Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 15 al 21 de juny de 2017

21/06/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 15 al 21 de juny de 2017

Dret administratiu

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo. BOE núm. 142  15/06/2017

Real Decreto 561/2017, de 2 de junio, por el que se regula la concesión de diversas subvenciones directas del Ministerio del Interior. BOE núm. 142  15/06/2017

RESOLUCIÓ OAC/DIR/337/2017, de 6 de juny, de la seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya. DOGC núm. 7391  15/06/2017

LLEI 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior. DOGC núm. 7394  20/06/2017

Dret constitucional

Pleno. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 8912-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. Competencias sobre consultas referendarias: nulidad de los preceptos legales que regulan los aspectos generales de las consultas y las consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de Cataluña. BOE núm. 142  15/06/2017

Pleno. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia 3808-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. Principios de unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y procesos de reforma constitucional, competencias sobre hacienda, Seguridad Social y seguridad pública: nulidad del reglamento y de los planes autonómicos. BOE núm. 142  15/06/2017

Pleno. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE núm. 142  15/06/2017

Pleno. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1996-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso, nulidad de los preceptos legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual, interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular. BOE núm. 142  15/06/2017

Pleno. Sentencia 58/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1880-2016. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. Competencias sobre seguridad pública y protección civil: interpretación conforme del precepto legal que regula la declaración de emergencias de interés nacional. BOE núm. 142  15/06/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2557-2017, contra l'article 3 pel qual es dona nova redacció als articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), i als articles 621-56 i 621-57 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de Catalunya; article 4, pel qual es dona nova redacció als articles 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya; contra l'article 9, en tant que introdueix una disposició transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. DOGC núm. 7392  16/06/2017

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1815-2017, en relació amb l'article 38 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2006, del 31 de març, ferroviària, per possible vulneració dels articles 17, 25.1 i 149.1.6a de la CE. DOGC núm. 7392  16/06/2017

LLEI 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior. DOGC núm. 7394  20/06/2017 DOGC núm. 7394  20/06/2017

Dret fiscal

DECRET 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre. DOGC núm. 7391  15/06/2017

Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria. BOE núm. 143  16/03/2017

ORDRE VEH/117/2017, de 13 de juny, per la qual es regula l'estructura organitzativa de l'Agència Tributària de Catalunya. DOGC núm. 7392  16/06/2017

Dret internacional

Instrumento de ratificación del Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, hecho en Bogotá el 14 de julio de 2006. BOE núm. 143  16/06/2017

Instrumento de ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de integración cinematográfica iberoamericana, hecho en Córdoba el 28 de noviembre de 2007. BOE núm. 144  17/06/2017

Dret laboral

RESOLUCIÓ TSF/1345/2017, de 28 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del XIII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya (codi de conveni núm. 79000205011992). DOGC núm. 7392  16/06/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat