menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Comissió Honoraris | Congrés

Fulls d’encàrrec professional

Els honoraris professionals seran els que lliurement pactin l’advocat o societat professional i client, amb respecte a les normes deontològiques i sobre competència. Així ho recull l’article 39.1 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, aprovada pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya en sessions d’1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009 i en aquest mateix sentit, l’article 50 dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona estableix que “La quantia dels honoraris ha de ser lliurament pactada entre el client i l'advocat o advocada, amb respecte a les normes deontològiques i sobre la competència”. Així mateix, els apartats 2on i 3er del mateix article 39 de la Normativa de l’Advocacia Catalana estableixen respectivament la formalització de fulls d’encàrrec amb la submissió a l’arbitratge en matèria d’honoraris professionals administrat pels col·legis d’advocats i el foment per part dels col·legis entre els seus col·legiats de la utilització de full d’encàrrec o en general, del pacte d’honoraris per escrit.

En la contractació amb consumidors (qui actua amb un propòsit aliè a la seva activitat professional o comercial), el Codi de Consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol) estableix l’obligació de lliurar al client un pressupost previ, a excepció que renunciï al mateix expressament (article 251-3.2 Codi Consum). També s’han d’incloure clàusules clares, fàcilment comprensibles i prèviament consensuades amb el client, tal com disposa la Llei 7/1998 de Condicions Generals de la Contractació i, en cas de clàusules abusives, el Codi de Consum de Catalunya i el TRLGDCU.

En qualsevol cas el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona recomana l’ús del full d’encàrrec professional, que contingui el pacte d'honoraris subscrit entre lletrat i client, per tal d’oferir quanta més informació possible al consumidor i poder evitar controvèrsies i agilitzar la reclamació dels honoraris dels advocats en cas d'impagament del client, evitant la impugnació de la minuta per excessiva (art. 35 LEC).

A manca de pressupost o full d’encàrrec i de posterior acord antre lletrat i client, només un àrbitre (prèvia submissió de les parts) o un jutjat o tribunal podran establir els honoraris corresponents en cada cas. En aquest sentit, l’article 9 dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona estableix entre les seves funcions la de resoldre les discrepàncies en matèria d’honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que hi hagi una prèvia acceptació i submissió de les parts interessades a la resolució que es dicti.

La Comissió d’Honoraris us facilita un model genèric de full d’encàrrec professional, que en cap cas pretén ser un formulari ni establir pautes de redacció obligatòries. Es tracta d’un mer model a mode d’exemple, amb clàusules que preveuen possibles eventualitats, com ara la concessió de vènia pendent el procés o el cobrament de les costes, amb la finalitat d’evitar futures controvèrsies. També s’ha previst l’opció d’establir una clàusula de submissió al Tribunal Arbitral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a mecanisme de solució extrajudicial de conflictes en matèria d’honoraris professionals, recomanant la prèvia mediació al Centre ADR-ICAB i posant en coneixement del client l’existència del nou servei d’informació al consumidor de serveis jurídics SERVICONSUM.

En qualsevol cas i sense perjudici de poder fer servir aquest model, es recomana que cada advocat redacti el seu full d’encàrrec en adequació a cada cas concret, eliminant, modificant o fixant noves clàusules, atenent en tot cas a les seves necessitats.

Contacte

Comparteix

Documents