Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 4 al 10 d'abril de 2019

10/04/2019
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 4 al 10 d'abril de 2019

Dret administratiu

Orden SCB/387/2019, de 25 de marzo, por la que se incluyen nuevas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. BOE núm. 81  04/04/2019

DECRET LLEI 7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm. 7947  04/04/2019

DECRET 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania. DOGC núm. 7947  04/04/019

Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. BOE núm. 83  06/04/2019

Real Decreto 241/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. BOE núm. 83  06/04/2019

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. BOE núm. 83  06/04/2019

ORDRE PRE/61/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aprova la Carta de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7849  08/04/2019

RESOLUCIÓ CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. DOGC núm. 7850  09/04/2019

Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia. BOE núm. 85  09/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. BOE núm. 86  10/04/2019

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. BOE núm. 86  10/04/2019

RESOLUCIÓ EXI/855/2019, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. DOGC núm. 7851 10/04/2019

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.  DOGC núm. 7851  10/04/2019

Dret civil i mercantil

Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional. BOE núm. 81  04/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. BOE núm. 86  10/04/2019  10/04/2019

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4063-2017, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (sentència). DOGC núm. 7947  04/04/2019

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 1741-2019, en relació amb la Resolució 298/XII, de 7 de març de 2019, del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d'Investigació sobre la Monarquia. DOGC núm. 7947  04/04/2019

Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26 de mayo de 2019. BOE núm. 83  06/04/2019

Dret internacional

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del 126.º Curso sobre la Unión Europea. BOE núm. 84  08/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. BOE núm. 86  10/04/2019

Dret laboral

RESOLUCIÓ TSF/773/2019, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). DOGC núm. 7947  04/04/2019

ORDRE TSF/65/2019, de 4 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a Barcelona i a la seva àrea d'influència. DOGC núm. 7848  05/04/2019

ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019. DOGC núm. 7849  08/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. BOE núm. 86  10/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. BOE núm. 86  10/04/2019

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. BOE núm. 86  10/04/2019

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. BOE núm. 86  10/04/2019

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat