menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs online de Contractació del sector públic 2021

Secció de Dret Administratiu

PROGRAMACIÓ

Mòdul I. Principis i fonaments de la contractació pública.

25/05/21 - Marc europeu i estatal de la contractació pública.
La contractació pública en el marc de la Unió Europea. El marc normatiu dels Tractats i l’evolució de les Directives de contractació. Principis de la contractació pública: jurisprudència del TJUE. El marc normatiu estatal: normativa bàsica i autonòmica. Els objectius de la LSCP i la contractació pública estratègica. Valoració crítica de la transposició de les Directives de 2014 en la LCSP.
José Maria Gimeno Feliu. Catedràtic Dret Administratiu. Universitat de Saragossa.

27/05/21 - Àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació de la LCSP.
Els diferents nivells de subjecció a la LCSP: Administracions Públiques, poders adjudicadors no Administració Pública (PANAP), altres ens del sector públic. El concepte de poder adjudicador i l’impacte del Dret UE en l’àmbit subjectiu de la LCSP. Casos específics: subjecció dels organismes públics, fundacions, consorcis, societats mercantils públiques, societats d’economia mixta, partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials, corporacions de dret públic. Subjecció dels diferents ens a la LCSP en relació amb la preparació i adjudicació dels contractes, i amb els seus efectes i extinció. El contracte onerós. Contractes típics: obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de serveis (en especial, la distinció entre la concessió de serveis i el contracte de serveis). Contractes administratius i contractesprivats: règim jurídic ijurisdicció competent. Contractes subjectes a regulació harmonitzada: la crítica al règim dual de la LCSP i la seva progressiva reducció.Contractes mixtes..
Jose Alberto Navarro Manich. Advocat. Professor associat a la Universitat de Barcelona.

01/06/21 - Contractes i sectors exclosos de la LCSP.
Els contractes en l’àmbit del domini públic i patrimonial. La contractació dels sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
Macarena Lupón Lorente. Secretària de l’Ajuntament de Vallgorguina.

Mòdul II. Preparació i adjudicació dels contractes

02/06/21 - Elements estructurals dels contractes. (EXCEPCIONALMENT DIMECRES)
L’objecte del contracte. Les parts del contracte. Capacitat i solvència: requisits generals de les clàusules de solvència, mitjans d’acreditació, la integració de la solvència amb mitjans externs. Les prohibicions de contractar: supòsits i efectes, les mesures de self-cleaning. Termini i pròrrogues dels contractes.
Teresa Medina.
Professora de dret administratiu de la Universitat de Burgos.

08/06/21 - Aspectes econòmics dels contractes.
El pressupost base de licitació: concepte, obligació de desglossar els costos directes i indirectes i els costos salarials, l’adequació als preus habituals de mercat. La reserva de crèdit pressupostari. El valor estimat del contracte: concepte i regles per al seu càlcul. El preu del contracte. La revisió de preus. Les garanties exigibles i el seu règim jurídic.
Carlos Alonso Santamaría. Advocat.

10/06/21 - Tipus de contractes.
El contracte d'obres, el contracte de concessió d'obra i de concessió de serveis, el contracte de serveis i el contracte de subministrament a la Llei 9/2017: Característiques  essencials.
Ramón Javier de la Malla. Lletrat de la Generalitat. Responsable del GAL

15/06/21 Governança i compra estratègica en la LCSP.
Governança i transparència en la contractació pública. La importància dels sistemes per a la racionalització de la contractació del sector públic: acords marc, sistemes dinàmics de contractació, centrals de contractació.
Marta Bruguera i Mironès. (Sub-directora general de Compra Centralitzada del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda).

17/06/21 - La preparació dels contractes.
L’inici i l’aprovació de l’expedient de contractació. Les consultes preliminars del mercat. L’informe justificatiu de la necessitat del contracte. La justificació de la no divisió en lots. La tramitació electrònica de l’expedient. L’expedient en els contractes menors. Els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques. Les obligacions de publicitat i el perfil del contractant. 
Miquel Benito López. Director de coordinació de contractació Administrativa

22/06/21 - L'adjudicació dels contractes.
Els criteris d'adjudicació: tipus i requisits en la LCSP. La relació qualitat-preu i el càlcul del cost del cicle de vida. Les obligacions socials i mediambientals com a criteris d’adjudicació. Les ofertes anormalment baixes. Breu referència als procediments d’adjudicació: obert, restringit, procediments amb negociació, diàleg competitiu, associació per a la innovació. La classificació d’ofertes, l’adjudicació i la formalització del contracte. La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i el desistiment.
Enric Acero Casas. Advocat

Mòdul III. Els efectes dels contractes i la tutela dels licitadors

29/06/21 - L'Execució dels contractes.
La vinculació al contingut contractual. L’incompliment parcial o defectuós i la demora en l’execució: la imposició de penalitats i la indemnització de danys. El pagament del preu: terminis, requisits, procediment per a reclamar el pagament. Cessió del contracte i subcontractació. El responsable del contracte. Les prerrogatives de l’Administració en els contractes administratius: aspectes generals y requisits de validesa.
Gemma Enfedaque Montes. (Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa)

01/07/21 - La modificació dels contractes i el seu reequilibri
El ius variandi com a potestat de l’Administració. Modificacions previstes i no previstes als Plecs: supòsits, requisits i límits en la LCSP. Procediment, publicitat i control de les modificacions. El reequilibri dels contractes en la LCSP. Els supòsits habilitants: ius variandi, la nova regulació del factum principis i el risc imprevisible. El dret del contractista a desistir del contracte quan resulti extraordinàriament onerós.
Norma Munne Forgas. Advocada

06/07/21 - L’extinció dels contractes
El compliment del contracte i la seva recepció. El termini de garantia. La resolució dels contractes: causes generals i específiques de cada tipus contractual. El procediment de resolució. Els efectes de la resolució: confiscació de la garantia, indemnització dels danys i perjudicis, prohibició de contractar.La liquidació dels contractes.
Isabel Caro-Patón Carmona. Advocada i professora de la UPF

08/07/21 - La tutela dels licitadors
Supòsits d’invalidesa dels contractes, causes de nul·litat id’anul·labilitat en la LCSP. Els recursos en matèria de contractació. En particular, el  recurs  especial  en  matèria  de contractació: naturalesa del recurs, actes recurribles, legitimació, mesures cautelars, accés a l’expedient. Procediment i òrgan competent per a resoldre el recurs especial. Resolució del recurs especial i efectes.
Neus Colet Aran. (Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic)

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 92,00€ 69,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 92,00€ 69,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 138,00€ 103,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 230,00€ 172,50€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 345,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs online de Contractació del sector públic 2021

Informació general

  • 25/05/2021 - 08/07/2021
  • Dimarts i dijous de 18 a 20 hores
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×