menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Família | Màsters | Màster

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2022-2023 FORMAT PRESENCIAL

Inici: 3 d'octubre de 2022

COMITÈ CIENTÍFIC: 

  • Carme Adell Artiga. Advocada
  • María Giráldez de Luis. Advocada
  • Ramon Casanova Burgués. Advocat i Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB

OBJECTIUS: 

L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions és la formació pràctica de l’advocat/da, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat/da, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
 
La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
 
El Màster s’adreça no només a Llicenciats/des Graduats/des en Dret i Advocats/des, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.

El quadre docent està format per advocats/des en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

PROGRAMA:

MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA
El divorci o la crisi de parella
Estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord
Aplicació d’altres matèries del Dret en processos matrimonials: fiscalitat aplicada al Dret de Família, Dret Laboral i Mercantil aplicats.
Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors
Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals
Altres procediments especials del Dret de Família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.
Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al Dret de Família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret Laboral, Dret Fiscal, Dret Mercantil
Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius.
Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.
Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.
  
MÒDUL II. DRET DE FAMÍLIA AMB ELEMENTS INTERNACIONALS
Divorci o crisi de parella amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i conflictes negatius de competència.
Aplicació d’instruments internacionals a través de casos pràctics.
Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de títols judicials estrangers; modificació de mesures,
Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.
Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.
  
MÒDUL III. PROTECCIÓ DE LA PERSONA
Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.
Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal. Tècniques de Defensa i actuació en cada procés. Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.
Acolliment, adopció i guarda de fet. Contingut i especialitats del procés.
Altres processos de protecció de la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela. Contingut i especialitats del procés. Tècniques per a l'obtenció de proves i intervenció d'altres professionals.
Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.

MÒDUL IV. DRET DE SUCCESSIONS
Fonament i principis del Dret successori català. Planificació successòria personal: aplicació del Dret de Successió de Catalunya. anàlisi i estudi del contingut dels documents notarials d'acte tutela i poder preventiu.
Donar o testar: Exposició de el cas. Comparativa civil i fiscal entre donacions i testaments: quan és millor una o altra opció?.
Testament, el codicil i memòries testamentàries. causes de ineficàcia de les clàusules testamentàries: Exposició de les característiques pròpies de cada un dels documents d'última voluntat. Requisits essencials per a la seva validesa.
La presumpció de capacitat. La ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial. Novetats legislatives. La institució d'hereu.
Disposicions fiduciàries, quan utilitzar-les: En quines situacions és aconsellable anar més enllà del "simple" nomenament d'hereu o legataris.
Nul·litat de testament: Qüestions processals prèvies a interposar una demanda de nul·litat de testament. Anàlisi previ de la viabilitat del cas. Legitimació activa i passiva. La prova pericial per al·legar la falta de capacitat: causes de nul·litat i requisits de la prova.
El principi pro capacita't i la fe pública notarial. Comentaris de la dificultat d'accedir a la prova, tant mèdica com per vicis de consentiment.
Taller de testaments. Exposició de casos pràctics: testaments nuls i ineficaços. Pràctica: redacció d'un testament notarial obert.
Testament vital: què fer quan no puguem decidir sobre nosaltres. Comentaris a el testament vital consensuat entre els col·legis de notaris i de metges.
Llei de la successió: exposició de diferents casos. Importància de determinar la llei de la successió. Punts de connexió.

El reglament successori europeu. UE 650/2012.
Estudi del reglament europeu. Substitueix al nostre ordenament successori actual?
Competència.
Àmbit d'aplicació.
Canvi de el punt de connexió de la llei aplicable.
La professio iuris.
El certificat successori europeu.
Les successions europees.

Mort i acceptació d'herència:
Exposició de el cas.
Passos a seguir des de la mort fins a la inscripció registral de l'escriptura i el cobrament dels saldos bancaris:
- certificat de defunció.
- certificat d'últimes voluntats i d'assegurances de vida.
- títol successori.
- valoració dels béns.
- pagament dels impostos amb els béns de l'herència.
La necessitat de l'estudi fiscal previ a l'acceptació de l'herència.
La validesa de l'acceptació de l'herència en document privat, fins i tot amb immobles.
La negociació amb les entitats bancàries.
Consulta prèvia de les possibles problemàtiques registrals: l'objectiu és garantir la inscripció registral dels béns.

Pactes successoris i protocols familiars.
Avantatges i inconvenients. quan és convenient fer-los.

Els llegats. La quarta falcídia. les donacions per causa de mort.
Reclamació i defensa dels llegats. com calcular la quarta falcídia, requisits i terminis.
Quan utilitzar les donacions per causa de mort.

Previsió i transmissió del patrimoni a el marge de la successió

La institució d'hereu. les substitucions.
Estudi de les figures successòries. diferències entre la substitució vulgar i el dret d'acréixer.
Diferències entre ser cridat a una herència i acceptar-la.

La successió intestada. Ordre de succeir. La declaració d'hereus ab-intestato.
Disposicions generals.
Quan s'obre la successió intestada?
La declaració d'hereus. abans judicial o notarial, avui sempre notarial.
L'ordre de succeir. diferències amb el codi civil.
La successió en cas d'adopció.
La successió de l'impúber.

Parella de fet i drets successoris. els drets del cònjuge vidu.
Diferència entre cònjuge i parella de fet.
Requisits per ser parella de fet.
Drets successoris.
Exposició de el cas.
Drets del cònjuge vidu: familiars i successoris
La quarta vidual: còmput, reclamació i pagament.
L'any de plor. el dret de predetracció.

La llegítima (I). Com es calcula.
La preterició i el desheretament.
Exposició de la legítima catalana. diferenciació amb els drets legitimaris en dret comú.
Legitimació per reclamar la legítima: el dret de representació i el dret de transmissió.
La reclamació prèvia a la via judicial. La negociació.
Terminis per reclamar la legítima segons la legislació aplicable a la successió. Valoració dels béns i càlcul de la llegítima. Negació de la legítima en testament. el desheretament.
Renúncia a la llegítima.

La llegítima (II). Protecció i reclamació judicial
Com defensar i reclamar la llegítima. Legitimació activa i passiva.
Com preparar l'audiència prèvia. La prova a practicar. La interrogatio in iure. Terminis per reclamar la legítima segons la legislació aplicable a la successió. Qüestions processals. Cóm actuar per defensar la posició de l'hereu. Problemàtica de l'execució de sentència. Les maneres de pagament de la llegítima en seu judicial.

Taller de reclamació de legítima:
Anàlisi de diferents casos, amb estudi dels errors comesos en cada un dels casos, o la viabilitat de les demandes interposades.
Amb quins béns no es pot pagar la llegítima.

La partició judicial de l'herència. Breu introducció a la petició d'herència.
Qüestions processals.
Inventari i valoració dels béns.
La petició d'herència. concepte i reclamació.

Taller de partició de l'herència. El quadern particional.

Les accions de protecció del dret a l'herència. Mesures cautelars en l'àmbit successori.
Les mesures cautelars.
Qüestions processals.
L'administració de l'herència.
La protecció dels llegats amb risc de pèrdua.

La fallida de l'herència:
Els deutes de l'herència: ¿qui és el responsable?
La renúncia en frau de creditors.
El concurs de l'herència.

Litigation case box.

Diversitat legislativa successòria a l'estat espanyol.
Normativa.
Diferències entre CCAA.
Competència.
Punts de connexió.

Les entitats mercantils a les successions:
Exposició de el cas. testament amb accions de societats. immobles propietat de societats.
Maneres de valorar entitats mercantils.
Fiscalitat.

La successió dels menors d'edat: El defensor judicial. Gestió de el patrimoni. Referència a fideïcomisos i pactes successoris.

Qüestions penals a les successions: estudi dels habituals il·lícits penals en les herències.

Taller de mediació en conflicte successori. Les parts en el procés. La negociació. La mediació per resoldre disputes judicials.

Pensió de viduïtat. Tractament legal i jurisprudencial. Especial menció de la pensió en les unions estables de parella.

Tècniques de negociació. Tècniques que ens ajuden amb companys ... i clients.

Planificació fiscal successòria.

La successió virtual (dret a l'oblit). Eines per al control de la informació i dades pròpies a la xarxa després de la defunció.

Fiscalitat I: l’impost sobre successions i donacions.

Fiscalitat II: repercussió de la successió a la resta de tributs: impost sobre el patrimoni, l’IBI i l’IIVTNU. especial referencia als pactes successoris i l’IRPF.

Professorat Mòdul de Família:

ADRIANA DE RUITER, Advocada
ALEJANDRO EBRAT PICART, Advocat
ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Advocada i Professora UB
ANA PIERNAS LÓPEZ, Advocada, Mediadora i Coordinadora de parentalitat
ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ, Advocat
ANGEL LÁZARO RIOL, Cap del Servei Jurídic DGAIA
ÁNGEL SERRANO DE NICOLAS, Notari
CARME ADELL ARTIGA, Advocada
ERNEST PASCUAL FRANQUESA, Magistrat
EVA ATARÉS GARCÍA, Magistrada
FRANCESC XAVIER PEREDA GÁMEZ. Magistrat 
FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA, Magistrat
JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
JOSEP CAPDEVILA FRANCÀS, Advocat
JOSEP GUIU BADIA, Advocat
MARIA GIRALDEZ DE LUIS, Advocada
MAX ARIAS BLÁZQUEZ, Advocat
MERCÈ CARTIÉ JULIÀ, Psicòloga
MIGUEL ANGEL CAÑIVANO SALVADOR, Professor Titular de Dret de la Universitat de Barcelona
NURIA CAÑAS GARCIA, Responsable de Tramitació Jurídica de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
PATRICIA EBRAT RAMON, Advocada
REGINA SELVA SANTOYO, Magistrada
SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Advocada
SONIA ÁLVAREZ, Advocada
XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat i Doctor en Dret

Profesorado Módulo de Sucesiones:

ANTONI PRATS I VILALLONGA, Abogado
CHANTAL MOLL DE ALBA, Abogada
DAVID ESPINÓS GOMIS, Licenciado en Humanidades. Consultor en comunicación personal, política, institucional y empresarial.
ELOI FONT MANTÉ, Abogado
FRANCISCO GONZÁLEZ DE AUDICANA ZORRAQUINO, Magistrado
ISABEL VIOLA DEMESTRE, Profesora titular de la Universidad de Barcelona
JAUME TARABAL BOSCH, Profesor de Derecho Civil Universidad de Barcelona
JESÚS GÓMEZ TABOADA, Notario
JOAN SACRISTÁN TARRAGÓ, Abogado 
JUAN J. LIRIA PASTUR, Abogado
MARIA DE MONTSERRAT ROMAGUERA, Abogada
MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, Notaria
MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ, Comunicación y Mediadora
MERITXELL GABARRÓ I SANS, Abogada
NURIA DÍEZ ONTAÑÓN, Abogada
PILAR PÉREZ VALENZUELA, Abogada
RAMÓN A. CASANOVA BURGUÉS, Abogado
RAMON PRATDESABA I RICART, Abogado y Presidente de la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho de Sucesiones.
RAQUEL FRANCO MANJÓN, Abogada
RUBÉN MENDIOLA OLIVA, Abogado
SILVIA CANO ARTESEROS. Inspectora tributaria de la Generalitat de Catalunya

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Programa: 

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució. 

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Família | Màsters | Màster

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2022-2023 FORMAT PRESENCIAL

Informació general

  • 03/10/2022 - 10/07/2023
  • Aules ICAB
  • Del 3 d'octubre de 2022 al 10 de juliol de 2023. Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 15 a 18 hores. Aula Icab.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×