qual es convoca la mesura d'ajut a la collita en verd de raïm per vinificar, per a la campanya 2023 (ref. BDNS 688580) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970208.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores esmentades en l'article anterior poden presentar les seves sol·licituds i la documentació corresponent entre el 15 d'abril i el 30 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/1315/2023, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 688389)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970304.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 d'abril de 2023 i finalitza el dia 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1294/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a centres territorials d'arts visuals de Catalunya per al període 2023-2024 (ref. BDNS 688203)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970158.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 21 d'abril al 8 de maig de 2023. El dia 8 de maig de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1295/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2023 (ref. BDNS 688200)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970238.pdf 
Publicat al DOGC de 20-04-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 21 d'abril al 8 de maig del 2023. El dia 8 de maig del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1296/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'entitats que articulin el sector de la cultura digital per a l'any 2023 (ref. BDNS 688201) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970164.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 d'abril al 8 de maig de 2023. El dia 8 de maig de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1297/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 688198)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970248.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 d'abril al 8 de maig de 2023. El dia 8 de maig de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1240/2023, de 5 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes singulars d'especial interès cultural (ref. BDNS 687310) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970176.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 d'abril al 4 de maig del 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, lúdiques, culturals i esportives en el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del Barri de la Mina (ref. BDNS 687665)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970337.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-203
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, per la qual s’obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques (ref. BDNS 688127)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970323.pdf
Publicat al DOGC de 20-04-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 3 al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Premio “Corte Vasca de Arbitraje” 2023. Convocatoria del Premio Corte Vasca de Arbitraje para el fomento del arbitraje.- La CORTE VASCA DE ARBITRAJE convoca la XX. Edición del Premio de Artículos Doctrinales SOBRE FOMENTO DEL ARBITRAJE, al que pueden concurrir nacionales de cualquier país del mundo mediante la presentación de uno o varios trabajos-artículos que podrán versar sobre cualquier tema jurídico SOBRE ARBITRAJE de carácter inédito y de autoría individual o colectiva. 
http://www.cortevascadearbitraje.com/premios-corte-vasca-arbitraje/convocatoria-premio-corte-vasca-arbitraje-fomento-arbitraje-xx-edicion 
Publicat al lloc web de la Corte Vasca de Arbitraje
El plazo de recepción de los trabajos concluirá a las 13:00 horas del día 30 de junio de 2023

RESOLUCIÓ ACC/1289/2023, de 14 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023 (ref. BDNS 688208).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969987.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de març i el dia 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/1290/2023, de 13 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 688044)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969919.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 d'octubre de 2023 fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.- RESOLUCIÓ ACC/1287/2023, de 14 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 688210)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969917.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2023, per la qual s'obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera (ref. BDNS 687651)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1970083.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 24 d'abril al 8 de maig de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2023, per la qual s'obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 687653)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969967.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 2 al 16 de maig de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2023, per la qual s'obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (ref. BDNS 687654)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969901.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 24 d'abril al 8 de maig de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2023, per la qual s'obre la segona convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 687652)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1970015.pdf
Publicat al DOGC de 19-04-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 2 de maig al 29 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Extracto de la Orden de 10 de abril de 2023, de convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, para el ejercicio 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11223.pdf
Publicat al BOE de 18-04-2023
Las entidades presentarán la documentación prevista en el Real Decreto 819/ 2021, de 28 de septiembre, o la renuncia a la subvención, en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Organización Nacional de Trasplantes de 10 de abril de 2023, por la que se convocan las subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11229.pdf
Publicat al BOE de 18-04-2023
Plazo de solicitud: Será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2023 de las ayudas a proyectos «Europa Excelencia»
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11230.pdf
Publicat al BOE de 18-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 28 de abril y finalizará el día 17 de mayo de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, para el año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11232.pdf
Publicat al BOE de 18-04-2023
Plazo. Presentación de solicitudes. Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de las Subvenciones en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 13 de abril de 2023, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2023, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11233.pdf
Publicat al BOE de 18-04-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ PRE/1267/2023, d'1 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 687671)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969781.pdf 
Publicat al DOGC de 18-04-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/1268/2023, d'1 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 687672)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969700.pdf
Publicat al DOGC de 18-04-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/1269/2023, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2023-2024 (ref. BDNS 687648)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969743.pdf
Publicat al DOGC de 18-04-2023
El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMT/1298/2023, de 17 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria del Reconeixement del Dia de l'Empresa 2023 de la Generalitat de Catalunya
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969794.pdf
Publicat al DOGC de 18-04-2023
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà el dia 3 de maig de 2023, a les 13.59 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1239/2023, de 5 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual (ref. BDNS 687303) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969723.pdf
Publicat al DOGC de 18-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 19 d'abril al 3 de maig de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1221/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 686671) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969487.pdf 
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril al 13 de juny de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1222/2023, de 5 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 686669) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969306.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 al 28 d'abril de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1223/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'actuacions que redueixin l'impacte ambiental, i fomentin i millorin l'accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural (ref. BDNS 686577) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969386.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril a l'11 de maig de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1224/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 686575) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969471.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril al 16 de maig de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1225/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 686576)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969493.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril al 15 de juny de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1227/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 686570) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969402.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
El període per presentar sol·licituds és del 18 d'abril al 18 de maig de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1241/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de recerca i experimentació en mediació artística en residència al centre Arts Santa Mònica (ref. BDNS 687302) 
Les modalitats de beques que es convoquen són les següents:

a) Recerca en mediació participativa Nombre màxim de beques per concedir: 3

b) Recerca en mediació espacial Nombre màxim de beques per concedir: 3

c) Recerca en mediació digital Nombre màxim de beques per concedir: 3

d) Recerca en mediació comunicacional Nombre màxim de beques per concedir: 3

e) Recerca en mediació editorial Nombre màxim de beques per concedir: 3

f) Recerca en mediació educativa Nombre màxim de beques per concedir: 3

g) Recerca en mediació gastronòmica Nombre màxim de beques per concedir: 3

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8896/1969318.pdf
Publicat al DOGC de 17-04-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Todos los programas: del 18 de abril al 4 de mayo de 2023.

Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2023 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas MAECAECID para residencias en la Real Academia de España en Roma 2023-2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/15/pdfs/BOE-B-2023-10849.pdf
Publicat al BOE de 15-04-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Todos los programas: del 18 de abril al 4 de mayo de 2023.

Extracto de la Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/15/pdfs/BOE-B-2023-10909.pdf 
Publicat al BOE de 15-04-2023
Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto.

Extracto de resolución de 10 de abril de 2023, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/15/pdfs/BOE-B-2023-10910.pdf
Publicat al BOE de 15-04-2023
El plazo para la presentación de candidaturas será de dos meses, y comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, salvo para las propuestas que efectúen los miembros del Jurado, que podrán ser formuladas, directamente durante la primera reunión que celebren para la concesión del premio.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

 • Medir cómo se utiliza la página web.
 • Habilitar la personalización de la página web.
 • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×