Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 16 al 22 de juny de 2016

22/06/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 16 al 22 de juny de 2016

Dret administratiu

RESOLUCIÓ 181/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. DOGC núm. 7143  16/06/2016

ACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. DOGC núm. 7143  16/06/2016

RESOLUCIÓ PRE/1470/2016, de 13 de juny, per la qual es dóna publicitat al conveni de cooperació educativa entre la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del Màster de l'Advocacia. DOGC núm. 7143  16/06/2016

Orden JUS/968/2016, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden JUS/2146/2012, de 1 de octubre, por la que se crean determinados ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información. BOE núm. 146  17/06/2016

Dret constitucional

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm 2761-2016, en relació amb diversos preceptes del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2012. DOGC núm. 7145  20/06/2016

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 301-2013, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (sentència).  DOGC núm.  7147  22/06/2016

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3492-2015, interposat pel President del Govern respecte de l'article 34 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (sentència). DOGC núm. 7147  22/06/2016

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2577-2015, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en relació amb la disposició transitòria novena de la Llei del Parlament de Catalunya 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, segons la redacció donada per la disposició final primera de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (sentència). DOGC núm. 7147  22/06/2016

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 3269-2015, plantejat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya respecte de diversos preceptes de l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials (sentència). DOGC núm. 7147  22/06/2016

Dret internacional

Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2014. BOE núm. 146  17/06/2016

Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2014. BOE núm. 149  21/06/2016

Dret laboral

ORDRE TSF/161/2016, de 15 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a la zona del Barcelonès. DOGC núm. 7146  21/06/2016

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco de ámbito estatal para el sector de actividades forestales. BOE núm. 150  22/06/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat