Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE del 05/03/2019)

18/03/2019
Entrada en vigor: 06/03/2019.

Modifica la LAU (arts. 4.2; 5 e), 7, 9; 10; 13, 14; 16.4; 18.1; 19; 20.1, 2; 25.7; 36, D. Add. 3a; la LPH (arts. 9.1,f); 10.1 b); 17), la LEC (arts. 249,1; 440.3 i 4, 441,5; 549,4; 686,1), el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (arts. 63,2; 72,4; 74); el text refós de la Llei de l'ITP i AJD (art.45.I B)

No afecta als contractes d’arrendament d’habitatge anteriors a la seva entrada en vigor, sens perjudici que les parts puguin adaptar-s’hi si així ho acorden i no resulta contrari a la llei.

Cal destacar: quant a la durada dels contractes i sens perjudici que sigui lliurement pactada, si la destinació primordial de l'habitatge és la de satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari, el termini mínim de durada del contracte, obligatori per a l’arrendador, serà de fins 5 anys. Si l'arrendador és una persona jurídica el termini mínim serà de fins a 7 anys.

Si hi ha un tercer que adquireix l’habitatge llogat, el contracte de lloguer haurà de ser respectat durant tot el període de durada mínima (de fins a 5 o 7 anys, segons el cas)

Si l'arrendador és una persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran sempre a càrrec de l'arrendador.

No s’estableix límits al preu del lloguer dels habitatges, però es crea el sistema estatal d’índexs de referència del preu de lloguer d’habitatge. Seran les CC.AA les que, en els seus respectius àmbits territorials, podran definir el seu propi índex de referència.

Preveu la modificació legal perquè els Ajuntaments puguin bonificar (en fins a un 95%) la quota íntegra de l'IBI dels habitatges destinats a lloguer amb renda limitada per una norma jurídica i incorpora l’exempció de pagament de l'ITP corresponent al contracte d'arrendament d'habitatge quina destinació primordial sigui el de satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari.

En els judicis de desnonament (per impagament del lloguer o acabament del termini contractual o legal), el Jutjat ha de comunicar –d’ofici-- l'existència del procediment als serveis socials, als efectes que es pugui apreciar la possible situació de vulnerabilitat del demandat. Si els serveis socials confirmessin aquesta vulnerabilitat social i/o econòmica, es notificarà a l'òrgan judicial immediatament. Rebuda la comunicació, se suspendrà el procés fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials considerin oportunes, durant un termini màxim de suspensió d'1 mes, o de 3 mesos si el demandant és una persona jurídica. Un cop adoptades les mesures o transcorregut el termini s’aixecarà la suspensió i continuarà el procediment pels seus tràmits

La citació a judici de desnonament a l’arrendatari haurà d’indicar -entre altres circumstàncies- la data i hora exactes en que procedirà fer el llançament.

[NORMATIVA APROVADA. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302