Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

 

Política de Privadesa


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
 
Finalitat: Ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitant l'intrusisme professional.
 
Legitimacions: Estatuts de l’Advocacia de Barcelona, consentiment  inequívoc, obligacions legals, interès legítim i compliment d’interessos públics.

Destinataris: ICAB només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d'obligacions estatutàries i obligacions legals.
 
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@icab.cat
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal d’ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitant l'intrusisme professional.
 
Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:
 
La gestió de la seva incorporació al col·legi com a persona col·legiada, i per a l'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d'aquesta incorporació.

La gestió de compliment d'aquelles potestats públiques fonamentalment d'identificació dels socis exigits en l'art. 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals,

Enviament d'informació d'interès col·legial, i especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades.

La gestió per l'ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones col·legiades,

La gestió i comunicació de les activitats formatives, en compliment de l'obligació pública de promoció de la formació continuada de les persones col·legiades.

La gestió relativa a la biblioteca i al centre de documentació de l'ICAB,

La gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies, i sancions professionals,

La gestió relacionada amb l'alta en els serveis de Justícia Gratuïta, Torn d'Ofici i Assistència al detingut, així com la gestió i tramitació de les sol·licituds presentades per obtenir el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta, la prestació del servei d'assistència al detingut i la gestió de les actuacions realitzades pels professionals de l'advocacia a través del sistema de justícia gratuïta, torn d'ofici i assistència al detingut,

La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d'entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents,

La gestió de la prestació del servei d'informes a què es refereixen els articles 246 i 35 de la Llei d'enjudiciament civil,

La gestió i organització d'activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis,

L'organització, comunicació i celebració d'esdeveniments, fires, congressos i similars,

La gestió relacionada amb les revistes i publicacions, i la seva recepció per part de les persones col·legiades.

La gestió de la borsa de treball, servei d'ocupació i d'emprenedoria,

L'elaboració d'estudis sobre l'estat actual i perspectives de la professió d'advocat,

La gestió del Tribunal Arbitral de l'ICAB,

La promoció i intervenció en l'àmbit de la mediació en les diferents matèries i especialitats existents, incloent els processos de mediació intracol.legial previstos estatutàriament, així com la gestió del Centre de Mediació de l'ICAB,

La gestió de la Comissió de relacions amb l'Administració Pública i l’Administració de Justícia, per a la defensa dels interessos de la professió en l'exercici de la tasca diària, vetllant per la correcció en el tracte cap a la intervenció dels professionals col·legiats en els processos judicials, i intervenir respecte de les possibles disfuncions de l'Administració de Justícia,

La gestió dels serveis prestats pel departament d'estrangeria,

La gestió de les dades dels col·legiats que realitzin funcions d'àrbitres, perits o altres especialitats professionals,

La gestió i control de les dades de l'arxiu històric del col·legi,

La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d'assegurances de tot el referent a la pòlissa col·lectiva, així com la gestió i tramitació dels sinistres,

La gestió de les dades derivades de la política de qualitat de la Corporació, queixes, reclamacions i suggeriments., Amb la finalitat de millorar els serveis i l'atenció a les persones col·legiades, i donar suport a les gestions integrals dels serveis col·legials,
I en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.
 
L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades dels col·legiats que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de l’ICAB degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els col·legiats, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis o activitats dels diferents òrgans de l’ICAB, a través de la seva àrea personal de la web www.icab.cat a la qual té accés o també revocar el seu consentiment o demanar més informació enviant un correu a dpd@icab.cat No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.
 
Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com col·legiat al ICAB en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d'enviar-li informació d’activitats, serveis i esdeveniments del ICAB que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de l’ICAB degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l'aportació del consentiment sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com col·legiat.
 

Quins són els destinataris de les seves dades?

- Les dades seran cedides, d'acord amb la Llei, al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i a les Administracions Públiques competents així com  també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals.

Les categories de dades que es tracten són:

- Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, dades econòmiques, financeres, de mutualitats i d’assegurances.
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
- Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
- Sens perjudici del exercici dels seus dret davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat