Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 6/2017, de 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC del 12 de maig de 2017)

22/05/2017
Entrada en vigor:13/05/2017. La llei crea l’impost sobre els actius no productius, que té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu.

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil

Constitueix el fet imposable del tribut la tinença, per part de persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil, en la data de la meritació de l’impost, dels següents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: béns immobles; vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls; embarcacions de lleure; aeronaus; objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric; i joies.

Als efectes de la subjecció a l’impost, la tinença dels actius és determinada per la titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat; l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini; l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumentació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

La llei també determina els actius què no són productius als efectes d’aquest impost.

Resten exempts de l’impost: les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic; les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els Organismes Internacionals amb seu a Catalunya; els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

La llei determina la forma de càlcul de la base imposable del tribut i la quota íntegra a aplicar a la base liquidable, mitjançant la corresponent escala.

Es determina que l’impost es meritarà l’1 de gener de cada any. Durant l’any 2017 es meritarà el 30 de juny.

Per altra banda, es regula la gestió i liquidació del tribut i el règim sancionador que resultarà aplicable.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302