Si no pot visualitzar el contingut d'aquest e-mail, faci clic aquí

logotip ICAB

FLAIX ICAB - Normativa aprovada

17 Novembre 2021

NOTÍCIES

Acord de 16 de setembre de 2021, de la Comissió d'Igualtat del Consejo General del Poder Judicial, pel qual es publica el II Pla d'Igualtat de la Carrera Judicial, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2020
Publicaten el BOE del 15/11/2021

Resolució de 2 de novembre de 2021, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'actualitzen les Directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia COVID-19
Publicada en el BOE del 16/11/2021

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
Publicada en el DOGC del 11/11/2021

RESOLUCIÓ DSO/3349/2021, de 4 de novembre, de modificació de la Resolució DSO/2485/2021, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial (ref. BDNS 577558)
Publicada en el DOGC del 12/11/2021

RESOLUCIÓ EMT/3315/2021, de 3 de novembre, per la qual es fa pública la Instrucció de la Direcció General d'Indústria 2/2021, sobre el procediment administratiu de vigilància de mercat en matèria de seguretat industrial a Catalunya
Publicada en el DOGC del 12/11/2021

RESOLUCIÓ JUS/3375/2021, de 10 de novembre, per la qual es deixa sense efectes la Resolució JUS/3004/2019, de 14 de novembre, per la qual es disposa que el Centre Penitenciari Quatre Camins no admetrà temporalment ingressos voluntaris durant l'execució de les obres de rehabilitació i millora d'aquest equipament penitenciari
Publicada en el DOGC del 15/11/2021

ORDRE ECO/212/2021, d'11 de novembre, per la qual es regulen diversos aspectes relatius a la publicació de la llista de persones deutores amb la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya per deutes i sancions tributaris, amb les condicions que preveu l'article 95 bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
Publicada en el DOGC del 17/11/2021

RESOLUCIÓ JUS/3358/2021, de 9 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Palau, 5, de Barcelona, contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 24 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal ...
 ... en la qual s’estableix la prohibició de destinar els departaments privatius de l’edifici a activitats de col·legis, hoteleria, usos turístics, fonda, pensió, bar, discoteca, clínica que impliqui hospitalització de malalts ni exercir-hi cap indústria o dedicar-se a associacions de cap tipus, ni a bordells o botigues de sexe. Publicada en el DOGC del 17/11/2021

AMB - Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2022
Publicada en el BOPC del 12/11/2021

AMB - Aprovació definitiva de les modificacions del Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua
Publicada en el BOPC del 12/11/2021

C/ Mallorca, 283 - 08037 Barcelona - Telf: 93 496 18 80 - Fax: 93 487 15 89 - E-mail: icab@icab.cat - www.icab.cat

AVÍS: Aquesta adreça de correu està destinada a l'enviament d'informació i no està habilitada per a la recepció de missatges. Per a qualsevol consulta o comentari, si us plau adreci's a E-mail: icab@icab.cat Copyright 2022 ©