menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Família | Màsters | Màster

Mòdul de Successions del Màster en Dret de Família i Successions Format BLENDED ICAB 2021-2022

Inici: 02/03/2022

COMITÈ CIENTÍFIC

  • Ramon Casanova Burgués. Advocat

OBJECTIUS

L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions de l'ICAB és la formació pràctica de l’advocat/da, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).

La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.

El Màster s’adreça, no només a titulats en Dret i advocats/des, sinó també a altres titulats universitaris que vulguin completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.

El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

PROGRAMA:

MÒDUL. DRET DE SUCCESSIONS

FONAMENT I PRINCIPIS DEL DRET SUCCESSORI CATALÀ. PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA PERSONAL
Aplicació del dret de successió de Catalunya. Anàlisi i estudi del contingut dels documents notarials d'acte tutela i poder preventiu.

DONAR O TESTAR
Exposició del cas.
Comparativa civil i fiscal entre donacions i testaments: quan és millor una o altra opció?

TESTAMENT, EL CODICIL I MEMÒRIES TESTAMENTÀRIES. CAUSES D'INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES.
Exposició de les característiques pròpies de cadascun dels documents d'última voluntat. Requisits essencials per a la seva validesa.
La presumpció de capacitat.
La ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial. Novetats legislatives.
La institució d'hereu.

DISPOSICIONS FIDUCIÀRIES, QUAN UTILITZAR-LES

En quines situacions és aconsellable anar més enllà del "simple" nomenament d'hereu o legataris.

NUL·LITAT DE TESTAMENT

Qüestions processals prèvies a interposar una demanda de nul·litat de testament. Anàlisi previ de la viabilitat del cas.
Legitimació activa i passiva.
La prova pericial per al·legar la falta de capacitat: causes de nul·litat i requisits de la prova.
El principi pro capacita't i la fe pública notarial.
Comentaris de la dificultat d'accedir a la prova, tant mèdica com per vicis de consentiment.

TALLER DE TESTAMENTS
Exposició de casos pràctics: Testaments nuls i ineficaços. Pràctica: Redacció d'un testament notarial obert.

TESTAMENT VITAL: QUÈ FER QUAN NO PUGUEM DECIDIR SOBRE NOSALTRES
Comentaris al testament vital consensuat entre els col·legis de notaris i de Metges.

LLEI DE LA SUCCESSIÓ
Exposició de diferents casos.
Importància de determinar la llei de la successió. Punts de connexió.

EL REGLAMENT SUCCESSORI EUROPEU. UE 650/2012.
Estudi del Reglament Europeu. Substitueix al nostre ordenament successori actual?
Competència.
Àmbit d'aplicació.
Canvi del punt de connexió de la llei aplicable.
La professio iuris.
El certificat successori europeu.
Les successions europees.

MORT I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA
Exposició del cas.
Passes a seguir des de la mort fins a la inscripció registral de l'escriptura i el cobrament dels saldos bancaris:
- Certificat de defunció.
- Certificat d'últimes voluntats i d'assegurances de vida.
- Títol successori.
- Valoració dels béns.
- Pagament dels impostos amb els béns de l'herència.
La necessitat de l'estudi fiscal previ a l'acceptació de l'herència.
La validesa de l'acceptació de l'herència en document privat, fins i tot amb immobles.
La negociació amb les entitats bancàries.
Consulta prèvia de les possibles problemàtiques registrals: l'objectiu és garantir la inscripció registral dels béns.

PACTES SUCCESSORIS I PROTOCOLS FAMILIARS.
Avantatges i inconvenients. Quan és convenient fer-los.

ELS LLEGATS. LA QUARTA FALCÍDIA. LES DONACIONS PER CAUSA DE MORT
Reclamació i defensa dels llegats. Com calcular la quarta falcídia, requisits i terminis.
Quan utilitzar les donacions per causa de mort.

PREVISIÓ I TRANSMISSIÓ DEL PATRIMONI AL MARGE DE LA SUCCESSIÓ

LA INSTITUCIÓ D'HEREU. Les substitucions.
Estudi de les figures successòries. Diferències entre la substitució vulgar i el dret d'acréixer.
Diferències entre ser cridat a una herència i acceptar-la.

LA SUCCESSIÓ INTESTADA. ORDRE DE SUCCEIR. LA DECLARACIÓ D'HEREUS AB-INTESTATO.
Disposicions generals.
Quan s'obre la successió intestada?
La declaració d'hereus. Abans judicial o notarial, avui sempre notarial.
L'ordre de succeir. Diferències amb el Codi Civil.
La successió en cas d'adopció.
La successió de l'impúber.

PARELLA DE FET I DRETS SUCCESSORIS. ELS DRETS DEL CÒNJUGE VIDU.
Diferència entre cònjuge i parella de fet.
Requisits per ser parella de fet.
Drets successoris.
Exposició del cas.
Drets del cònjuge vidu: familiars i successoris
La quarta vidual: còmput, reclamació i pagament.
L'any de plor. El dret de predetracció.

LA LEGÍTIMA (I). COM ES CALCULA
La preterició i el desheretament
Exposició de la legítima catalana. Diferenciació amb els drets legitimaris en dret comú.
Legitimació per reclamar la legítima: el dret de representació i el dret de transmissió.
La reclamació prèvia a la via judicial. La negociació.
Terminis per reclamar la legítima segons la legislació aplicable a la successió. Valoració dels béns i càlcul de la llegítima. Negació de la legítima en testament. El desheretament.
Renúncia a la llegítima.

LA LEGÍTIMA (II). PROTECCIÓ I RECLAMACIÓ JUDICIAL
Com defensar i reclamar la llegítima. Legitimació activa. Legitimació passiva.
Com preparar l'audiència prèvia. La prova a practicar. La interrogatio in iure. Terminis per reclamar la legítima segons la legislació aplicable a la successió. Qüestions processals. Cóm actuar per defensar la posició de l'hereu. Problemàtica de l'execució de sentència. Les maneres de pagament de la llegítima en seu judicial.

TALLER DE RECLAMACIÓ DE LEGÍTIMA
Anàlisi de diferents casos, amb estudi dels errors comesos en cada un dels casos, o la viabilitat de les demandes interposades.
Amb quins béns no es pot pagar la llegítima.

L'PARTICIÓ JUDICIAL de l'herència. BREU INTRODUCCIÓ A LA PETICIÓ D'HERÈNCIA.
Legitimació activa.
Legitimació passiva.
Qüestions processals.
Inventari i valoració dels béns.
La petició d'herència. Concepte i reclamació.

TALLER DE PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA. EL QUADERN PARTICIONAL.

LES ACCIONS DE PROTECCIÓ DEL DRET A l'HERÈNCIA. MESURES CAUTELARS EN L'ÀMBIT SUCESORIO
Les mesures cautelars.
Qüestions processals.
L'administració de l'herència.
La protecció dels llegats amb risc de pèrdua.

LA FALLIDA DE L'HERÈNCIA
Els deutes de l'herència: ¿qui és el responsable?
La renúncia en frau de creditors.
El concurs de l'herència.

LITIGATION CASE BOX

DIVERSITAT LEGISLATIVA SUCCESSÒRIA A L'ESTAT ESPANYOL
Normativa.
Diferències entre CCAA.
Competència.
Punts de connexió.

LES ENTITATS MERCANTILS A LES SUCCESSIONS
Exposició DEL cas. Testament amb accions de societats. Immobles propietat de societats.
Maneres de valorar entitats mercantils.
Fiscalitat.

LA SUCCESSIÓ DELS MENORS D'EDAT
El defensor judicial. Gestió DEL patrimoni. Referència a fideïcomisos i pactes successoris.

QÜESTIONS PENALS A les successions
Estudi dels habituals il·lícits penals en les herències.

TALLER DE MEDIACIÓ EN CONFLICTE SUCESORIO
Les parts en el procés. La negociació. La mediació per resoldre disputes judicials.

PENSIÓ DE VIDUÏTAT
Tractament legal i jurisprudencial. Especial menció de la pensió en les unions estables de parella.

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
Tècniques que ens ajuden amb companys ... i clients.

PLANIFICACIÓ FISCAL SUCCESSÒRIA

LA SUCCESSIÓ VIRTUAL (DRET A L'OBLIT)
Eines per al control de la informació i dades pròpies a la xarxa després de la defunció.

FISCALITAT I: L’Impost sobre Successions i donacions.

FISCALITAT II: Repercussió de la successió a la resta de tributs: Impost sobre el Patrimoni, l’IBI i l’IIVTNU. Especial referencia als pactes successoris i l’IRPF.

PROFESSORAT:

ALEJANDRO EBRAT PICART, Advocat
ANTONI PRATS I VILALLONGA, Advocat
CHANTAL MOLL DE ALBA, Advocada
DAVID ESPINÓS GOMIS, Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
ELOI FONT MANTÉ, Advocat
FRANCISCO GONZÁLEZ DE AUDICANA ZORRAQUINO, Magistrat
ISABEL VIOLA DEMESTRE, Professora titular de la Universitat de Barcelona
JAUME TARABAL BOSCH, Professor de Dret Civil Universitat de Barcelona
JESÚS GÓMEZ TABOADA, Notari
JOAN SACRISTÁN TARRAGÓ, Advocat 
JUAN J. LIRIA PASTUR, Advocat
MARIA DE MONTSERRAT ROMAGUERA, Advocada
MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, Notaria
MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ, Comunicació i Mediadora
MERITXELL GABARRÓ I SANS, Advocada
NURIA DÍEZ ONTAÑÓN, Advocada
PATRICIA EBRAT RAMON, Advocada
PILAR PÉREZ VALENZUELA, Advocada
RAMÓN A. CASANOVA BURGUÉS, Advocat
RAMON PRATDESABA I RICART, Advocat i President de la Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions.
RAQUEL FRANCO MANJÓN, Advocada
RUBÉN MENDIOLA OLIVA, Advocat
SILVIA CANO ARTESEROS. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

La formació és BLENDED, sessions ON-LINE i uns dies específics del programa en format presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol és necessari el 80% d’assistència a les sessions i superar el sistema d'avaluació establert (prova final).

El programa, dates i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
5 quotes mensuals domiciliades (de 338.40€ cadascuna) de març a juliol = TOTAL: 1522.80€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
5 quotes mensuals domiciliades (de 392€ cadascuna) de març a juliol = TOTAL: 1764€

-    Col·legiats altres Col·legis:
5 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de març a juliol  = TOTAL: 2000€

-    No Col·legiats ICAB:
5 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de març a juliol = TOTAL: 2160€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1692,00€ 1522,80€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 1692,00€ 1522,80€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 1960,00€ 1764,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 2160,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Família | Màsters | Màster

Mòdul de Successions del Màster en Dret de Família i Successions Format BLENDED ICAB 2021-2022

Informació general

  • 02/03/2022 - 11/07/2022
  • Videoconferències en directe per Zoom.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×