menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Informació d’autoritzacions per la defensa d’assumptes propis

SERVEI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Informació d’autoritzacions per la defensa d’assumptes propis

Descripció del Servei:

L’article 21 dels Estatuts Col·legials estableix la possibilitat als llicenciats/des i graduats/des en dret que tenen el títol habilitant per l’exercici de l’advocacia i als col·legiats no exercents de l’ICAB, de poder actuar com a advocats/des en procediments sobre assumptes propis, del cònjuge o parella de fet o dels parents dins del quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

Per autoritzar l’interessat/da per a actuar com a advocat en aquests supòsits, el Col·legi expedirà en cada cas concret l’autorització recollida en l’article 21 dels Estatuts col·legials.

Els Estatuts col·legials atorguen la competència per a dictar les autoritzacions al degà/na o membre de la Junta en qui delegui. Per acord de Junta de Govern de 4 de març de 2003 aquesta facultat va ser delegada al vicedegà/na de la Corporació.

Requisits:

Els interessats han de complir els requisits establerts en els punts a), b), c) i d) i e de l’article 15.1 dels Estatuts Col·legials:

a) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent, llevat del que disposin els tractats o convenis internacionals o dispensa legal.

b) Estar en possessió del títol habilitant per a l’exercici de l’advocacia a Espanya, o a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes establerts per la legislació vigent o dels títols estrangers que, conforme a les normes vigents, hagin

estat homologats prèviament.

c) No estar incurs en causa d’incapacitat.

d) No estar incurs en causa d’incompatibilitat per exercir l’advocacia.

e) No tenir antecedents penals que inhabilitin per l’exercici de l’advocacia d’acord amb la normativa aplicable.

Les autoritzacions suposen la concessió a l’interessat/da de tots els drets i obligacions inherents a l’advocacia en relació amb l’assumpte en qüestió, excepte el pagament de quotes i l’adscripció al règim de previsió social.

Tramitació:

Per tramitar l’autorització per assumptes propis, heu d’adreçar al Servei d’Atenció Col·legial (carrer Mallorca, 283 planta baixa o Ciutat de la Justícia Edifici P) la sol·licitud que trobareu a peu de pàgina juntament amb la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Fotocòpia compulsada del resguard o del títol de Llicenciat/da en Dret o de Graduat en Dret i l’examen (no serà necessari en el supòsit de ser col·legiat no exercent de l’ICAB).
  • Certificat del Registre Civil o altre mitjà probatori de la relació de parentiu, en el seu cas.
  • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat i d’incapacitat (segons model de sol·licitud).
  • En el cas que hagueu estat col·legiats, bé com a exercents bé com a no exercents en altre col·legi d’advocats d’Espanya per un període mínim d’un any, cal aportar documentació acreditativa (certificat emès pel Col·legi).

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 7 dies.

Preu:

Llicenciats/des en Dret i graduats/des en dret amb títol habilitant : 36 euros

Col·legiats/des de L’ICAB no exercents: Sense cost

Departament/ Comissió Responsable:

Servei d’Atenció Col·legial

Li informem que per presentar en paper demandes o escrits, ha de sol·licitar una certificació del Departament de Justícia de la seva condició d'habilitat amb la previsió suficient.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×