Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
News

Convocatòria ICAB 2009 per a la concessió d'ajuts a projectes de cooperació jurídica en vies de desenvolupament (0,7%)

06/04/2009
** NOTA: El termini per presentar els projectes de cooperació jurídica al desenvolupament de la convocatòria 2009 s'amplia fins al dia 2 de juny atès que el dia 1 de juny a Barcelona és festa.

 

1. OBJECTE
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts a projectes de caràcter jurídic de cooperació internacional en pobles en vies de desenvolupament, amb càrrec a la partida 0,7% del pressupost anual de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

2. DESTINATARIS
Els destinataris finals dels ajuts finançats amb el 0,7% del pressupost del Col·legi han d'ésser sempre els sectors socials més desafavorits o més perjudicats per les situacions d'injustícia crònica o puntual que pateixi el seu país.

3. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La convocatòria s'obrirà el 1.05.2009 i finalitzarà el 1.06.2009

Els projectes s’hauran de presentar necessàriament per una ONG o entitat de l’advocacia espanyoles, al Registre General de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, mitjançant l’imprès normalitzat que es pot trobar a disposició dels interessats a la tercera planta de l’edifici del carrer Mallorca número 283 (de les 10:00 a 16:00 hores) o a la pàgina web del Col·legi d’Advocats de Barcelona, juntament amb la documentació que es demana, i hauran d’anar adreçats a la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%).

Igualment, a més del suport en paper, serà necessari enviar un exemplar del projecte proposat via correu electrònic a l’adreça allongueras@icab.cat

Els interessats podran tenir accés al Reglament que regula el funcionament de la Comissió, els criteris aprovats per la Junta de Govern per a l’aplicació del 0,7% i les normes complementàries a aquests criteris.

4. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ
a. Caràcter jurídic. Es prioritzaran els projectes que incideixin en el desenvolupament democràtic de les institucions i instruments jurídics del país destinatari de l’ajut, i que contribueixin a posar de relleu la funció social i de defensa dels drets humans de l’advocacia. Entre aquests, l’ICAB podrà donar preferència als projectes presentats pels Col·legis d’Advocats dels pobles en vies de desenvolupament.

b. Caràcter finalista. Es destinarà a programes específics que desenvolupin uns objectius concrets, per a la consecució dels quals, el peticionari de l’ajut ha de portar un projecte viable amb garanties d’ésser dut a terme.

c. Caràcter de continuïtat. Es donarà prioritat a programes de desenvolupament continuat i regular que puguin assolir objectius perdurables en el temps.

d. Suport d’ONGs o entitats de l’advocacia com a contrapart local. Es recolzaran els projectes de cooperació avalats per una ONG o entitat de l’advocacia i que disposi, en el propi país destinatari de l’ajut, de la infraestructura humana i material suficient per a realitzar-los, a través de la cooperació d’una altra ONG o entitat de l’advocacia que actuï de contrapart local.

e. Pressupost. S'hauran d'incloure les diverses partides pressupostàries en les quals s'especificaran els rubres de les despeses que corresponguin.

5. ADJUDICACIÓ ECONÒMICA
L’ import total de la partida pressupostària 0,7% corresponent a la present convocatòria és de 150.510,20 € (CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS) corresponents al pressupost 2009 en 100.436,61€ (CENT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA UN CÈNTIMS) ; a quantitats retornades de la convocatòria sobre el pressupost de 2006 en 7.700 € (SET MIL SET-CENTS EUROS) i a quantitats no adjudicades de la convocatòria sobre el pressupost de 2007 en 42.373,59 € (QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES AMB CINQUANTA NOU CÈNTIMS).

6. RESOLUCIÓ
La concessió dels ajuts es farà per acord de la Junta de Govern, a proposta de la Comissió 0,7%. Aquesta Comissió l’interès i viabilitat dels projectes i, si s’escau, elevarà el seu informe favorable a la Junta de Govern, la qual decidirà en última instància sobre l’atorgament o la denegació de la subvenció sol·licitada.

7. PAGAMENT DELS AJUTS
El pagament dels ajuts atorgats als projectes jurídics de cooperació al desenvolupament es realitzarà en dos terminis:

a) El primer pagament del 50% de l’import total de l’ajut concedit es lliurarà a partir de la data de signatura del document d’acceptació de l’ajut.
b) El 50% restant es pagarà un cop es presenti informe de seguiment del projecte, i sempre que l’entitat beneficiària hagi comunicat per escrit a l’ICAB:


a. La data efectiva d’inici del projecte.
b. L’adequació del cronograma i la reformulació del projecte d’acord amb l’ajut concedit.

8. SEGUIMENT DELS PROJECTES
Les ONG o entitats espanyoles els projectes de les quals hagin rebut finançament procedent del 0,7% del pressupost de l’ICAB, hauran de presentar semestralment a la Junta de Govern, una memòria justificativa de les despeses i activitats sufragades pel Col·legi.

L’informe final del projecte, en el qual s’inclourà la memòria d’activitats i la justificació econòmica, hauran de presentar-se dins del termini dels sis mesos següents a la data de la seva finalització.
En cas que es tracti d’ajuts puntuals, es presentarà la memòria una vegada aconseguit l’objectiu concret per al qual es va donar la subvenció.

Sempre que ho cregui convenient, la Junta de Govern o la Comissió delegada pot demanar a les ONGs o entitats finançades que informin de l’estat del projecte.

En tot cas, les quantitats no invertides en la finalitat que va justificar el seu atorgament, s’han de retornar a l’ICAB per a que tinguin aplicació en d’altres projectes.

Quan la contrapart receptora de la subvenció no justifiqui degudament el compliment dels objectius assenyalats al projecte se li requerirà en aquest sentit i, en el supòsit d’incompliment, la comissió podrà rebutjar qualsevol altre projecte que pogués ser presentat per l’esmentada ONG, directament o a través de tercers, en properes convocatòries.

Barcelona, 30 de març del 2009

Documents