Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE del 31 d'octubre de 2015)

25/04/2016
Entrada en vigor: 01/11/2016, però l'entrada en vigor de la durada prevista per al permís de paternitat de l'article 49.c) del text refós (de 4 setmanes) es produirà en els termes que preveu la D. Transitòria 6a del text refós: quan entri en vigor l'article 2 de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre. Mentrestant continuarà sent de 15 dies. L'entrada en vigor, tant de l'article 50.2 i de la disposició addicional 16a del text refós, es produirà el dia 01/01/2016.

Deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que disposa aquest R. Decret legislatiu i al text refós que per ell s'aprova, i en particular: la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, la D. Final 5a de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, la D. Final 23a de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2011, l'article 11 de la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, la D. Final 2a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, l'article 7, l'article 8,1 i 8,2, l'article 11 i el 13, 1, del R. Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, la D. Addicional 4a de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, l'article 28 i la D. Transitòria 9a de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la D. Final 6a de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, l'article 5 de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, la D. Final 4a de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'article 2 del R. Decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, i la D. Final 9a de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Estableix un text refós de 100 articles, 16 D. Addicionals, 8 D. Transitòries, 1 D. Derogatòria  i 4 D. Finals.

El text refós deroga articles de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302