menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Empresa | Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2023-2024 - FORMAT PRESENCIAL

Inici: 17/10/2023. Format presencial. 

Objectius:

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis de l'ICAB és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del Dret que avui en dia es consideren imprescindibles per a l’advocat/da mercantilista i d’empresa.

Així, partint de les tres àrees cabdals del Dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de Propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret Concursal, el Dret Processal Bàsic, el Dret Fiscal i Laboral més essencial.

El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual Dret dels Negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial. 

El Màster en Dret dels Negocis de l'ICAB s’adreça principalment als advocats/des liberals i advocats/des d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del Dret que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

El quadre docent està format, fonamentalment, per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries, la qual cosa els permetrà donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

Comitè Científic:

  • M. Luisa Alarcón Elorrieta. Advocada i Llda en ADE (ICADE E-3)
  • Alejandro Payá Pujado. Advocat
  • Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

Programa:

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER

Sessió introductòria. Presentació del programa i del mètode docent. Objectius. L'advocat de negocis: rol i competències. Desenvolupament de negoci i vendes de serveis professionals.

MÒDUL I: SOCIETATS

ESTRUCTURA ORGÀNICA
Les mesures legals anti-covid i el seu impacte en l’assessorament legal a les empreses.
Tipologia empresarial: avantatges i inconvenients dels diferents tipus socials.
Estructura i funcionament de les societats de capital. Estatuts vs pactes de socis.
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració. Consell d’Administració. Administradors, executius i apoderats.
Deures i responsabilitats dels administradors.
Funcionament de la Junta General i drets de socis.
Impugnació d’acords socials.
Registre Mercantil i societats mercantils.
Redacció d’actes i certificats d’acords de Junta General.
Taller Pràctic: Responsabilitat d'administradors

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Aprovació de comptes anuals i auditoria. Interpretació de documents comptables i Taller Pràctic.
Mètodes de valoració de l’empresa i Taller Pràctic.
Transmissió d’accions i participacions.
Negocis sobre les pròpies accions i participacions. Assistència financera.
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens.
Modificació d’Estatuts: augment i reducció de capital.
Separació i exclusió de socis.
Dissolució i liquidació de societats.
Taller Pràctic: Impugnació d'acords socials.
Grups de societats.
Reestructuració empresarial: Tipologia i fiscalitat. Fusions. Escissió i aportació de la branca d’activitat. Cessió global. Transformació.
Taller Pràctic: de fusió.
Taller Pràctic: Prevenció de conflictes societaris mitjançant estatuts i pactes parasocials.

CONCURS I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS AL CONCURS
Crisi de l’empresa: prevenció del concurs i Institucions preconcursals.
La reforma de la Llei Concursal del 2022: transposició de la Directiva de reestructuracions.
Declaració i efectes del concurs de creditors.
Solucions del concurs: conveni i liquidació.
Qualificació del concurs i responsabilitat d’administradors.
Taller Pràctic: Cas de segona oportunitat.

MÒDUL II: CONTRACTACIÓ MERCANTIL

ASPECTES GENERALS
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació.
Remeis davant de l'incompliment contractual.
Grups.
La contractació amb condicions generals. Incorporació i control del contingut.
Clàusules abusives i protecció del consumidor.
Nul·litat i terminació dels contractes.
Reclamació de deutes i normativa contra la morositat a les operacions comercials.
Responsabilitat civil i assegurança.
Taller pràctic: Consells pràctics a la redacció de contractes.
Contractació internacional: llei aplicable a les obligacions i contractes i clàusules sobre competència judicial i arbitratge.

CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament.
Contractes: comissió, agència, distribució i franquícia.
Taller Pràctic: Terminació de contracte de distribució i reclamació d´indemnitzacions.
Mitjans de pagament i garanties internacionals.
Contractes bancaris de finançament.
Taller Pràctic: contractes internacionals de finançament i garantia.
Contractes d’assegurança. Especial referència a les assegurances de l’àmbit mercantil.
Contractes de transport.
Contracte de compravenda d'empresa i taller pràctic.
Contractes d'arrendament de local de negoci i empresa.
Contractes de col·laboració professional i de societat professional.
Contractes de joint venture i aliances estratègiques.
Introducció al dret del mercat de valors. Mercats alternatius (MAB).
Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAs).
Contractació i startups. Ronda d’inversió. Aspectes generals. Contractes i documents específics.
Taller pràctic. Ronda d’inversió: contractes i negociació de term sheet.
Contractació pública. Aspectes generals dels sectors regulats.

MÒDUL III: COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL, NOVES TECNOLOGIES

Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini. Accions i procediment de protecció.
Creacions industrials: patents, secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
Propietat intel·lectual: drets d'autor, obres protegides; audiovisual i música. Accions i procediment de protecció.
Contractes de propietat intel·lectual i industrial.
Publicitat: Actes de publicitat il·lícita i normativa especial. Accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat.
Competència deslleial: Tipologia d’actes deslleials. Accions i procediment d’aplicació.
Taller Pràctic: marques i competència deslleial.
Defensa de la competència: Acords restrictius i abús de posició dominant.
Control de les concentracions i dels ajuts públics. Òrgans i procediment. Indemnització per danys i perjudicis.
Protecció de dades.
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic.

MÒDUL IV: RÈGIM MULTIDISCIPLINARI DELS NEGOCIS

ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d'accions mercantils i civils.
Processos ordinaris i execució. Problemàtica de la prova.
Tutela judicial del crèdit: Processos monitori i canviari.
Mesures cautelars.
Taller Pràctic: Procés de reclamació de quantitat i responsabilitat d’administradors.

ASPECTES FISCALS
Fiscalitat de l'advocacia.
Fiscalitat de successió empresa familiar.

MEDIACIÓ
Mediació i ADR en general.
Mecanismes alternatius a la resolució de conflictes: tipologia i eficàcia.
Arbitratge: tipologia i procediment.
Taller Pràctic de tècniques de negociació.
Anul·lació de l'arbitratge.
Taller Pràctic: cas d’arbitratge.

ASPECTES LABORALS
Negociacions col·lectives i reforma laboral.
Relacions laborals de caràcter especial, alta adreça i contractació d'advocats.
Contractació i subcontractació, també afectats per la contrareforma.

ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance.
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals.
Insolvències punibles.
Altres delictes econòmics.

TALLERS PRÀCTICS
El Màster té com a objectiu principal donar una visió pràctica del dret de negoci. Per això, es faran més d'una vintena de tallers pràctics on els alumnes posaran a prova els seus coneixements i habilitats resolent casos reals i freqüents en tots els àmbits del dret dels negocis. És una de les activitats del Màster que els alumnes valoren més positivament.

Professorat:

 ALEX PUJOL PAMIES. Advocat
 CARLES GÓRRIZ LÓPEZ. Professor Titular UAB
 DAVID ESPINÓS GOMIS. Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
 JUAN ANTONIO ANDINO LÓPEZ. Advocat i Doctor en Dret cum laude per la Universitat de Barcelona
 M. BLANCA BOSCH FERNÁNDEZ. Advocada
 MARTA LEGARRETA FONTELLES. Advocada
 ÁLVARO LUNA YERGA. Advocat
 ANNA GUIX TORNOS. Advocada
 DANIEL VÁZQUEZ ALBERT. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 ENRIC ENRICH MULS. Advocat
 ESTHER NIN I CAMPS. Advocada
 FÉLIX PEDROSA NEGRETE. Economista, Advocat i Auditor de comptes
 GERARD CORREIG FERRÉ. Advocat
 GRISELDA GARDE MONFERRER. Advocada
 GUILLERMO DONADEU GARCÍA-NIETO. Advocat i Associat CMS
 IGNACIO JOSÉ MARQUÉS JARQUE. Advocat
 IÑIGO IGARTUA ARREGUI. Advocat
 ISABEL VIOLA DEMESTRE. Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. 
 JAVIER SÁNCHEZ CAMPO. Advocat
 JOSE LUIS SALIDO BANÚS. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona
 JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 JOSÉ MARIA ROJÍ BUQUERAS. Advocat Professor de Dret Financer i Tributari de la UAB
 JOSEP MONTEFUSCO MONFERRER. Advocat
 JUAN CARLOS HERNANZ JUNQUERO. Advocat
 LEÓN MANUEL GONZÁLEZ MERCÉ. Advocat
 MARC RIUS CALAVERAS. Advocat
 MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ. Comunicadora i Mediadora 
 REBECA CARPI MARTÍN. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 482€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 320€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 620€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 350€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3420€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3800,00€ 3420,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Empresa | Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2023-2024 - FORMAT PRESENCIAL

Informació general

  • 17/10/2023 - 27/06/2024
  • Dimarts i dijous, de 18 a 21h. Un divendres al mes, de 14 a 17h. Aula ICAB.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×