Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Fiscal ICAB 2017-2018

Màster en Dret Fiscal ICAB 2017-2018
 • Dates Del  02/10/2017  al  11/07/2018
 • Horari Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aula 4 del Centre de Formació ICAB (Mallorca, 281, planta baixa)
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • OBJECTIU
  La realització d’aquest Màster en Dret Fiscal de l'ICAB neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permeti resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
  El Màster està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats o Graduats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.


  PROGRAMA

  MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
  Llei General Tributària
  •    Contingut, fonts i principis.
  •    Interpretació i aplicació de la norma tributària
  •    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
  •    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
  •    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
  •    Extinció del deute: pagament i prescripció.

  Procediment tributari
  •    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
  •    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
  •    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

  Inspecció Tributària
  •    Procediment d’Inspecció: Inici, tramitació i finalització del procediment, durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores.
  •    Simulació d’una inspecció real.

  Sistema sancionador tributari
  •    Infraccions i sancions administratives tributàries.
  •    Delicte fiscal.

  Ponents:
  - Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli. Advocat
  - Artur Gasch Brosa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
  - Jose M. Tovillas Morán. Secretari del Departament de Dret Financer i Tributari UB
  - Silvia Cano Arteseros. Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).


  MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
  Impost sobre la Renda de les persones físiques  
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable, exempcions i no subjecció. Meritació i període impositiu.
  •    Quantificació (I) base imposable i classes de rendiments.
  •    Quantificació (II) base liquidable, quota, deduccions.
  •    Tributació de la família, mínims, reduccions i tributació conjunta.
  •    Gestió i obligacions formals.

  Ponents:
  - Àngels Postils Lanfranco. Advocada
  - Artur Gasch Brosa. Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya


  MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS

  Impost sobre Societats
  •    Fet imposable i exempcions.
  •    Subjectes passius.
  •    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
  •    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
  •    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
  •    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
  •    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
  •    Obligacions formals.

  Introducció a la fiscalitat dels no residents
  •    Normativa interna
  •    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
  •    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional

  Ponents:
  - Albert Giralt Català. Advocat
  - Carmen Marull Guasch. PwC Tax & Legal Services


  MÒDUL IV: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

  IVA
  •    Fets imposables, exempció i no subjecció.
  •    Subjectes passius.
  •    Delimitació de l’IVA amb l’impost sobre transmissions patrimonials.
  •    Quantificació: base, tipus, repercussió i deducció.
  •    Adquisicions intracomunitàries de bens.
  •    Règims especials
  •    Obligacions formals: facturació.

  Impostos locals
  •    Impost sobre activitats Econòmiques.
  •    Impost  sobre Bens Immobles
  •    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
  •    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
  •    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

  Altres impostos
  •    Impostos duaners.
  •    Impostos Especials.

  Ponents:
  - Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda-Cap d'Equip d'Inspecció.
  - Miquel Gaya Arjalaguer. Inspector d'Hisenda
  - Rafael Olañeta Fernández-Grande. Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona
  - Marilo Pardo Serrano. Assessora Fiscal


  MÒDUL V: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

  Impost sobre Successions i Donacions
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable i subjectes.
  •    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
  •    Meritació i prescripció.
  •    Fiscalitat de l’empresa familiar.
  •    Assegurances de vida i donacions.

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
  •    Les tres modalitats de l’impost: Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries.
  •    Operacions més comuns.
  •    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc

  Ponents:
  - M. Cristina Arranz Martí. Advocada. Tècnica superior del servei d’atenció al contribuent
  - Josep Antoni Cuervo Tejero. Subinspector Coordinador Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (una prova escrita al final de cada mòdul).
  Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com no assistència si s’arriba més tard.


  JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB
  Només es podran justificar un 10% de les classes.
  Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

  - Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
  - Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
  - Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

  El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   

  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.


  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49


  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

  -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
  Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

  * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24


  IDIOMA: Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat


També et pot interessar

Fiscal