Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret de Família cAmpus ICAB 2014-2015

Màster en Dret de Família cAmpus ICAB 2014-2015
 • Data inici: 06-10-2014
 • Data finalització: 08-06-2015
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Organitza: cAmpus

Objectiu del Màster:

L'objectiu principal del Màster en Dret de Família és la formació pràctica de l'advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l'aplicació pràctica d'aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (com, per exemple, mediació, serveis socials o adopcions, entre d'altres).

La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit.

El Màster s'adreça no només a llicenciats en Dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguin completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.

El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

Programa:

Estructurat en tres mòduls:
 
MÒDUL 1. Famílies, matrimoni i parelles estables.  Actuacions jurídico-professionals

La intervenció Professional en els processos de família. Tractament pràctic.
La diversitat de les famílies: tractament interdisciplinari i eines d’utilitat per l’advocacia de família (antropologia, sociologia, demografia)
Introducció als processos matrimonials canònics i a les causes de nul·litat canònica
Processos de nul·litat civil. separació i divorci. Mutu acord i contenciós. Efectes
Redacció de demandes, contestacions, reconvencions i recursos
Modificació i incompliment de mesures. Execució de sentències de família
Qüestions notarials i registrals de la ruptura
Els règims econòmics matrimonials i la seva liquidació
Compravendes amb pacte de supervivència. Capitulacions i pactes en previsió d'una ruptura matrimonial
Parelles estables. Conflictes durant la convivència i ruptures. Procés pràctic
Mediació familiar: principis, tècniques i procediment

MÒDUL 2. Filiació, potestat i aliments d'origen familiar. intervencions jurídiques

Demandes, escrits i mesures en els processos de filiació
Acolliment preadoptiu. adopció interna
Adopció internacional.
Potestat parental. Pla de parentalitat.
Procés d'aliments d'origen familiar

MÒDUL 3. Qüestions connexes de relleu en els processos familiars

Dret internacional privat i dret interregional. Aplicació de convenis internacionals i qüestions transnacionals
Reagrupació familiar. Sostracció internacional de menors
Drets viduals familiars
Violència domèstica
L'atenció familiar a les persones grans. L'acolliment
Discapacitat, incapacitació i protecció familiar
Dret fiscal familiar
Pactes successoris i dret successori
Dret de família i dret penal
Situacions de risc, desemparament i mesures de protecció. oposició a les mesures

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d’avaluació previst.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TÍTOL I
Aplicació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

TÍTOL II
Accés i permanència al Torn d’Ofici
Article 2
Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici
1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col·legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.
2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col•legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.
3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Col·legis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels
següents requisits:
a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent.
b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure.
d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col•legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del present Reglament.
f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.
h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.

4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Profesorado:

Adoració Padial Albàs. Professora de Dret Civil
Albert Parés Casanova, Advocat
Albert Santos Martínez
Angel Serrano de Nicolás. Notari
Antonio Rubio Bonet. Advocat
Avel•lina Rucosa Escudé. Advocada Rotal
Carlos Villagrasa Alcaide. Magistrat
Carmen Parra Rodriguez. Professora de Dret Internacional
Clara Orpinell Sala. Advocada
Cristina García Pujadas. Treballadora social de l’EATAF de Barcelona Comarques.
Elena Farré Trepat. Magistrada
Esther Vallbona Borgas. Psicòloga, coordinadora de l’EATAF de Barcelona de comarques
Francesc Vega Sala. President de la Societat Catalana d’Advocats de Família
Gema Espinosa Conde. Magistrada
Isaac Ravetllat Ballesté. Advocat
Isabel Balada Asensio. Advocada
Isabel Hernando Vallejo. Magistrada
Javier Gil Miqueo. Advocat
Jorge Vergara Aranda. Magistrat
Marina Roustan. Psicòloga
Marta Sánchez-Ocaña Fernández. Magistrada
Purificación Pujol Capilla.
Rosa Maria Satorras Fioretti. Professora de Dret Eclesiàstic
Roser Pallerols Vidal. Advocada
Santiago Bueno Salinas. Tribunal Eclesiàstic
Vicente Pérez Daudí. Advocat
Víctor Gómez Martín. Professor de Dret Penal

PREU:
Tots 4400.00€
Col·legiats Altres Col·legis 4900.00€
No Col·legiats ICAB 5400.00€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat