Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 2/2020, de 27 de juliol, per la qual es modifica l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal.

21/09/2020
BOE de 28 de juliol de 2020

Entrada en vigor: 29/07/2020

La modificació que conté aquesta llei és aplicable als processos en tramitació a la seva entrada en vigor. A aquest efecte, el dia d'entrada en vigor serà considerat com a dia inicial per al còmput dels terminis màxims d'instrucció establerts en aquell.

Es modifica l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal, que quedarà amb la redacció següent:

«1. La investigació judicial es desenvoluparà en un termini màxim de 12 mesos des de la incoació de la causa.

Si, amb anterioritat a la finalització del termini, es constata que no serà possible finalitzar la investigació, el jutge, d'ofici o a instància de part, escoltades les parts podrà acordar pròrrogues successives per períodes iguals o inferiors a 6 mesos.

Les pròrrogues s'han d'adoptar mitjançant interlocutòria on s'exposaran raonadament les causes que han impedit finalitzar la investigació en termini, així com les concretes diligències que cal practicar i la seva rellevància per a la investigació. Si és el cas, la denegació de la pròrroga també s'acordarà mitjançant resolució motivada.

2. Les diligències d'investigació acordades amb anterioritat al transcurs del termini o de les seves pròrrogues seran vàlides, encara que es rebin després de l'expiració d'aquest.

3. Si, abans de la finalització del termini o d'alguna de les seves pròrrogues, l'instructor no ha dictat la resolució a què fa referència l'apartat 1, o bé aquesta fos revocada per via de recurs, no seran vàlides les diligències acordades a partir d'aquesta data.

4. El jutge conclourà la instrucció quan entengui que ha complert la seva finalitat. Transcorregut el termini màxim o les seves pròrrogues, l'instructor ha de dictar interlocutòria de conclusió el sumari o, en el procediment abreujat, la resolució que sigui procedent.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8633

 

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302