Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies

Convocatòria ICAB 2006 per a la concessió d'ajudes a projectes de cooperació jurídica amb pobles en vies de desenvolupament (0,7%)

14/06/2006
La convocatòria finalitzarà el 30 de juny de 2006. Els projectes s’hauran de presentar al Registre General de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, mitjançant l’imprès normalitzat que es pot trobar a disposició dels interessats a la quarta planta de l’edifici del carrer Mallorca número 283, juntament amb la documentació que es demana, i hauran d’anar adreçats a la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%).

1. OBJECTE

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts a projectes de caràcter jurídic de cooperació internacional amb pobles en vies de desenvolupament, amb càrrec a la partida 0,7% del pressupost anual de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.2. DESTINATARIS

Els destinataris finals dels ajuts finançats amb el 0,7% del pressupost del Col·legi han d’ésser sempre els sectors socials més desafavorits o més perjudicats per les situacions d’injustícia crònica o puntual que pateixi el seu país.3. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La convocatòria s’obrirà l’1.6.06 i finalitzarà el 30.6.06.

Els projectes s’hauran de presentar, necessàriament, al Registre General de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, mitjançant l’imprès normalitzat que es pot trobar a disposició dels interessats a la quarta planta de l’edifici del carrer Mallorca número 283, juntament amb la documentació que es demana, i hauran d’anar adreçats a la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%).

Els interessats podran tenir accés al Reglament que regula el funcionament de la Comissió, els criteris aprovats per la Junta de Govern per a l’aplicació del 0,7% i les normes complementàries a aquests criteris.4. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ

a. Caràcter jurídic. Es prioritzaran els projectes que incideixin en el desenvolupament democràtic de les institucions i instruments jurídics del país destinatari de l’ajut, i que contribueixin a posar de relleu la funció social i de defensa dels drets humans de l’advocacia.

b. Caràcter finalista. Es destinarà a programes específics que desenvolupin uns objectius concrets, per a la consecució dels quals, el peticionari de l’ajut ha de portar un projecte viable amb garanties d’ésser dut a terme.

c. Caràcter de continuïtat. Es donarà prioritat a programes de desenvolupament continuat i regular que puguin assolir objectius perdurables en el temps.

d. Suport d’ONG i contrapart local. Es recolzaran els projectes de cooperació avalats per ONG i que disposin, en el propi país destinatari de l’ajut, de la infrastructura humana i material suficient per a realitzar-los, a través de la cooperació amb una ONG que actuï de contrapart local.

Es tindrà en compte l’aportació de mitjans humans i materials de l’ONG peticionària.5. ADJUDICACIÓ ECONÒMICA

L’import total de la partida pressupostària 0,7% corresponent a la convocatòria 2006 és de 96.872,03€ (noranta sis mil vuit-cents setanta dos euros amb tres cèntims).6. RESOLUCIÓ

La concessió dels ajuts es farà per acord de la Junta de Govern, a proposta de la Comissió 0,7%. Aquesta Comissió l’interès i viabilitat dels projectes i, si s’escau, elevarà el seu informe favorable a la Junta de Govern, la qual decidirà en última instància sobre l’atorgament o la denegació de la subvenció sol·licitada.7. PAGAMENT DELS AJUTS

El pagament dels ajuts atorgats als projectes jurídics de cooperació al desenvolupament es realitzarà en dos terminis:a) El primer pagament del 50% de l’import total de l’ajut es lliurarà a partir de la data de signatura del document d’acceptació de l’ajut.

b) El 50% restant es pagarà un cop es presenti informe de seguiment del projecte, i sempre que l’entitat beneficiària hagi comunicat per escrit a l’ICAB:

a. La data efectiva d’inici del projecte.

b. L’adequació del cronograma i la reformulació del projecte d’acord amb l’ajut concedit.8. SEGUIMENT DELS PROJECTES

Els projectes de les ONG o entitats que hagin rebut finançament procedent del 0,7% del pressupost de l’ICAB, hauran de presentar semestralment a la Junta de Govern, una memòria que justifiqui les despeses i les activitats sufragades pel Col·legi.L’informe final del projecte, en el qual s’inclourà la memòria d’activitats i la justificació econòmica, hauran de presentar-se dins del termini dels sis mesos següents a la data de la seva finalització.

En cas que es tracti d’ajuts puntuals, es presentarà la memòria una vegada aconseguit l’objectiu concret per al qual es va donar la subvenció.

Sempre que ho cregui convenient, la Junta de Govern o la Comissió delegada pot demanar a les ONG o entitats finançades que informin de l’estat del projecte.

En tot cas, les quantitats no invertides en la finalitat que va justificar el seu atorgament, s’han de retornar a l’ICAB per a que tinguin aplicació en d’altres projectes.

Quan la contrapart receptora de la subvenció no justifiqui degudament el compliment dels objectius assenyalats al projecte se li requerirà en aquest sentit i, en el supòsit d’incompliment, la comissió podrà rebutjar qualsevol altre projecte que pogués ser presentat per l’esmentada ONG, directament o a través de tercers, en properes convocatòries.Barcelona, maig de 2006