menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Esportiu | Màsters | Màster

Màster en Dret de l'Esport 2022-2023 ICAB - FORMAT BLENDED

Edició 2022. Inici Octubre. Videoconferències en directe per ZOOM i Aules ICAB.

Objectius

El Màster de Dret de l'Esport de l'ICAB format presencial va dirigit a: 

 • Professionals de l'advocacia que desitgin orientar la seva activitat professional i els seus despatxos en les diversos aspectes i matèries de Dret de l'Esport.
 • Llicenciats/Graduats en Dret, doble Grau (ADE), Ciències Econòmiques, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport amb la finalitat d'obtenir l'especialització en Dret de l'Esport, en Periodisme i Comunicació Audiovisual, en els aspectes de comunicació per a anàlisi.
 • Funcionaris, personal laboral d'Ajuntaments i Administració General o Autonòmica encarregats del control i gestió amb entitats, Federacions, Clubs, Associacions esportives.
 • Tots aquells professionals la funció dels quals estigui orientada a la gestió i organització d'activitats de Dret esportiu en Associacions, Clubs, Federacions, etc. Així com aquells professionals tècnics (àrbitres, entrenadors, delegats d'equip…)
 • Assessors fiscals i de matèria tributària
 • Professionals Mediadors/es
 • Investigadors i doctorands per aprofundir i aconseguir una visió general i completa del Dret de l'Esport.

El món de l'Esport ha tingut un desenvolupament i evolució vertiginosa en els últims temps que genera una gran activitat amb conseqüències i efectes en la societat, molt diversos i complexos. Però, per contra, com a disciplina jurídica és una gran desconeguda i amb nombroses implicacions que obre un món de possibilitats en l'àmbit laboral que demanda especialització en aquest camp.

L'Esport es configura actualment com una realitat que és multidisciplinària i transversal, perquè abasta moltes branques jurídiques i afecta a diverses matèries, que ens porta a considerar que constitueix una branca específica, que és el Dret de l'Esport. Ha de ser entès com el conjunt de normes tant de caràcter públic –quedant subjectes a normes que provenen de l'Administració- com a privat –sotmeses i vinculades a les normatives internes de clubs, federacions i organitzacions internacionals-, però a més, aquest sotmetiment ho és en qualssevol dels seus diferents nivells -nacional, autonòmic i internacional-, la qual cosa explica la seva gran transcendència.

El Màster l'imparteix l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. S'ha configurat sota el prisma del caràcter multidisciplinari del Dret de l'Esport, amb la participació  d'experts professionals,  advocats i juristes de reconegut prestigi, del món acadèmic, amb doctors en Dret, així com amb professionals especialitzats en cada branca o matèria que s'inclou en el programa, del món federatiu i gestors tant de l'Administració Pública com de la privada, experts en mètodes alternatius de resolució  de conflictes, així com membres integrants de Tribunals Administratius i Comitès autonòmics, integrants de Comitès federatius.

Però orientat a un format i una finalitat eminentment pràctica –amb supòsits reals- i incorporant totes les novetats que es preveuen en els diferents àmbits. 

El sistema de treball s'ha configurat que sigui eminentment pràctic. Cada professor encarregat del seu mòdul facilitarà el material específic i propi per al seguiment i superació d'aquest, amb una interacció directa alumne-professor a través de sistema ja sigui de manera presencial o en línia amb debats, plantejament de supòsits i anàlisis concretes.

Finalment, hi haurà sessions extra acadèmiques i complementàries d'experts en altres facetes orientades al fet que l'alumne/a pot potenciar les seves màximes capacitats.

Aquest Màster incorpora novetats: 

 • Formació en totes les recents i reformes en curs que portarà amb si la nova Llei de l'Esport i l'adaptació de totes les normativa d'organismes i organitzacions  internacionals, el coneixement global de la matèria de Dret de l'Esport i Dret esportiu, esport i dona, l'esport adaptat, drets d'imatge i audiovisuals, noves eines de solució de conflictes –mediació i arbitratge-, fins a les figures controvertides d'e-Sports, el marc ètic de les entitats o fins i tot els nous reptes de la sexualitat en l'esport. 
 • El contingut s'ha adaptat a la realitat actual del Dret de l'Esport i el Dret Esportiu –de totes aquelles normatives internes esportives de les entitats-. Pretén donar una visió global i específica en cada sector de possible activitat professional de manera que es creuen sinergies laborals i s'obrin oportunitats de treball als participants a través d'una xarxa col·laborativa i de comunitat que els faciliti la seva integració i projecció futura en el món laboral esportiu. 


Els principals temes que s'imparteixen:

 • És un programa integral perfectament desenvolupat atenent els criteris transversals  d'igualtat i gènere.
 • S'imparteixen blocs de legislació amb temes que inclou des de la base, tot el marc jurídic de legislació –nacional, autonòmica i internacional- públic i privat d'entitats nacionals i internacionals; bloc laboral per a esportista professional; bloc dedicat a col·lectius d'especial protecció, amb  temes d'igualtat i gènere, menors i persones amb discapacitat; blocs econòmics (concursal i tributari);  
 • Passant per  totes les branques del Dret implicades que hem dit anteriorment, matèria de Dret Administratiu –disciplinari, sancionador, electoral, contractes laborals (dona, menor, persones amb discapacitat)-, mercantil, penal, civil, laboral, tributari...
 • Afegint l'específica que exigeix la gestió d'entitats i instal·lacions purament des d'aquesta perspectiva per al professional que no exercint una activitat jurídica o d'assessorament tingui la responsabilitat de gestor que ha de tenir coneixement de les implicacions i responsabilitats que comporta les seves funcions de manera que pugui tenir les eines necessàries per a corregir deficiències, vigilar que es compleix en tots els plans d'execució i desenvolupament de programes  la transversalitat –gènere, igualtat, etc.

Comitè científic:

 • Cristina Belloque. Advocada especialitzada en assessorament club esportiu.
 • Dolors Ribalta. Exjugadora i ambaixadora del RCD Espanyol, SAD.
 • Yolanda Morales. Advocada i mediadora. Doctora en Dret.
 • María Barbancho. Advocada. Federació Catalana de Fútbol.
 • María Teixidor. Advocada i ex-Directiva del FC Barcelona (2015-2020 Secretària de la Junta i responsable del Futbol Femení)

Programa:

BLOC I EL SISTEMA MUTIDISCIPLINARI ESPORTIU I EL SEU MARC NORMATIU ACTUAL  

 • Yolanda (Advocada, Professora. Dra. Dret Administratiu Màster de l'Advocacia i Dret Mercantil UCA; Membre del Tribunal Administratiu de l'Esport d'Andalusia –Vocal de la Secció Competicional i Electoral),
 • Cristina (Advocada especialista i Cap Serveis Juridics FCB) i
 • Santiago Prats Prats (llicències esportives).  Membre del Tribunal Administratiu de l'Esport d'Andalusia - President de la Secció Competicional i Electoral- ha publicat un llibre sobre llicències esportives.

1. L'Evolució del fenomen esportiu, la noció d'esport i la seva dimensió: Esport aficionat,  esport federat i esport professional.
2. Esport i Dret: La base constitucional del Dret de l'esport i el sistema de fonts normatives.  El model esportiu i la seva configuració legal.
3. L'associacionisme esportiu: Règim general. Les figures jurídiques de les entitats esportives, Clubs, Federacions i Societats Anònimes Esportives (SADs). Les lligues professionals. L'associacionisme internacional.
4. Legislació pública de l'esport estatal i autonòmica.

BLOC II. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA DE L'ESPORT

 1. L'organització administrativa pública de l'esport a nivell estatal:  El Consell Superior d'Esports (CSD). Àmbit i competències.
 2. L'organització administrativa pública de l'esport a nivell autonòmica: Els Comitès i Tribunals autonòmics.

BLOC III. LA NORMATIVA I LA  ORGANITZACIÓ I ORDENACIÓ PRIVADA DE LES ENTITATS ESPORTIVES. LA SEVA ESTRUCTURA.

1. La legislació interna (Estatuts, reglaments, circulars, etc.) 
2. L'estructura de les entitats esportives estatals i autonòmica. 
3. L'organització administrativa de l'esport a Catalunya: (Cristina) El règim jurídic i econòmic de les entitats esportives de Catalunya: Ordenació i regulació. L'Administració local i en  Diputacions
4. El règim i sistema  de l'esport a nivell internacional. 

BLOC IV. LES RELACIONS INTERNES DE LES ENTITATS ESPORTIVES AMB ELS DIFERENTS INTEGRANTS 

1. Les llicències esportives i el seu règim jurídic: Requisits d'atorgament. Tipus. Facultats inherents. Característiques. Obligacions federatives respecte a la llicència i drets que atorga.
2. Els procediments disciplinaris, sancionadors i electorals
3. Els sistemes alternatius de solució de conflictes (ADR) d'arbitratge, mediació i conciliació en les entitats esportives i tribunals i comitès autonòmics. Els Tribunals esportius d'arbitratge (TAS-CAS)

PRACTICUM: resolució de supòsits sobre redacció escrits (queixes, reclamacions, denúncies, etc), recursos principals davant les entitats, sol·licituds de sotmetiment a procediments voluntaris… Supòsits de mediació, arbitratge i conciliació.

BLOC V.  L'ÀMBIT LABORAL DE L'ESPORT I L'ESPORTISTA PROFESSIONAL 

Cristina ( Advocada especialista i Cap Serveis Juridics en l'àmbit esportiu) i Marc Rémola Navarro (Advocat especialista en Dret Laboral esportiu)

1. Les diverses formes de contractació d'esportistes professionals en diferents disciplines esportives. Comparativa i particularitats de les relacions laborals.
2. Figures contractuals en el futbol: Tipus de Contractes i clàusules essencials. Particularitats en la regulació nacional i internacional. Les retribucions.
3. Abast, concepte i formes d'explotació de la imatge d'esportistes professionals.
4. Contractes de menors esportistes: regulació, requisits i particularitats
5. Contractes de dones esportistes: regulació, requisits i particularitats

PRACTICUM: Contractació, acomiadaments, cartes de llibertat, etc. Reclamacions salarials: Fórmula de reclamació del pagament de salaris deguts. Procediments de reclamació en les entitats esportives (Federacions i clubs)

BLOC VI: ACORDS DE PATROCINI EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT 

Cristina (Advocada especialista i Cap Serveis Juridics en l''ambit esportiu ) entre altres...

1. Acords de patrocini amb Clubs o entitats vinculades al món de l'esport. Principals actius i noves formes d'explotació de drets. 
2. El patrocini individual de l'esportista professional vs els patrocinadors del Club al qual està vinculat contractualment.

PRÀCTICUM: Suposats de contractes 

BLOC VII: CONFLUÈNCIA DEL DRET PENAL I L'ADMINISTRATIU EN L'ESPORT 

Antonio Caba Tena (membre Acadèmia de Jurisprudència de Granada, professor UMA i advocat especialista en Dret Penal ), i María Barbancho (Advocada. Federació Catalana de Futbol entre altres..)

1. Els actes de violència en l'esport: Requisits i Límits entre la responsabilitat administrativa i la penal. Anàlisi de les diferents vies de denúncia i actuació. Estudi dels delictes de violència, odi i xenofòbia.
2. Els delictes de corrupció en l'esport, el "tripijoc" de partits, delictes informàtics i en xarxes en l'àmbit de l'esport, així com, per conductes en delictes contra l'Administració Pública.
3. El dopatge: el vessant administratiu i penal. Aspectes controvertits en matèria de prova i defensa dels drets fonamentals. 
4. Responsabilitat penal dels subjectes i de les entitats esportives espectacles esportius, delictes habituals (atemptats contra autoritats i agents de l'autoritat, desordenis públics, tinença d'armes, de lesions, contra el patrimoni…)

PRACTICUM: Anàlisi i debat de  casos reals.

BLOC VII: OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES ENTITATS ESPORTIVES

Aurelio Gurrea Xalet (Advocat i auditor, administrador concursal i expert en entitats)   
José Rafael Sánchez Medina (Advocat, assessor fiscal i auditor, membre fundador associació d'administradors concursals ASPAC)

1. La normativa que han de complir les entitats esportives. 
2. El control econòmic de les entitats esportives 
3. L'aplicació de la normativa concursal en situacions de crisis i insolvència de les entitats esportives després del Text Refós de la Llei Concursal

BLOC VIII: MARC FINANCER I TRIBUTARI EN L'ESPORT 

Aurelio Gurrea Xalet (Advocat i auditor, administrador concursal i expert en entitats),  i 
José Rafael Sanchez Medina (Advocat, assessor fiscal i auditor, membre fundador associació d'administradors concursals ASPAC),
Antonio José Sánchez Pino (Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Huelva)

1. Tributació i obligacions fiscals de l'esportista. La fiscalitat dels drets d'imatge dels esportistes professionals.
2. Tributació i obligacions fiscals de les diferents entitats 
3. Règim de mecenatge i esponsorització, patrocini i  tipus d'ajudes
4. Aspectes rellevants de la tributació dels e-Esports

BLOC IX: COMPLIANCE Dolors Ribalta. (Exjugadora i ambaixadora del RCD Espanyol, SAD entre altres... )

1. El bon govern i els codis ètics en l'esport. 
2. L'aplicació de les regles del joc net per assegurar els objectius en les diverses facetes o vessants (econòmica-financera –control de despeses-, en l'organització dels esdeveniments esportius –violència-, en les plataformes digitals –discriminació-,  en la protecció de la salut de l'esportista en l'activitat esportiva –dopatge-).
3. L'actual implantació dels programes de plans d'igualtat (llenguatge inclusiu i altres) i de protecció de sectors vulnerables:  menor i esport adaptat.

BLOC X: NOUS REPTES:  ELS E-SPORT COM A NOU REPTE TECNOLÒGIC. EL PARADIGMA DE LA SEXUALITAT EN L'ESPORT

 • Sr. Marc Pujolas Recio (Advocat. Deloitte Legal. (E-Sport))
 • Sra. Mª José Martínez Patiño ( Universitat de Vigo, Membre del Panell d’Experts  de la Comissió Mèdic-Científica del COI. ‘Esport i intersexualitat’)

EXTRES: 

1. PRACTICUM (INCLOSOS EN ELS BLOCS)
2. PRÀCTIQUES SESSIONS EN COMITÈS I ÒRGANS FEDERATIUS amb professionals especialitzats
3. VISITES FORMATIVES

Títol

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe.

Professorat

Yolanda Morales Monteoliva - Advocada, Professora. Dra. Dret administratiu Màster de l'advocacia i Dret Mercantil UCA; Membre del Tribunal Administratiu de l'Esport d'Andalusia –Vocal de la Secció Competicional i Electoral

Cristina Belloque – Advocada especialista en dret Esportiu i assessorament a Clubs esportius

Santiago Prats Prats ( Llicències Esportives)-Membre del Tribunal administratiu de l'esport d'Andalusia - President de la Secció Competicional i Electoral- ha publicat un llibre sobre llicències esportives

Dolors Ribalta Alcalde Diplomada en Magisteri Educació Física (UdL), Diplomada en Psicologia de l'Esport en Edat Escolar (UB) Entrenadora de Futbol (FCF). Llicenciada i Doctora en Ciències de l'Activitat física i l'Esport (URL). Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport (URL), Directora futbol femení Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona (RCDE)

Albert Conesa Bausà, Advocat – Col·laborador en Advocats Parets amb 28 anys d'experiència com a lletrat en actiu.

Miguel María García Caba, Sotssecretari General, RFEF. Membre, Comitè Control, Ètica i Disciplina, UEFA | Membre, Comissió Jurídica i RSC, COE | Acadèmic Corresponent, RAJYL | Professor Dº Administratiu, UC3M | MCIArb

Marc Remola Navarro, advocat especialista en dret laboral esportiu I CEO en Omniumlegal advocats

Nacho Ordín, EX esportista professional i Advocat especialidado en Dret i Gestió Esportiva

Santiago Prats Prats, Professional independent en Tribunal Administratiu de l'Esport d'Andalusia

Juan Antonio García Cazorla, Advocat-Mediador, Prof. Associat Universitat Autònoma Barcelona

Raúl Calvo Soler, Advocat i mediador esportiu Llicenciat en Dret per la UAB. Doctor en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professor Titular en la Universitat de Girona en els Estudis de Dret, Criminologia, Ciències Polítiques, Relacions Públiques, Treball Social i Pedagogia.

Anna Guix Torns, Advocada  i especialista en propietat intel·lectual

Antonio Caba Tena , membre Acadèmia de Jurisprudència de Granada, professor UMA i advocat especialista en dret penal

Maria Barbancho- Advocada. Assessora Jurídica de la Federació Catalana de Fútbol.

Aurelio Gurrea Xalet - Advocat i auditor, administrador concursal i expert en entitats

José Rafael Sanchez Medina - Advocat, assessor fiscal i auditor, membre fundador associació d'administradors concursals ASPA

Antonio José Sánchez Pino Prof. Dr. Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Huelva

Marc Pujolas Recio,  Advocat. Deloitte Legal. (E-Sport)

Jose María Muñoz, administrador concursal, administrador judicial d'entitats esportives

Mª José Martínez Patiño, Universitat de Vigo, Membre del Panell d’Experts de la Comissió Mèdic-Científica del COI, ‘Esport i intersexualitat’

Juan Antonio García Cazorla, - Advocat-Mediador, prof. Associat de la Universitat Autònoma

Ana Belén Campuzano Laguillo, Catedràtica de Dret Mercantil CEU i membre de la Comissió de Codificació de Dret Mercantil

María Texidor Jufresa- Advocada i ex-Directiva del FC Barcelona (2015-2020 Secretària de la Junta i responsable del Futbol Femení)

Programa

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Esportiu | Màsters | Màster

Màster en Dret de l'Esport 2022-2023 ICAB - FORMAT BLENDED

Informació general

 • 25/10/2022 - 13/07/2023
 • Aules ICAB
 • Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 hores. Aula ICAB
 • De pagament

Contacte

Comparteix

Documents

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×