Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs Pràctic de Procediment Tributari

Curs Pràctic de Procediment Tributari
 • Dates Del  05/02/2018  al  07/03/2018
 • Horari DIMARTS i DIJOUS De 18.00 a 21.00h
 • Lloc de celebració Aula 64, 6a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Secció de Dret Fiscal i Financer
 • 06/02/18 - 1ª part. Els procediments de Gestió Tributària.
  I.- Visió integral de la gestió tributaria.
  II.- Característiques de la obligació tributaria.
  II.1.- La obligació tributaria principal.
  II.2.- Les obligacions tributaries formals.
  III.- Concepte legal de la gestió tributaria.
  IV.- Règim jurídic dels actes de l’obligat tributari.
  IV.1.- La declaració tributaria i la autoliquidació.
  IV.2.- La modificació dels actes de l’obligat tributari.
  IV.3.- La representació en els procediments tributaris.
  V.- Els procediments de gestió tributaria.
  V.1.- El procediment de devolució.
  V.2.- El procediment iniciat mitjançant declaració.
  V.3.- El procediment de verificació de dades.
  VI.- La comprovació de valors i la taxació pericial contradictòria.
  VII.- La comprovació limitada.
  Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.
   
  08/02/18 - 2ª part. Cas pràctic de procediment de Gestió Tributària.
  S’analitzarà i resoldrà un cas pràctic de les diferents fases del
  procediment de gestió tributària: la documentació de les actuacions, la
  prova al procediment de gestió, terminis de resolució, caducitat del
  procediment, i notificacions.
  Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.
   
  13/02/18 - 3ª part. Infraccions i sancions tributàries.
  I. Normativa i principis de la potestat sancionadora en matèria tributaria.
  II. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries
  III. Concepte i classes d’infraccions tributàries.
  IV. Qualificació de les infraccions tributàries en lleus, greus i molt graus.
  V. Sancions tributàries.
  VI. Tipificació de les infraccions tributàries.
  VII. Procediment sancionador.
  Jose Maria Tovillas, Professor titular de Dret Tributari de la UB.
   
  15/02/18 - 4ª part. Procediment de recaptació.
  I.La gestió recaptatòria.
  - El deute tributari. Configuració i classes
  II.L’extinció del deute.
  - Formes d’extinció dels deutes tributaris
  - La prescripció
  - El pagament
  - Ajornaments i fraccionaments
  - Compensacions
  - Baixes per insolvència
  - Garanties del deute
  III.Recaptació en període voluntari i en període executiu.
  IV.Procediment de constrenyiment.
  - Inici
  - Interessos de demora
  - Suspensió del procediment
  - Execució de garanties
  - Normes sobre embargaments
  - Classes d’embargaments
  - Dipòsit de bens embargats
  - Transmissió de bens embargats
  - Adjudicació de bens a la Hisenda Pública
  - Actuacions posteriors
  - Costes del procediment
  - Finalització
  V.La responsabilitat tributària.
  - Supòsits i definicions
  - Procediment front a responsables i successors
  VI.Privilegis de la Hisenda Pública pel cobrament dels seus deutes
  Arturo Gasch Brosa. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Regional de Recaptació de la Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT
   
  27/02/18 - 5ª part. Actuacions i procediments d’inspecció tributària.
  I. La inspecció dels tributs. Òrgans d’inspecció.
  II. Pla anual de control tributari i duaner de 2018.
  III. Disposicions generals: funcions, facultats i documentació de les
  actuacions.
  IV. Facultats de la inspecció dels tributs.
  V. Procediment d’inspecció: inici, efectes de la iniciació, extensió i abast,
  lloc i temps de les actuacions, duració del procediment.
  VI. Terminació: actes, liquidacions derivades d’actes i altres formes de
  terminació.
  VII. Disposicions especials: actuacions amb grups, mètode d’estimació
  indirecta, qualificació, simulació i conflicte en aplicació de la norma,
  declaració de responsabilitat.
  Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
   
  01/03/18 - 6ª part. Revisió en via Administrativa.
  I. Normes comuns.
  II. Procediments especials de revisió:
  a) Revisió d’actes nuls de ple dret; b) Declaració de lesivitat d’actes
  anul·lables; c) Revocació; d) Rectificació d’errors ; e) Devolució
  d’ingressos indeguts.
  III. Recurs de reposició.
  IV. Reclamacions econòmic-administratives: a) Procediment general
  econòmic-administratiu; b) Procediment abreujat davant òrgans
  unipersonals
  V. Execució de resolucions i reemborsament del cost de garanties. Breu
  referència.
  Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
   
  06/03/18 - 7º part. Cas pràctic de procediment d’Inspecció.
  S’analitzarà i resoldrà un cas pràctic de les diferents fases del
  procediment d’Inspecció tributaria i les seves característiques principals.
  Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
   
  08/03/18 - 8º part. Jurisdicció contenciós-administrativa.
  I. Tipus de procediments contenciosos-administratius tributaris.
  II. Contingut de l’escrit d’interposició.
  III. Com demanar la suspensió de l’execució a la via contenciosa.
  IV. Com redactar una demanda contenciós-administrativa.
  V. La prova al procediment contenciós tributari.
  VI. Els recursos en el procediment contenciós administratiu.
  VII. Pràctica sobre l’execució de sentències.
  Esther Colls Borràs. Advocada especialista en Dret Fiscal.
 • INSCRIPCIONS On-line
 • CATEGORIA Secció de Dret Fiscal i Financer

Contactes